Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Projekty skierowane do szkół

Projekty trwajace

flaga i godło Polski
logo projektu pin us

Popularyzacja i Nauka: PIN UŚ - Kod do przyszłości

Program skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich

Celem głównym projektu PIN US jest popularyzacja nauki w dziedzinie nauk ścisłych i inżynieryjno-technicznych oraz promocja osiągnięć naukowych pracowników Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Projekt „Popularyzacja i Nauka: PIN UŚ – Kod do przyszłości” został dofinansowany w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu” ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Program skierowany jest do uczniów oraz do otoczenia społecznego uczelni.

Działania przewidziane w projekcie:

 1. Szkoła letnia: przyczyni się do realizacji celu projektu poprzez promocję potencjału naukowego Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych oraz upowszechnienie aktualnych trendów badawczych w naukach ścisłych i inżynieryjno-technicznych.
 2. Z najlepszymi przez naukę – warsztaty popularnonaukowe: przyczynią się do pobudzenia ciekawości poznawczej, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy. Ponadto uczestnicy warsztatów zaczną identyfikować Uniwersytet Śląski jako miejsce, w którym studiując można zdobywać wysokie kwalifikacje, pracować w nowoczesnych laboratoriach, współuczestniczyć w międzynarodowych projektach.
 3. Z najlepszymi przez naukę – wykłady popularnonaukowe: wprowadzą uczniów w świat badań prowadzonych przez naukowców. Uczestnicy zdobędą wiedzę o najnowszych osiągnięciach naukowych oraz możliwościach wykorzystania wiedzy naukowej w praktyce.
 4. Rodzinny Piknik Naukowy WNŚiT: wydarzenie o charakterze edukacyjnym, bezpłatnym i otwartym dla publiczności, które przyczyni się do realizacji celu projektu poprzez stymulowanie i podtrzymywanie zainteresowania społeczeństwa naszego regionu naukami ścisłymi, technologią,inżynierią i matematyką (STEM).

Szereg działań prowadzonych w ramach szkoły letniej, warsztatów, konkursów i pikniku koncentruje się na uczeniu się przez doświadczenie. Młodzież będzie miała unikalną okazję poznania warsztatu współczesnego badacza poprzez aktywne działania w nowoczesnych laboratoriach naukowych i realizację projektów.

więcej o projekcie

dr hab. Agnieszka Nowak-Brzezińska, prof. UŚ
Koordynator projektu
MEiN
Źródło finansowania
01.01.2022 – 31.12.2023
Okres trwania projektu
200 000
Wysokość dofinansowania
222 222,23 zł
Całkowita wartość projektu

Akcja Popularyzacja

Program skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich

Projekt pt. „Akcja Popularyzacja” uzyskał dofinansowanie w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Popularyzacja Nauki i Promocja Sportu. Projekt realizowany jest przez Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych we współpracy z Wydziałem Nauk Przyrodniczych. 

Składa się on z 3 zadań:

 • Zadanie 1:  Interdyscyplinarne wykłady dla szkół “Nauka wokół nas”
 • Zadanie 2: Wykłady popularnonaukowe w konwencji TED “Zawód naukowiec”,
 • Zadanie 3: Warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Tematyka wszystkich zadań związana jest z naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Zadanie 2 jest realizowane jest przez Wydział Nauk Przyrodniczych, natomiast zadania: 1 i 3 są prowadzone przez Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych. Koordynowanie całego projektu leży po stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych.

Celem głównym projektu jest popularyzacja nauk ścisłych i przyrodniczych oraz wskazanie Uniwersytetu Śląskiego jako miejsca, w którym studiując można zdobywać wysokie kwalifikacje, pracować w nowoczesnych laboratoriach, współuczestniczyć w międzynarodowych projektach, co w dalszej przyszłości przekłada się na sukces zawodowy.  

Skupienie działań o charakterze popularno-naukowym, skierowanym do otoczenia społecznego uczelni, w szczególności do grup docelowych obejmujących młodzież szkolną oraz nauczycieli – osoby których kompetencje do upowszechniania nauki powinny być stale rozwijane.  

więcej o projekcie

dr Aneta Szczygielska-Łaciak
Koordynator projektu
MEiSW
Źródło finansowania
01.01.2021 – 31.12.2022
Okres trwania projektu
689 791,95 zł
Wysokość dofinansowania

ChemiK - Chemia + Kompetencje

Program skierowany do uczniów szkół podstawowych

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, poznawczych, kognitywnych i samoorganizacyjnych 263 uczennic/uczniów klas V-VIII 4 szkół podstawowych oraz uczniów i uczennic klas I-III 3 liceów województwa
śląskiego, tj.:

 • SP nr 1 w Tychach,
 • SP nr 67 w Katowicach,
 • SP nr 15 w Chorzowie,
 • SP nr 46 w Bytomiu,
 • SP 15 oraz nr 27 w Rudzie Śląskiej,
 • Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie,
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Katowicach,
 • X Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach

odpowiadającym potrzebom społeczno-gospodarczym oczekiwanym przez pracodawców na rynku pracy, poprzez opracowanie programu kształcenia i realizację działań dydaktycznych, tj. warsztatów ogólnorozwojowych, podstawowych i specjalistycznych dla dzieci i młodzieży w wieku 9-20 lat wspólnie z Miastami: Katowice, Chorzów, Bytom, Ruda Śląska, Gminą Pszczyna i Szkołą Podstawową nr 1 w Tychach, Szkołą podstawową nr 27 w Rudzie Śląskiej, w ramach realizacji III misji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Połączenie uzupełniających się potencjałów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak i ww. podmiotów współpracujących, przyczyni się do rozwoju kompetencji i kwalifikacji, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa, pozwalających na:

 • aktywizację społeczną i zawodową,
 • poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, rozwój zainteresowań,
 • pobudzenie aktywności edukacyjnej, kulturalnej,
 • zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

Realizacja zaplanowanych działań przyczyni się więc do osiągnięcia celu szczegółowego POWER, jakim jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, poprzez realizację wysokiej jakości działań na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

więcej o projekcie

dr Katarzyna Kowalska-Szojda
Kierownik projektu
NCBiR
Źródło finansowania
01.08.2018 - 31.01.2023
Okres trwania projektu
484 888,45
Wysokość dofinansowania

films4edu

Program skierowany do szkół podstawowych i średnich

The project is aimed at developing and disseminating high-quality distance learning in STEM education, as well as strengthening the basic and transversal skills defined in the European Key Competences Framework in the learning process. The key competences in the basic and transversal dimensions include scientific and technical competences, the ability to learn and algorithmic thinking. As indicated in the European Commission study „Supporting the development of key competences: Learning approaches and environments in school education (November 2019)”, learning in a real-life scenario and scientific experiment methods used in science, technology, engineering and mathematics (STEM) can favour the development of a number of competences. For this reason, increasing students’ motivation to study science, technology, engineering and mathematics (STEM) and improving achievement in these areas are important challenges facing European education systems. At the same time, schools in Europe face a new and unprecedented challenge: replacing traditional, mostly frontal learning with distance learning. These are completely different organizational models of the school, different pedagogical methods, different applications of digital technologies in teaching.

The project is targeted at 2 groups: primary and secondary school STEM teachers and primary and secondary school students

The main objective is to develop and improve the quality of distance learning STEAM education and increase the teaching potential and distance learning capacity of primary and secondary schools in 4 partner countries.

więcej o projekcie

dr Aneta Szczygielska-Łaciak
Kierownik projektu
Erasmus +
Źródło finansowania
01.03.2021 - 28.02.2023
Okres trwania projektu
186 290,00 EUR
Wysokość dofinansowania

Projekty zakończone

Uniwersytet Śląski Młodzieży – nauka a problemy współczesnego świata

Program skierowany do uczniów szkół średnich

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji z zakresu umiejętności matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się oraz umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy 100 UP 60UK40/UM, poprzez opracowanie i przeprowadzenie cyklu kursów edukacyjnych z zakresu nauk społecznych i matematyczno-przyrodniczych

Jednostki współpracujące

 • II LO w Jaworznie,
 • ZSO w Gliwicach,
 • ZSTiO „Meritum” w Siemianowicach Śląskich,
 • ZS im. Jana Pawła II w Sławkowie,
 • SP dla Chłopców Kuźnica.

Projekt obejmuje realizację 4 kursów edukacyjnych obejmujących naprzemienne zajęcia z zakresu nauk społecznych i matematyczno-przyrodniczych: „Człowiek i jego tajemnice”, „Zdrowo żyć”, „Poznać świat” i „Zaglądnąć w głąb”.

dr hab. Armand Cholewka, prof. UŚ
Kierownik projektu
NCBiR
Źródło finansowania
01.09.2018 - 30.06.2022
Okres trwania projektu
5 015,51
Wysokość dofinansowania

Młody mechatronik - przez zabawę i naukę do świadomego wyboru drogi kształcenia

Program skierowany do uczniów szkół podstawowych

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w zakresie rozwoju oferty uczelni poprzez realizację trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej.

W ramach projektu nawiązano formalną współpracę ze szkołami:

 • Szkoła Podstawowa nr 45 im. J. Korczaka w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Sosnowcu,
  Szkoła Podstawowa nr 3 im. E. Orzeszkowej w Sosnowcu.

Projekt obejął wsparciem 280 osób (112 uczennic i 168 uczniów) i jest realizowany w dwóch zadaniach; podział ze względu na grupę wiekową uczestnika:

 • Zadanie 1 – „Młodzi Odkrywcy” dla 120 uczennic/uczniów w wieku od 6 do 12 lat,
 • Zadanie 2 – „Młodzi Eksperci” dla 160 uczennic/uczniów w wieku od 13 do 16 lat.

Projekt w swych podstawowych założeniach ma rozbudzić w młodym pokoleniu zainteresowanie otaczającym światem oraz przyczynić się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tzw. transversal skills, uczestników poprzez przygotowanie ich do bycia pełnoprawnymi i w pełni świadomymi członkami innowacyjnego społeczeństwa, którego cechami dominującymi są nie tylko umiejętności matematyczno-przyrodnicze i ICT, zdolność do krytycznego i kreatywnego myślenia oraz przedsiębiorczość, ale również otwarcie na drugiego człowieka i umiejętność pracy w zespole.

Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji.

dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska, prof. UŚ
Kierownik projektu
NCBiR
Źródło finansowania
01.10.2018 - 31.0.2021
Okres trwania projektu
415 048,44
Wysokość dofinansowania

Kreatywny odkrywca

Program skierowany do uczniów szkół podstawowych

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych (matematyczno-przyrodniczych, ICT, kreatywności, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i pracy w grupie) 240 uczennic/uczniów (146K/154M) klas IV-VIII szkół podstawowych woj. śląskiego:

 • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Tychach,
 • Szkoły Podstawowej nr 67 w Katowicach,
 • Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie,
 • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice.

odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa, poprzez opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych, w tym warsztatów i wykładów ogólnorozwojowych, matematyczno-przyrodniczych i ICT dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 16 lat oraz zajęć dla 50 rodziców (30K/20M) służących rozwijaniu kompetencji wychowawczych i społecznych, wspólnie z Miastem Katowice, Gminą Pszczyna i Ornontowice oraz Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tychach, w ramach realizacji III misji Uniwersytetu Śląskiego.

więcej o projekcie

dr Katarzyna Kowalska-Szojda
Kierownik projektu
NCBiR
Źródło finansowania
01.08.2018 - 30.06.2021
Okres trwania projektu
484 888,45
Wysokość dofinansowania

Uniwersytet Młodego Odkrywcy w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych – UMO SMCEBI

Program skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich

Cele:
Podniesienie kompetencji uczestników projektu w wieku 10-16 lat w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, umiejętności rozumowania w naukach przyrodniczych i matematycznych, myślenia naukowego, umiejętności pracy w grupie, umiejętności STEAM, wiedzy ICT, umiejętności społecznych oraz wychowawczych rodziców.

Opis:
Projekt przewidziano dla dzieci w wieku 10-16 lat oraz ich rodziców. Spotkania odbywały się będą w Śląski Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego oraz zewnętrzni wykładowcy przeprowadzą w sumie 37 różnych wykładów i warsztatów dla dzieci w wieku 10-16 lat z zakresu nauk przyrodniczych m. in. matematyka, fizyka, chemia, nauki o materiałach, medycyna, biologia, kryminalistyka. Uczniowie wezmą udział w 4 wycieczkach dydaktycznych. W programie  przeprowadzone zostanie również 14 warsztatów i wykładów dla ich rodziców z zakresu pedagogiki i psychologii, bezpieczeństwa w sieci, czy wad postawy.

Szkoły partnerskie:

 • Szkoła Podstawowa im. Franciszka Rducha w Bełku,
 • Szkoła Podstawowa nr 8, im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach,
 • Szkoła Podstawowa w Stanowicach,
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Powstańców Śląskich w Tychach,
 • Szkoła Podstawowa nr 5, im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu,
 • Szkoła Podstawowa nr 25 im. Jana Pawła II w Zabrzu,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolnym w Chudowie,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach,
 • II Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej,
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Sosnowcu,
 • Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu,
 • Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach.

Koordynator:

 • dr Aneta Szczygielska-Łaciak

Organizatorzy:

 • dr hab. Roman Wrzalik
 • dr Aneta Szczygielska-Łaciak
 • dr hab. Małgorzata Karolus
 • dr Marcin Łaciak
 • mgr Joanna Stelmaszak
 • mgr Barbara Szymańska-Markowska
 • mgr Małgorzata Szymura

więcej o projekcie

dr Aneta Szczygielska-Łaciak
Kierownik projektu
NCBiR
Źródło finansowania
01.10.2018 - 29.02.2020
Okres trwania projektu
283 686,30
Wysokość dofinansowania
return to top