Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Odwołanie od rozstrzygnięć oraz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (w przypadku decyzji administracyjnych)

Indywidualne sprawy studentów są załatwiane w drodze decyzji administracyjnych albo rozstrzygnięć.
Decyzje administracyjne wydawane są w sprawach:

  1. przyjęcia na studia, zmiany formy lub kierunku studiów w przypadku cudzoziemców;
  2. odmowy przyjęcia na studia w formie przeniesienia z innej uczelni;
  3. odmowy wznowienia studiów;
  4. zwolnienia z opłaty lub obniżenia opłaty za usługi edukacyjne;
  5. przyznania oraz odmowy przyznania stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, stypendium rektora lub stypendium z własnego funduszu Uniwersytetu na stypendia;
  6. zawieszenia w prawach studenta przez rektora w przypadkach, o których mowa w 312 ustęp 5, a także w art. 316 ustęp 4 ustawy;
  7. skreślenia z listy studentów;
  8. stwierdzenia nieważności

Pozostałe sprawy, dotyczące toku studiów, takie jak m.in.: zgoda na wznowienie studiów, urlopy, powtarzanie modułu/modułów lub semestru, zarządzenie egzaminu komisyjnego, przedłużenie sesji, zmiana formy studiów (stacjonarne/niestacjonarne), zmiana kierunku studiów, indywidualna organizacja studiów, indywidualny tok studiów – są rozpatrywane w drodze rozstrzygnięcia.

Od decyzji administracyjnych wyżej wymienionych wydanych w pierwszej instancji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Natomiast od rozstrzygnięć przysługuje odwołanie do rektora. W przypadku kiedy rozstrzygnięcie podejmuje Rektor jest ono ostateczne.

Od decyzji rektora wydanych w pierwszej instancji (dotyczy to m.in. decyzji w sprawie kolejnego wznowienia studiów) przysługuje możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzja wydana w drugiej instancji jest już ostateczna, gdyż w Uniwersytecie obowiązuje postępowanie dwuinstancyjne. Student ma natomiast możliwość wniesienia skargi na decyzję wydaną w drugiej instancji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z powodu jej niezgodności z prawem.
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (środek odwoławczy od decyzji administracyjnej wydanej w pierwszej instancji) lub odwołanie od rozstrzygnięcia należy złożyć za pośrednictwem organu, który wydał daną decyzję lub podjął rozstrzygnięcie. W przypadku skargi do WSA obowiązuje ta sama zasada.
Wnioski (np. o udzielenie urlopu czy przedłużenie sesji), jak również środek odwoławczy od decyzji administracyjnej (np. od decyzji o skreśleniu z listy studentów) muszą spełniać określone wymogi formalne.

W przypadku wniosków, w większości przypadków, na stronie uczelni dostępne są ich wzory, na których widnieją pouczenia, do kogo i w jakim terminie można się zwrócić w razie niesatysfakcjonującego rozstrzygnięcia. Od negatywnego rozstrzygnięcia dotyczącego indywidualnej sprawy studenta przysługuje wniosek do dziekana o ponowne rozpatrzenie sprawy; w razie podtrzymania rozstrzygnięcia przez dziekana – odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia. W sprawach, w których zapadają rozstrzygnięcia, postępowanie jest często odformalizowane, co sprawia, że są one wydawane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku (chyba że przepisy stanowią inaczej). Należy bezwzględnie przestrzegać wskazanych terminów na wniesienie środków odwoławczych. Część wniosków można złożyć za pośrednictwem serwisu USOSweb po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto studenta (zakładka: DECYZJE). Tam również student w dowolnej chwili może zapoznać się z treścią decyzji lub rozstrzygnięcia.

W przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (środek odwoławczy od decyzji administracyjnej), zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Oprócz podania aktualnych danych kontaktowych (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mailowy), należy zaznaczyć, w jakiej sprawie decyzja została wydana (jaki jest jej przedmiot). Wskazane jest również merytoryczne uzasadnienie swojego żądania (jakiej decyzji student oczekuje) i podanie argumentów na jego poparcie, choć wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że student nie jest zadowolony z wydanej decyzji. Wskazane jest również dołączenie dodatkowych dokumentów na poparcie podnoszonych zarzutów, uzasadniających żądanie strony postępowania.

W każdym przypadku, w którym student postanawia wnieść środek zaskarżenia, muszą zostać spełnione określone przesłanki, by takiej sprawie nadać dalszy bieg, czyli – by w rezultacie mogła zostać załatwiona.

Należy przede wszystkim przestrzegać terminów wniesienia środka zaskarżenia, zwłaszcza w przypadku środka odwoławczego od decyzji administracyjnych (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy), do których znajduje zastosowanie Kodeks postępowania administracyjnego, ponieważ uchybienie (przekroczenie) terminu wniesienia odwołania powoduje jego niedopuszczalność, czyli w sprawie nie zostanie wydana decyzja merytoryczna. Odpowiedni organ stwierdzi wówczas uchybienie terminu, wydając postanowienie, na które przysługuje zażalenie. Termin złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (np. w przypadku decyzji o skreśleniu z listy studentów, decyzji o odmowie wznowienia studiów, decyzji o odmowie przyjęcia na studia w formie przeniesienia z innej uczelni itd.) to 14 dni od daty doręczenia decyzji na adres korespondencyjny (decyzje administracyjne wysyłane są zwykle za potwierdzeniem odbioru). Po tej dacie złożenie wspomnianego wniosku jest niemożliwe.

Jeśli jednak przekroczenie terminu do złożenia wniosku nastąpiło z przyczyn niezawinionych, student może ubiegać się o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Należy wówczas z wnioskiem o przywrócenie terminu złożyć jednocześnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek o przywrócenie terminu musi zawierać uzasadnienie – należy w nim uprawdopodobnić, że uchybienie nastąpiło bez winy studenta (dołączyć np. wypis ze szpitala, zaświadczenie lekarskie). Wniosek o przywrócenie terminu należy złożyć w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uniemożliwiającej złożenie środka odwoławczego w terminie (czyli np. w ciągu 7 dni od daty wypisu ze szpitala). Termin 7- dniowy wyznaczony w taki sposób jest nieprzywracalny (czyli ostateczny).

return to top