Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Indywidualny tok studiów (ITS)

ITS, czyli indywidualny toku studiów, polega na doborze przedmiotów (modułów) w ramach realizacji uczenia się w zakresie przewidzianym na danym kierunku oraz w zakresie dodatkowym, a także na udziale studenta w pracach naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych – z uwzględnieniem jego zainteresowań.

W przypadku odbywania studiów według ITS okres studiów może zostać skrócony.

Kto może ubiegać się o ITS?

  • student, który ukończył pierwszy semestr studiów i uzyskał średnią ocen powyżej 4,0 (rada dydaktyczna właściwa dla danego kierunku może podnieść wymaganą średnią ocen); lub
  • student, który został zatrudniony w uczelni w konsekwencji zdobycia przez niego, indywidualnie lub w zespole, grantu na finansowanie działalności naukowej; lub
  • student, który ukończył z oceną celującą studia I stopnia i kontynuuje naukę na studiach II stopnia oraz przedstawił na piśmie szczegółową koncepcję realizacji ITS; lub
  • student będący laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego albo laureatem konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego – od momentu rozpoczęcia studiów.

Wniosek o udzielenie zgody na ITS

Student ubiegający się o ITS przedstawia dziekanowi wykaz zajęć, w których zamierza uczestniczyć, oraz indywidualnie ustalony z prowadzącymi zajęcia sposób realizacji efektów kształcenia i ich weryfikacji.

Wniosek w przedmiocie ITS rozstrzyga dziekan, biorąc pod uwagę postępy w studiowaniu, zainteresowania i zdolności studenta. Przyznając ITS, dziekan dokonuje wyboru opiekuna ITS (z uwzględnieniem propozycji studenta) oraz – na wniosek opiekuna ITS i po konsultacji z właściwym dyrektorem kierunku studiów – określa szczegółowe zasady odbywania studiów w ramach ITS.

Jeżeli student nie spełnia warunków określonych w programie ITS, dziekan może cofnąć zgodę na odbywanie studiów według ITS.

return to top