Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wznowienie studiów

Wznowienie studiów (tzw. reaktywacja) jest możliwe, jeśli student został uprzednio skreślony z listy studentów po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, a w przypadku studiów II stopnia – po zaliczeniu co najmniej pierwszego semestru

Dodatkowym warunkiem, który należy bezwzględnie spełnić, jest złożenie wniosku o wznowienie studiów po przerwie nie dłuższej niż 3 lata, licząc od daty zakończenia niezaliczonego semestru.

Wniosek o wznowienie studiów po raz pierwszy rozpatruje dziekan wydziału. 

Jeśli student został ponownie skreślony z listy studentów, wniosek o wznowienie studiów składa do rektora, który (w szczególnych przypadkach) może podjąć decyzję o kolejnym wznowieniu studiów. W tym przypadku wniosek składa się za pośrednictwem dziekana. 

W każdym przypadku ubiegania się o wznowienie studiów uwzględniany jest ich dotychczasowy przebieg (np. postępy w nauce, powtarzanie modułów lub semestrów). Oznacza to, że decyzja w tym przedmiocie nie zawsze musi być pozytywna dla wnioskodawcy. 

Jeśli student został skreślony z powodu niezaliczenia semestru, po wznowieniu studiów jest wpisywany na semestr następujący po ostatnim semestrze, który przed skreśleniem student zaliczył w całości. Semestry, na które student wpisany był warunkowo, nie są brane pod uwagę, ponieważ nie uznaje się ich za zaliczone. 

Jeśli wyłączną przyczyną skreślenia z listy studentów było niezłożenie pracy dyplomowej, wznowienie studiów jest możliwe po przerwie nie dłuższej niż 3 lata, licząc od daty skreślenia.  

Wznowienie studiów w tym przypadku polega na wpisaniu studenta na ostatni semestr, by miał możliwość ukończenia i złożenia pracy dyplomowej oraz przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Dziekan wyznacza promotora pracy dyplomowej.

return to top