Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zasady przyznawania IOS

IOS, czyli indywidualna organizacja studiów, to przyznawana na jeden semestr forma pomocy polegająca na specjalnym trybie organizacji zajęć. Skierowana jest do studentów, którym aktualna sytuacja uniemożliwia kontynuowanie toku studiów na zasadach ogólnych. Pozwala na:

 • indywidualne ustalenie sposobów realizacji uczenia się w zakresie przewidzianym dla danego przedmiotu (modułu) – wybór grupy ćwiczeniowej, ustalenie terminów zajęć kontaktowych, w szczególności wcześniejsze wychodzenie z zajęć, nieobecność na niektórych zajęciach etc.;
 • indywidualne ustalenie terminu i sposobu weryfikacji efektów uczenia się (egzaminów, zaliczeń) – z uwzględnieniem harmonogramu przyjętego na danym kierunku studiów.

Student, który uzyskał zgodę dziekana na IOS, uczestniczy w zajęciach na zasadach zaakceptowanych przez dziekana. Nie musi uczestniczyć w zajęciach ze wszystkich przedmiotów na zasadach ogólnych. W przypadku tych przedmiotów musi jednak ustalić z prowadzącymi zajęcia sposób uczestnictwa w zajęciach i sposób ich zaliczenia.

IOS może dotyczyć wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów w danym semestrze lub tylko niektórych; wówczas w odniesieniu do pozostałych przedmiotów student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach na zasadach ogólnych.

Dziekan może cofnąć zgodę na IOS, jeśli student nie spełnia ustalonych warunków.

Kto może ubiegać się o IOS?

 • studentka w ciąży;
 • student będący rodzicem – niezależnie od wieku dziecka;
 • w innych przypadkach – każdy student, jeśli zachodzą okoliczności uzasadniające przyznanie IOS, w szczególności: studiowanie na drugim kierunku lub specjalności, udział w wymianie międzyuczelnianej.

Wniosek o udzielenie zgody na IOS

Student, który chce ubiegać się o IOS, musi pobrać odpowiedni formularz wniosku. We wniosku student:

 • uzasadnia swoją prośbę;
 • wyszczególnia przedmioty, które chce realizować w trybie IOS;
 • w przypadku każdego wyszczególnionego przedmiotu ustala tryb uczestnictwa w zajęciach i warunki zaliczenia z prowadzącym zajęcia (brak opinii prowadzącego lub opinia negatywna oznacza, że dany przedmiot realizowany będzie na zasadach ogólnych);
 • wpisuje ustalenia i prosi prowadzącego o podpis.

Kompletny wniosek należy złożyć w dziekanacie.

Pamiętaj!

Wniosek o IOS należy składać co semestr, najlepiej niezwłocznie po jego rozpoczęciu.

Wymagane dokumenty

 • wzór podania o IOS: wychowanie dziecka, studia na drugim kierunku (drugiej specjalności), wymiana międzyuczelniana (pobierz formularz)
 • wzór podania o IOS: pozostałe przypadki (pobierz formularz)

return to top