Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Urlop dziekański

W sytuacji, kiedy student z ważnych przyczyn nie może uczestniczyć w zajęciach, ma prawo wnioskować o urlop. Ważne jest, by wniosek taki złożyć niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny uzasadniającej ubieganie się o urlop.

Zazwyczaj powodem korzystania z tego uprawnienia jest ograniczona zdolność studenta do uczestniczenia w zajęciach związana z ważnymi wydarzeniami w jego życiu. Urlop pozwala na legalne zaniechanie udziału w zajęciach, a następnie powrót i kontynuację studiów.

Studentowi może być udzielony urlop krótkoterminowy, trwający nie dłużej niż 6 tygodni.

Jeśli staranie się o urlop wynika z powtarzania semestru, studentowi może zostać udzielony urlop semestralny.

Student może ubiegać się także o urlop roczny.

Urlop udzielany studentce w ciąży

Okres urlopu dla studentki w ciąży przewidziany w ustawie to czas do dnia urodzenia dziecka. Jeśli koniec urlopu przypada w trakcie semestru, można go przedłużyć do końca semestru. Takiego urlopu uczelnia nie może odmówić. Do wniosku należy załączyć zaświadczenie lekarskie, a potem uzupełnić o akt urodzenia dziecka.

Możliwa jest ponadto krótkotrwała nieobecność na zajęciach niewymagająca korzystania z urlopu. Należy wówczas zgłosić jej przyczyny prowadzącemu najpóźniej na pierwszych zajęciach, na których student będzie obecny.

Urlop dla studentów-rodziców

Maksymalny okres urlopu dla matki i ojca będących studentami to rok. Jeżeli koniec urlopu przypada w trakcie semestru, urlop może być przedłużony do końca tego semestru. Takiego urlopu uczelnia nie może odmówić. Wniosek o udzielenie urlopu powinien być złożony w okresie 1 roku od dnia urodzenia dziecka. Do wniosku należy załączyć akt urodzenia.

Urlop zdrowotny

Student, któremu stan zdrowia czasowo uniemożliwia studiowanie, ma prawo do urlopu zdrowotnego.

Informacje uzupełniające dotyczące urlopów:

  • łączna długość urlopu nie może przekraczać 2 lat w ciągu całego okresu studiów – przepisu tego nie stosuje się do urlopu zdrowotnego;
  • przebywanie na urlopie krótkoterminowym (do 6 tygodni) nie zwalnia studenta z obowiązku terminowego zaliczenia semestru studiów;
  • w trakcie urlopu student ma możliwość przystępowania do zaliczeń i egzaminów – we wniosku o udzielenie urlopu należy zaznaczyć, że zamierza się z tego prawa skorzystać;
  • studentowi może być udzielony urlop roczny – warunkiem udzielenia tego urlopu jest zaliczenie semestru studiów;
  • w uzasadnionych przypadkach dziekan może przyznać urlop w sytuacji braku zaliczenia semestru;
  • student po powrocie z urlopu jest zobowiązany wyrównać różnice programowe wynikające ze zmiany programu studiów;
  • w trakcie przebywania na urlopie student zachowuje uprawnienia studenckie;
  • uprawnienia do świadczeń pomocy materialnej w trakcie przebywania na urlopie regulują odrębne przepisy.

Powinno być: Podstawą prawną do udzielania urlopów jest § 32 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim.

Pamiętaj!

Na każdym z wniosków musi znaleźć się Twój własnoręczny podpis.

Wniosek o udzielenie urlopu powinien również zawierać należyte uzasadnienie.

Aktualizuj również dane kontaktowe, by móc niezwłocznie otrzymać odpowiedź na swój wniosek.

Wymagane dokumenty

return to top