Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Urlop dziekański

W sytuacji, kiedy student z ważnych przyczyn nie może uczestniczyć w zajęciach, ma prawo wnioskować o urlop. Ważne jest, by wniosek taki złożyć niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny uzasadniającej ubieganie się o urlop.

Zazwyczaj powodem korzystania z tego uprawnienia jest ograniczona zdolność studenta do uczestniczenia w zajęciach związana z ważnymi wydarzeniami w jego życiu. Urlop pozwala na legalne zaniechanie udziału w zajęciach, a następnie powrót i kontynuację studiów.

Studentowi może być udzielony urlop krótkoterminowy, trwający nie dłużej niż 6 tygodni.

Jeśli staranie się o urlop wynika z powtarzania semestru, studentowi może zostać udzielony urlop semestralny.

Student może ubiegać się także o urlop roczny.

Urlop udzielany studentce w ciąży i wychowawczy

Studentce w ciąży (do dnia urodzenia dziecka) i studentowi będącemu rodzicem (bez względu na wiek dziecka) nie można odmówić udzielenia urlopu. Studentowi będącemu rodzicem udziela się urlopu na okres do 1 roku. Jeśli koniec urlopu przypada w trakcie semestru, można go przedłużyć do końca semestru.

Możliwa jest ponadto krótkotrwała nieobecność na zajęciach niewymagająca korzystania z urlopu. Należy wówczas zgłosić jej przyczyny prowadzącemu najpóźniej na pierwszych zajęciach, na których student będzie obecny

Urlop zdrowotny

Student, któremu stan zdrowia czasowo uniemożliwia studiowanie, ma prawo do urlopu zdrowotnego.

Informacje uzupełniające dotyczące urlopów:

  • łączna długość urlopu nie może przekraczać 2 lat w ciągu całego okresu studiów – przepisu tego nie stosuje się do urlopu zdrowotnego;
  • przebywanie na urlopie krótkoterminowym (do 6 tygodni) nie zwalnia studenta z obowiązku terminowego zaliczenia semestru studiów;
  • w trakcie urlopu student ma możliwość przystępowania do zaliczeń i egzaminów – we wniosku o udzielenie urlopu należy zaznaczyć, że zamierza się z tego prawa skorzystać;
  • studentowi może być udzielony urlop roczny – warunkiem udzielenia tego urlopu jest zaliczenie semestru studiów;
  • w uzasadnionych przypadkach dziekan może przyznać urlop w sytuacji braku zaliczenia semestru;
  • student po powrocie z urlopu jest zobowiązany wyrównać różnice programowe wynikające ze zmiany programu studiów;
  • w trakcie przebywania na urlopie student zachowuje uprawnienia studenckie;
  • uprawnienia do świadczeń pomocy materialnej w trakcie przebywania na urlopie regulują odrębne przepisy.

Podstawą prawną do udzielania urlopów jest § 31 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim.

Pamiętaj!

Na każdym z wniosków musi znaleźć się Twój własnoręczny podpis.

Wniosek o udzielenie urlopu powinien również zawierać należyte uzasadnienie.

Aktualizuj również dane kontaktowe, by móc niezwłocznie otrzymać odpowiedź na swój wniosek.

Wymagane dokumenty

return to top