Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Egzamin komisyjny, zaliczenie komisyjne

Zarządzenie egzaminu komisyjnego lub zaliczenia komisyjnego może nastąpić jedynie na wniosek studenta i tylko w uzasadnionych przypadkach. Taki tryb przebiegu oceny efektów uczenia się ma bowiem charakter nadzwyczajny.

Wniosek należy złożyć w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu poprawkowego lub ostatniego terminu zaliczenia.

Student występujący z takim wnioskiem powinien podnieść konkretne zarzuty, np. zakwestionować prawidłowość przeprowadzenia egzaminu, udowadniając, że zastosowano wobec niego odmienne reguły oceny niż wobec pozostałych studentów. Samo uzyskanie oceny niedostatecznej i chęć ponownego przystąpienia do egzaminu czy zaliczenia jest powodem niewystarczającym do jego zarządzenia.

O zasadności wniosku rozstrzyga dziekan, który ustala termin przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia komisyjnego. Jeśli jednak dziekan nie przychyli się do wniosku studenta, w ciągu 14 dni od daty doręczenia lub ogłoszenia tego rozstrzygnięcia przysługuje wniosek do dziekana o ponowne rozpatrzenie sprawy; w razie podtrzymania rozstrzygnięcia przez dziekana – odwołanie do rektora.

Egzamin lub zaliczenie komisyjne odbywa się przed komisją egzaminacyjną. Najczęściej jest to egzamin lub zaliczenie w formie ustnej (choć może być też w innej, np. pisemnej). Pożądaną formę student może zaznaczyć we wniosku, natomiast o tym, w jakiej formie odbędzie się egzamin, rozstrzyga dziekan.

Istnieje możliwość, by w egzaminie lub zaliczeniu komisyjnym wziął udział przedstawiciel organu samorządu studenckiego, opiekun roku lub grupy ćwiczeniowej czy rzecznik praw studenta i doktoranta – występujący w charakterze bezstronnego obserwatora. Chęć skorzystania z tej możliwości student musi o zaznaczyć we wniosku o zarządzenie egzaminu lub zaliczenia.

return to top