Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Prawa i Administracji

Stypendia/sprawy socjalne

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

czas pandemii wyeksponował szczególną rolę uniwersytetów jako instytucji publicznych, które chronią dobro wspólnoty ludzkiej i służą dobru publicznemu. Wychodząc naprzeciw pogłębiającej się po raz kolejny sytuacji pandemicznej w naszym kraju, która może wpłynąć negatywnie na nasze samopoczucie poprzez stres i niepewność jutra, pragniemy przedstawić propozycję niewielkiego wsparcia finansowego dla Was, Drogie Studentki i Studenci, w formie zapomogi.

 1. Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
 2. Przez trudną sytuację życiową uzasadniającą przyznanie zapomogi należy rozumieć ogół warunków (np. materialnych, rodzinnych, społecznych, zdrowotnych), w jakich znalazła się rodzina studenta, powodujących przejściowe problemy w spełnianiu potrzeb materialnych rodziny. Przyczynami trudnej sytuacji życiowej studenta mogą być w szczególności choroba, wypadek lub śmierć członka najbliższej rodziny, szkody spowodowane innym zdarzeniem losowym (np. kradzieżą, pożarem, klęską żywiołową, katastrofą).
 3. Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.
 4. Organ przyznający zapomogę ocenia indywidualnie na podstawie dokumentów załączonych do wniosku, czy sytuacja życiowa, w jakiej znalazł się student, uzasadnia udzielenie zapomogi. Te same okoliczności nie mogą być podstawą do przyznania kolejnej zapomogi.
 5. Wniosek o zapomogę składa się w dziekanacie wraz z odpowiednią dokumentacją, którą mogą stanowić w szczególności: akt zgonu, wypis ze szpitala, stosowne zaświadczenie lekarskie o przebytej chorobie lub nieszczęśliwym wypadku, imienne faktury potwierdzające wydatki związane ze zdarzeniem losowym, zaświadczenia wydane przez uprawnione instytucje potwierdzające fakt zdarzenia losowego.
 6. Wniosek o zapomogę składa się nie później niż 6 miesięcy od zaistnienia zdarzeń, o których mowa
  w ust. 2.
 7. Wysokość zapomogi uzależniona jest od sytuacji, w jakiej znalazł się student. Na wniosek dziekana/prodziekana, rektor może w uzasadnionych przypadkach podwyższyć zapomogę. Wysokość zapomogi ustala rektor zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 5.

Więcej informacji dla studentów znajduje się na stronie internetowej: www.us.edu.pl; zakładka student, zakładka wsparcie i fundusze; stypendium i zapomoga.

Szczegółowe zasady przyznawania określa  § 11 Regulaminu świadczeń dla studentów uniwersytetu Śląskiego – http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1652021

Drogie Studentki i Studenci, zachęcamy do zwracania się do Pracowników Dziekanatu/Spraw stypendialnych, którzy z otwartym sercem udzielą każdej Studentce i Studentowi pomocy i wsparcia. Jednoczenie pomogą przejść konieczną procedurę oraz podzielą się wszelkimi niezbędnymi informacjami i radami. Jesteśmy dla Was.

Od 11.11.2021r. w systemie usos będą widoczne Decyzje w sprawie przyznania, bądź nieprzyznania stypendium

Decyzje rozpatrzone pozytywnie zawierają kwotę przyznanego świadczenia

stypendium rektora,

stypendium socjalne,

stypendium dla osób niepełnosprawnych,

zapomogi

Stypendium Rektora zostało przyznane od następujących progów punktowych dla danego kierunku:

 • Administracja środowiskowa – od 6,2 punktów
 • Administracja – od 5,9 punktów
 • Administracja LA – od 8,1 punktu
 • Prawo – od 6,4 punktów
 • Przedsiębiorczość – od 6 punktów

o terminie i sposobie otrzymania Decyzji zostaną Państwo powiadomieni drogą elektroniczną

 

Sprawdź na stronie: https://us.edu.pl/student/wsparcie-i-fundusze/swiadczenia-stypendia-i-zapomoga

Szanowni Studenci, Doktoranci

Uprzejmie informuję, że od dnia 1 października 2021r. w serwisie USOSweb będą aktywne wnioski o świadczenia dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2021/2022:

Na semestr zimowy:

 • Oświadczenia o dochodach 2021/2022 (rok obliczeniowy 2020),
 • Wniosek o stypendium socjalne,
 • Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • Wniosek o zapomogę.

Przy ubieganiu się o stypendium socjalne należy w pierwszej kolejności wypełnić i zarejestrować oświadczenie o dochodach.

Na rok akademicki:

 • Wniosek o stypendium rektora

Aby uzyskać świadczenia, należy wypełnić odpowiedni wniosek znajdujący się w serwisie www.usosweb.us.edu.pl w zakładce DLA WSZYSTKICH – WNIOSKI.

Następnie zarejestrować, wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z pełną dokumentacją osobiście lub listem poleconym do Biura ds. Finansowych, Stypendialnych i Socjalnych pok. 1.25 WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 11b w terminie do:

– dnia 10 października 2021 r.

 • Wniosek o stypendium socjalne,
 • Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • Wniosek o zapomogę.

– dnia 15 października 2021 r. – Studenci

– dnia 10 października 2021 r. – Doktoranci pok. 1.26

 • Wniosek o stypendium rektora

Proszę zapoznać się z Regulaminem świadczeń dla studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1652021.

Godziny Urzędowania:

Poniedziałek: 11.00-15.00

Wtorek: 12.00-17.00

Środa: Nieczynne

Czwartek: 12.00-15.00

Piątek: 11.00-14.00

Sobota zjazdowa: 7.30 – 13.00

return to top