Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Idea programu

Programme in European Private Law for Postgraduates (dalej „PEPP”, „Program”) jest międzynarodowym programem przeznaczonym dla wyróżniających się uczestników studiów doktoranckich i absolwentów wydziałów prawa odbywających studia w jednostkach naukowych uczestniczących w PEPP i prowadzących badania naukowe w zakresie prawa prywatnego w kontekście europejskim. Prawo prywatne należy tu rozumieć szeroko, a więc jako obejmujące również takie działy, jak np. prawo spółek, prawo prywatne międzynarodowe, prawo proceduralne,  arbitraż, czy prawo ochrony konkurencji.

Historia i struktura

Inicjatywa utworzenia PEPP wyszła ze strony Wydziału Prawa Uniwersytetu w Hamburgu, który do trzeciej edycji był głównym organizatorem Programu. Uczestnikami programu są od początku: Wydział Prawa Uniwersytetu w Hamburgu , Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut im. Maxa Plancka ds. Prawa Porównawczego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Bucerius Law School w Hamburgu, oraz Wydziały Prawa Uniwersytetu w Cambridge i Uniwersytetu w Walencji. W drugiej edycji dołączył do Programu Wydział Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od czwartej edycji do Programu dołączyły Wydziały Prawa Uniwersystetów: w Genui, Lueven oraz Münster, przy czym ostatni z nich zastąpił Uniwersytet w Hamburgu. Przed siódmą edycją programu dołączył do niego także Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W ten sposób powstały cztery grupy ośrodków uczestniczących w Programie:

  • GRUPA I – Niemcy: Uniwersytet w Münster, Bucerius Law School,  Instytut im. Maxa Plancka ds. Prawa Porównawczego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego,
  • GRUPA II – Polska: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  • GRUPA III – Anglia i Belgia: Uniwersytet w Cambridge, Katolicki Uniwersytet w Lueven,
  • GRUPA IV – Hiszpania i Włochy: Uniwersytet w Walencji, Uniwersytet w Genui.

W związku z przystąpieniem do Programu nowych partnerów gospodarze zjazdów zmieniają się rotacyjnie w ramach opisanych wyżej grup ośrodków.

Edycja Programu odbywa się w ramach jednego roku akademickiego i składają się na nią cztery kursy. Uczestnicy spędzają tydzień w uczestniczących w PEPP ośrodkach naukowych, które organizują kursy wedle następującego porządku: Grupa I (październik), Grupa II (styczeń), Grupa III (marzec), Grupa IV (maj/czerwiec). Kursy obejmują wykłady, ćwiczenia i seminaria pomyślane tak, aby budziły zainteresowanie wszystkich uczestników Programu, niezależnie od ich specjalizacji. Oficjalnym językiem Programu jest język angielski.

Celem tychże zajęć jest pogłębianie wiedzy uczestników, rozwój ich umiejętności praktycznych oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zrozumienia różnic pomiędzy systemami prawnymi państw członkowskich Unii Europejskiej. Zajęcia nie mają charakteru jedynie wykładowego. Towarzyszy im niejednokrotnie burzliwa dyskusja. Wszystkie zajęcia (wykłady, seminaria, warsztaty, symulacje rozpraw sądowych) są z założenia prowadzone technikami interaktywnymi dostosowanymi do ich rodzaju i celu. W ramach każdego z kursów dla uczestników organizowane są również zajęcia przez prawników wiodących korporacji prawniczych w poszczególnych krajach. W  trakcie tych spotkań szczególny nacisk położony jest na aspekt praktyczny prezentowanych zagadnień. PEPP’ersi bardzo cenią sobie tę formułę współpracy w ramach Programu.

W każdej edycji uczestnicy przygotowują również prezentacje, w których przedstawiają swoje zainteresowania naukowe i zamierzenia badawcze, będące przedmiotem doktoratu, przygotowywanych publikacji lub objęte projektem naukowym etc.

W ciągu czterech kursów składających się na edycję uczestnicy Programu na podstawie przygotowanego kazusu przygotowują symulację rozprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Symulacja ta odbywa się w trakcie ostatniego zjazdu, który w nadchodzącej edycji będzie miał miejsce w ostatnich na przełomie maja i czerwca 2017 roku w Walencji.

Liczne są już zdobyte przez dotychczasowych uczestników doświadczenia i nawiązane kontakty naukowe oraz towarzyskie, czemu towarzyszy niejednokrotnie zawiązywanie przyjaźni między uczestnikami, które dają początek różnorodnej współpracy międzynarodowej.

Korzyści wynikające z Programu

Program pozwala na podwyższenie kwalifikacji uczestników i stanowi wymykające się schematom źródło inspiracji w pracy badawczej.

Na pierwsze efekty uczestnictwa w Programie jego uczestnicy nie muszą długo czekać. Już po pierwszym zjeździe, który odbywa się w Münster, horyzonty uczestników poszerzają się, a marzenia i ambicje pokonują ograniczenia.

Jednym z głównych celów PEPP jest stworzenie jego uczestnikom  forum wymiany wiedzy i doświadczeń oraz sposobności do stworzenia sieci kontaktów, bez których współczesna nauka nie może się obejść. W ten sposób z Programu korzystają bezpośrednio nie tylko jego uczestnicy, ale także ich macierzyste ośrodki naukowe. Program pozwala dostrzec, co nas łączy, ale też potwierdza tezę, że w różnorodności tkwi piękno. Znajomości, niejednokrotnie przyjaźnie zawiązane w czasie zjazdów przydatne są w badaniach i w ramach praktyki prawniczej. Poznani w czasie programu ludzie, to wszak uczestnicy kultur prawnych wielu europejskich państw, którzy- co do zasady – wyróżniają się wśród młodych prawników rozległą wiedzą i zainteresowaniami.  Wszystkiemu temu sprzyja nieprzerwany rozwój PEPP, do którego dołączają nowe ośrodki naukowe. Nawiązanie kontakty z całą pewnością są pomocne w kształtowaniu własnego rozwoju naukowego, w tym także przez staże naukowe za granicą.

Uczestnictwo w Programie ma też swoje zalety poza nauką. PEPP można postrzegać jako wyzwanie, które rozwija i wzmacnia. Jego podjęcie z całą pewnością jest przydatne zarówno dla osób podejmujących własną praktykę prawniczą w zawodach prawniczych, jak i poszukujących zatrudnienia w dużych korporacjach prawniczych etc. PEPP’ersi są bowiem Przebojowi, Energiczni, Pomysłowi i Poszukujący nowych wyzwań i inspiracji. Swoista homonimia nie jest zatem, jak się zdaje, jedynie przypadkiem.

return to top