Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Informacje dla studentów

Ogłoszenie o rekrutacji (Erasmus +) – wyjazdy na rok akademicki 2024-2025

ERASMUS+ ZASADY REKRUTACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW STUDENTÓW W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2024-2025

Umowy bilateralne na rok akademicki 2024-2025 (studenci ,Program Erasmus+)

Instrukcja usosweb dla studentów rekrutacja Erasmus

ERASMUS - WYJAZDY NA STUDIA ERASMUS - WYJAZDY NA STUDIA

STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERAMUS – PODSTAWOWE INFORMACJE

Program ERASMUS to zaproponowana przez Unię Europejską forma współpracy pomiędzy wyższymi uczelniami z państw członkowskich Unii Europejskiej (Erasmus KA 103) oraz z krajów partnerskich Programu (Erasmus KA 107).

Jedną z form współpracy w ramach Programu Erasmus jest wymiana studentów pomiędzy uczelniami partnerskimi w celu umożliwienia studentom realizacji części studiów poza uczelnią macierzystą, na wybranym uniwersytecie w kraju, z którym uczelnia macierzysta zawarła umowę bilateralną o współpracy w ramach Programu Erasmus.

W Programie Erasmus może uczestniczyć każdy student WPiA . Podstawowym warunkiem uczestnictwa w Programie Erasmus jest zaliczenie 1 rok studiów na WPiA UŚ .  W ramach Programu Erasmus, Student wyjeżdża na semestr lub cały rok akademicki na uczelnię partnerską, na której studiuje wybrane przez siebie i zaakceptowane przez obydwie uczelnie przedmioty.  Podczas studiów na uczelni partnerskiej Student ma obowiązek zaliczenia przedmiotów i zdania egzaminów, które pozwolą mu na uzyskanie 30 pkt ECTS w semestrze (lub odpowiednio 60 pkt ECTS podczas całego roku akademickiego). Na tej podstawie, po powrocie Studenta, semestr lub rok akademicki, podczas którego studiował on na uczelni partnerskiej i uzyskał na tej uczelni wymaganą liczbę punktów ECTS, zaliczany jest tak, jakby Student ukończył semestr lub rok studiów na WPiA  UŚ. Student uzyskuje zatem wpis na kolejny semestr lub rok studiów z obowiązkiem zaliczenia przedmiotów wykładanych w semestrze, który spędził za granicą w terminie późniejszym jako różnic programowych . Jeżeli studiowane przez Studenta na uczelni partnerskiej przedmioty odpowiadają zakresem tematycznym, ilością godzin oraz punktacją ECTS przedmiotom wykładanym na WPiA – egzaminy z tych przedmiotów zdane na uczelni partnerskiej, mogą zostać uznane za egzaminy z przedmiotów równoważnych wykładanych na WPiA. W konsekwencji, Student może zostać zwolniony z konieczności powtórnego zdawania tych egzaminów na WPiA.

Student zakwalifikowany do uczestnictwa w Programie Erasmus otrzymuje stypendium pozwalające na pokrycie kosztów wyjazdu w wysokości w granicach od 350 do 500 EURO miesięcznie (kraje Programu) w zależności od kraju, w którym studiuje.

Uczestnictwo w Programie Erasmus nie może wydłużyć okresu studiów.

Informacje na temat rekrutacji i realizacji wyjazdów na studia w ramach Programu Erasmus na Uniwersytecie Śląskim, a także lista uczelni partnerskich Wydziału Prawa i Administracji UŚ znajdują się na stronie Biura Wymiany Międzynarodowej UŚ :http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-studentow

ERASMUS – ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UŚ

Stosowane na Wydziale Prawa i Administracji zasady realizacji wyjazdów na studia w ramach Programu Erasmus przyjęte zostały na podstawie obowiązujących przepisów prawa, postanowień regulaminu studiów obowiązującego na Uniwersytecie Śląskim, zasad funkcjonowania Programu Erasmus przyjętych na Uniwersytecie Śląskim oraz praktyk interpretacyjnych stosowanych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Określenie tych zasad ma na celu ułatwienie studentom i pracownikom administracyjnym WPiA UŚ stosowanie obowiązujących regulacji w związku z realizacją wyjazdów na studia w ramach Programu Erasmus. Podstawę wydawania przez władze Uniwersytetu i Wydziału decyzji w stosunku do studentów w związku z realizacją Programu Erasmus stanowi Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim

CZĘŚĆ I. ZASADY OGÓLNE :

1.WYMOGI FORMALNE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ERASMUS

Student, który może zostać zakwalifikowany do udziału w Programie Erasmus na Wydziale Prawa i Administracji UŚ powinien spełniać łącznie następujące warunki :

 1. Być obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa uczestniczącego w programie Erasmus Plus KA 103 (państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Lichtenstein, Macedonia, Norwegia, Serbia, Turcja);
 2. Być oficjalnie zarejestrowanym na kierunku studiów na WPiA lub ISM prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata, magistra lub doktora na Uniwersytecie Śląskim;
 3. Być (w momencie wyjazdu) studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia;
 4. W okresie czasu, na który zostałoby mu przyznane stypendium w ramach Programu Erasmus, nie może przebywać na urlopie dziekańskim.
 5. WYBÓR UCZELNI PARTNERSKIEJ

Student samodzielnie dokonuje wyboru uczelni na które zamierza aplikować w ramach Programu Erasmus.  Wybór ten powinien być oparty przede wszystkim na stopniu znajomości języka wykładowego uczelni przyjmującej, a także uwzględniać oferowany na tej uczelni program studiów.

Student może zostać zakwalifikowany wyłącznie na uczelnię partnerską, której językiem wykładowym włada w stopniu umożliwiającym mu uczestnictwo w zajęciach i zdanie egzaminów dających podstawę do zaliczenia semestru na WPiA. O możliwości wyjazdu studenta na wybraną uczelnię partnerską decydują ostatecznie wyniki kwalifikacji i miejsce zajmowane przez studenta na liście rankingowej, która uwzględnia wyniki w nauce.

Student może dokonywać wyboru jedynie spośród uczelni z którymi WPiA ma zawarte umowy bilateralne. Aktualny wykaz uczelni partnerskich publikowany jest na stronach Biura Wymiany Międzynarodowej Erasmus – www.erasmus.us.edu.pl, a także w serwisie USOSWeb w momencie rozpoczęcia kwalifikacji do udziału w Programie Erasmus.

3.OKRES CZASU PRZYSŁUGUJĄCY NA REALIZACJĘ CZĘŚCI STUDIÓW NA ZAGRANICZNEJ UCZELNI PARTNERSKIEJ LUB ODBYCIE PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS
Każdy student, który spełnia kryteria udziału w Programie Erasmus, ma do dyspozycji 12 miesięcy, które może wykorzystać na studia na wybranej uczelni partnerskiej lub na odbycie praktyki za granicą w kancelarii lub instytucji, która umożliwia odbywanie takich praktyk.

Okres 12 miesięcy, które student może wykorzystać na wyjazd w ramach Programu Erasmus dotyczy poziomu studiów. Studentowi przysługuje zatem prawo skorzystania z 12 miesięcy pobytu na studiach lub na praktyce w ramach Programu Erasmus podczas studiów licencjackich (studia I stopnia) oraz podczas studiów magisterskich (studia II stopnia), a także podczas studiów doktoranckich (studia III stopnia). W przypadku jednolitych studiów magisterskich studentowi przysługuje prawo wykorzystania 24 miesięcy łącznie na pobyt na studiach lub na praktyce w ramach Programu Erasmus.

Okres 12 miesięcy przysługujący studentowi na studia lub praktykę w ramach Programu Erasmus podczas studiów na określonym poziomie związany jest z odbywaniem studiów na konkretnym ich poziomie (I, II lub III) i nie może zostać zwiększony z uwagi na podjęcie przez studenta studiów na innym kierunku, jeżeli poziom studiów pozostaje ten sam.

Nie ma możliwości wykorzystania okresu czasu przysługującego studentowi na wyjazd podczas studiów na określonym poziomie w terminie późniejszym (czyli na przykład wykorzystania miesięcy przysługujących studentowi podczas studiów licencjackich, z których student nie skorzystał, podczas studiów na poziomie magisterskim).

Z możliwości wyjazdu w ramach Programu Erasmus można korzystać wielokrotnie. W przypadku, gdy student korzystał w możliwości wyjazdu na studia lub praktykę w ramach Programu Erasmus w latach poprzednich, przysługuje mu prawo wyjazdu na taki okres czasu, który pozostał mu do wykorzystania w ramach przyznanej na określony poziom studiów puli 12 miesięcy łącznie na wyjazdy na studia oraz praktyki.

Co do zasady, student jest kwalifikowany do odbywania studiów na uczelni partnerskiej na okres 1-go semestru. W trakcie realizacji Programu okres ten może zostać przedłużony do jednego roku akademickiego na zasadach przyjętych na Uniwersytecie Śląskim. Student może zostać zakwalifikowany także od razu na cały rok akademicki, z zastrzeżeniem, że stypendium w ramach Programu Erasmus zagwarantowane jest na jeden semestr, a o możliwości uzyskania stypendium na kolejny semestr decyduje dostępność środków finansowych, którymi dysponuje Uniwersytet. Informacji o możliwości uzyskania stypendium na kolejny semestr udziela studentowi Biuro Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Śląskiego w okresie czasu umożliwiającym podjęcie przez Studenta decyzji o pozostaniu na uczelni partnerskiej na kolejny semestr i załatwienie niezbędnych do tego formalności.

CZĘŚĆ II. ZASADY REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS ZWIĄZANEGO Z WYJAZDEM NA STUDIA NA ZAGRANICZNEJ UCZELNI PARTNERSKIEJ

4.KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Zgodnie z obowiązującymi na Uniwersytecie Śląskim zasadami rekrutacji i realizacji wyjazdów dla Programu Unii Europejskiej Erasmus + (Erasmus Plus) :

 1. Warunkiem uczestnictwa w rekrutacji jest znajomość języka, w którym prowadzone są zajęcia na uczelni partnerskiej, na którą aplikuje Student .
 2. Nadrzędne kryterium kwalifikacyjne stanowią wyniki w nauce Studenta

Znajomość języka może być udokumentowana w dowolny sposób; w przypadku braku jakichkolwiek dokumentów Student może wykazać się znajomością języka w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku uczelni prowadzących zajęcia w więcej niż jednym języku preferowani będą kandydaci władający językiem oficjalnym kraju położenia uczelni przyjmującej.

Jeżeli student nie zna języka oficjalnego kraju, w którym położona jest uczelnia partnerska, na którą zamierza aplikować, ma obowiązek sprawdzenia dostępności i oferty zajęć prowadzonych na tej uczelni w języku wykładowym, którego znajomość Student może potwierdzić.  Informacje te student ma obowiązek przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej wybranych studiów, Student powinien umieć uzasadnić wybór uczelni partnerskiej i jego związek z programem studiów oraz zainteresowaniami naukowymi Studenta. Komisja kwalifikacyjna może wziąć pod uwagę m.in. stopień znajomości zasad Programu Erasmus, dotychczas podjęte przez Studenta kroki w celu wykorzystania możliwości wynikających z uczestnictwa w Programie dla realizacji toku studiów, perspektywy merytorycznego wykorzystania wyjazdu dla ukończenia studiów przez Studenta, a także wywiązywanie się Studenta z obowiązków studenckich i jego zaangażowanie w działalność na rzecz Wydziału. Student może w związku z tym mieć możliwość przedstawienia Komisji rekomendacji swojego promotora lub organizacji studenckich potwierdzających spełnianie przez niego kryteriów kwalifikacyjnych.

Kryteria kwalifikacyjne obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do udziału w Programie Erasmus w danym roku akademickim ogłaszane są każdego roku przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego wraz z ogłoszeniem o rekrutacji.

5.POSTĘPOWANIE REKRUTACYJE – TERMINY I PROCEDURA

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja do spraw Programu Erasmus, którą powołuje Dziekan. Przewodniczącym Komisji jest Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus lub Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus.

Termin kwalifikacji ustala Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus lub Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus zgodnie z przyjętymi i obowiązującymi na Uniwersytecie Śląskim zasadami rekrutacji i realizacji wyjazdów w danym roku akademickim.

O terminie kwalifikacji Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus lub Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus zawiadamia studentów poprzez ogłoszenie w serwisie USOSWeb oraz na stronie internetowej Wydziału.

Kwalifikacje są poprzedzone spotkaniem informacyjnym dla studentów, które odbywa się w terminie pomiędzy od 15 lutym a 28 lutym.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest w terminie najpóźniej do 15 kwietnia, chyba że z okoliczności wynika konieczność ustalenia innego terminu.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest za pośrednictwem serwisu USOSWeb.

Przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego Studenci mają obowiązek zapoznania się z przyjętymi i obowiązującymi na Uniwersytecie Śląskim zasadami rekrutacji i realizacji wyjazdów w danym roku akademickim oraz z instrukcją składania wniosków o wyjazdy zagraniczne w ramach Programu Erasmus w serwisie USOSWeb.  Dokumenty te udostępniane są na stronie internetowej Biura Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Śląskiego – http://erasmus.us.edu.pl

Jednym z etapów postępowania rekrutacyjnego może być rozmowa kwalifikacyjna

Jeżeli postępowanie rekrutacyjne obejmuje także rozmowę kwalifikacyjną, kandydaci powinni przed terminem rozmowy kwalifikacyjnej przedłożyć we właściwym Dziekanacie (Sekretariacie) zajmującym się organizacją administracyjną Programu Erasmus dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych, w tym przede wszystkim stopień znajomości języka wykładowego wybranej uczelni partnerskiej. Dokumenty powinny zostać okazane Komisji w postaci oryginalnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej, natomiast do akt można przekazać ich kopie.

Rozmowa kwalifikacyjna z poszczególnymi kandydatami jest przeprowadzana indywidualnie. Komisja przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną w całości lub w części w języku wykładowym wybranej przez studenta uczelni partnerskiej. Sposób prowadzenia rozmowy ma umożliwić studentowi przedstawienie argumentów, w tym przede wszystkim związanych z tokiem jego studiów, przemawiających za zakwalifikowaniem go do wyjazdu na wybraną uczelnię partnerską. Członkowie Komisji mogą zadawać kandydatom pytania i prosić o wyjaśnienia kwestii związanych z planowanym wyjazdem w ramach Programu Erasmus.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej student składa oświadczenie, potwierdzające jego znajomość zasad realizacji Programu Erasmus, w tym konsekwencji niezaliczenia semestru lub roku tak na uczelni partnerskiej oraz na uczelni macierzystej, jak i partnerskiej, a także potwierdzające jego znajomość zasad, terminów i sposobu zaliczania przedmiotów stanowiących tzw. różnice programowe.

6.WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Wyboru uczestników dokonuje Komisja do spraw Programu Erasmus.  Kwalifikując studenta do uczestnictwa w Programie Komisja określa uczelnię partnerską oraz okres pobytu studenta na uczelni partnerskiej (wybrany semestr lub cały rok akademicki).

Przewodniczący Komisji sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego, który przekazywany jest do Biura Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Śląskiego po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Wyniki kwalifikacji zostaną podane do wiadomości w serwisie USOSWeb, chyba że z okoliczności wynika konieczność ogłoszenia wyników także w inny sposób, wówczas ogłoszenie zamieszczane jest w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŚ. Wyniki ogłoszone zostają nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

Kandydatowi przysługuje w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników prawo odwołania się od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej. Odwołanie składa się do Dziekana lub Pełnomocnika Dziekana ds. Programu Erasmus za pośrednictwem Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus. Odwołanie powinno wskazywać nieprawidłowości w przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub zawierać zarzut stronniczości albo braku obiektywizmu Komisji lub jej członka.

Dziekan rozpatruje odwołanie w ciągu czternastu dni.

CZĘŚĆ III. ORGANIZACJA I PRZYGOTOWANIE WYJAZDU
7.FORMALNOŚCI i DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI WYJAZDU

Student zakwalifikowany do udziału w Programie Erasmus, jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymogi określone tak przez Uniwersytet Śląski jak i uczelnię partnerską związane z przygotowaniem, realizacją oraz rozliczeniem wyjazdu. Niezastosowanie się do powyższych wymogów może skutkować skreśleniem studenta z listy uczestników Programu.

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Pełnomocnik Dziekana do Spraw Programu Erasmus lub Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus organizuje spotkanie informacyjne, podczas którego przekazywane są informacje dotyczące organizacji wyjazdu w ramach Programu Erasmus oraz niezbędnych formalnych, które Studenci zobowiązani są spełnić, w tym dokumentów, których przygotowanie jest obowiązkowe oraz przygotowywania programu studiów, który będzie realizowany przez studenta podczas pobytu na uczelni partnerskiej. Udział uczestników Programu w spotkaniu informacyjnym jest obowiązkowy.

Studenci zakwalifikowani do udziału w Programie Erasmus mają obowiązek zapoznania się z przyjętymi i obowiązującymi na Uniwersytecie Śląskim zasadami rekrutacji i realizacji wyjazdów w danym roku akademickim Dokument ten udostępniany jest na stronie internetowej Biura Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Śląskiego – http://erasmus.us.edu.pl

Studenci zakwalifikowani do udziału w Programie Erasmus mają obowiązek samodzielnego sprawdzenia w szczególności :

 1. Dostępności i oferty i zajęć na uczelni partnerskiej, w których student może uczestniczyć w sposób pozwalający mu na zaliczenie semestru.
 2. Terminów i procedur aplikowania na wybraną uczelnię partnerską. W szczególności Student ma obowiązek sprawdzenia, czy uczelnia partnerska, na którą został zakwalifikowany wymaga oficjalnego potwierdzenia jego nominacji przez Uniwersytet Śląski i, w przypadku, gdy nominacja taka jest wymagana, zgłoszenia do Biura Wymiany Międzynarodowej UŚ konieczności przesłania oficjalnej informacji do wybranej uczelni partnerskiej o zakwalifikowaniu studenta na studia na tej uczelni w ramach Programu Erasmus.

Wszelkich informacji, dotyczących wymogów formalnych, które student musi spełnić organizując wyjazd w ramach Programu Erasmus udziela Biuro Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Śląskiego.

Informacji dotyczących formalności, które muszą zostać spełnione na Wydziale Prawa i Administracji UŚ, w szczególności dotyczących przygotowania Porozumienia o programie studiów (Learning Agreement for Studies), zaliczenia semestru lub roku akademickiego, uznania przedmiotów, które student zaliczył na uczelni partnerskiej – udziela Koordynator Programu Erasmus lub pełnomocnik Dziekana do Spraw Programu Erasmus.

8.POROZUMIENIE O PROGRAMIE STUDIÓW – LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

Student zakwalifikowany do udziału w Programie Erasmus ustala program studiów na uczelni partnerskiej. Dokonany przez Studenta wybór przedmiotów, które Student będzie studiował na uczelni partnerskiej, musi zostać zaakceptowany przez władze WPiA UŚ oraz władze uczelni partnerskiej. W tym celu Student ma obowiązek uprzedniego skonsultowania planowanego programu studiów z Wydziałowym Koordynatorem Programu Erasmus lub Pełnomocnikiem Dziekana ds. Programu Erasmus na WPiA UŚ oraz uzyskania informacji o przedmiotach wykładanych na uczelni partnerskiej, na której Student podejmie studia w ramach Programu Erasmus.

Student ma także obowiązek przygotowania Porozumienia o programie studiów (Learning Agreement fo Studies).

Na WPiA UŚ akceptacji Porozumienia o programie studiów (Learning Agreement for Studies) dokonuje Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus oraz Wydziałowy Koordynatora, których podpisy pod tym dokumentem student zobowiązany jest uzyskać.

Dokonując oceny przedstawionego przez Studenta Porozumienia o programie studiów, władze WPiA UŚ biorą pod uwagę zgodność przedmiotów z kierunkiem studiów, które odbywa Student na WPiA ich wpływ na osiągnięcie celu wyjazdu określonego zasadami Programu Erasmus.

Wyboru przedmiotów Student może dokonywać jedynie spośród przedmiotów znajdujących się w ofercie uczelni partnerskiej.

Jeżeli student wyjeżdża w trakcie semestru, w którym jest zobowiązany seminarium, ustalany program studiów na uczelni partnerskiej powinien skonsultować z  promotorem na WPiA UŚ decydującym o możliwości oraz formie zaliczenia seminarium.

Student zakwalifikowany do udziału w Programie Erasmus, jeszcze przed sporządzeniem Porozumienia o programie studiów, może wystąpić do Pełnomocnika Dziekana ds. Programu Erasmus lub do Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus z wnioskiem o ustalenie, czy przedmiot zaliczony przez studenta na uczelni partnerskiej będzie uznany za zaliczony na WPiA po powrocie Studenta na podstawie decyzji Dziekana.  Składając taki wniosek, Student powinien przedstawić informację o nazwie przedmiotu, jego zakresie tematycznym, formie w jakiej odbywają się zajęcia, liczbie godzin, oraz sposobie zaliczenia przedmiotu.

Wybrane przez Studenta przedmioty, które będzie zaliczać na uczelni partnerskiej, powinny dawać Studentowi możliwość uzyskania na tej uczelni 30 pkt. ECTS w przypadku wyjazdu na okres jednego semestru lub 60 pkt. ECTS w przypadku wyjazdu na okres całego roku akademickiego, według punktacji ECTS przyznanej poszczególnym przedmiotom przez uczelnię partnerską.

Zaproponowane przez Studenta zakwalifikowanego do udziału w Programie Erasmus i zaakceptowane przez WPiA UŚ oraz uczelnię partnerską Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement for Studies) jest wiążące dla wszystkich trzech stron i staje się podstawą rozliczenia Studenta z wyjazdu na studia w ramach Programu Erasmus.

9.WNIOSEK WYJAZDOWY W/S I POZOSTAŁE FORMALNOŚCI

Przed wyjazdem Student ma obowiązek przygotować wniosek wyjazdowy W/S, który stanowi jeden z obowiązkowych dokumentów, które Student powinien przedłożyć przed wyjazdem w Biurze Wymiany Międzynarodowej U/Ś.

Wniosek wyjazdowy W/S zostanie podpisany przez osoby uprawnione – Pełnomocnika Dziekana ds. Programu Erasmus i Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus wyłącznie po zaliczeniu przez Studenta sesji w semestrze poprzedzającym wyjazd i po okazaniu przez Studenta indeksu z wpisem na kolejny semestr lub rok studiów.

Student ma obowiązek zapoznania się z przyjętymi i obowiązującymi na Uniwersytecie Śląskim zasadami rekrutacji i realizacji wyjazdów w danym roku akademickim ogłaszanymi na stronie internetowej Biura Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Śląskiego – http://erasmus.us.edu.pl oraz skontaktowania się z Biurem Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Śląskiego w celu ustalenia niezbędnych do wyjazdu dokumentów i formalności oraz uzgodnienia terminu podpisania umowy dotyczącej finansowania wyjazdu.

10.OBOWIĄZEK ZALICZENIA PRZEZ STUDENTA SEMESTRU POPRZEDZAJĄCEGO WYJAZD

Student zakwalifikowany do udziału w Programie Erasmus, którego wyjazd na uczelnię partnerską przewidziany został w semestrze zimowym, powinien zakończyć sesję letnią przed wyjazdem i uzyskać wpis na kolejny rok (semestr) studiów. Student zakwalifikowany do udziału w Programie Erasmus, którego wyjazd na uczelnię partnerską przewidziany został w semestrze zimowym , powinien zakończyć sesję zimową przed wyjazdem i uzyskać wpis na kolejny (letni) semestr studiów.

Student powinien oddać indeks do Dziekanatu w celu zaliczenia sesji w takim terminie przed wyjazdem, by istniała praktyczna możliwość dokonania wymaganych czynności formalnych przez administrację oraz władze Wydziału, które są konieczne do potwierdzenia zaliczenia przez Studenta sesji oraz wpisania go na kolejny semestr lub rok studiów.

Jeżeli terminy sesji egzaminacyjnej poprzedzającej wyjazd zostały przewidziane w sposób, który może utrudnić lub uniemożliwić Studentowi załatwienie wszystkich formalności przed wyjazdem, w szczególności – uzyskania wymaganych podpisów na wniosku wyjazdowym W/S na WPiA oraz załatwienie wszelkich formalności w Dziale Wymiany Międzynarodowej UŚ, w tym zawarcia umowy dotyczącej wyjazdu, student powinien tak ustalić terminy przystępowania do egzaminów, by zakończyć sesję w terminie umożliwiającym mu załatwienie wszystkich niezbędnych formalności.

W szczególności, jeżeli Wykładowcy przewidują opcję przystępowania do egzaminu w terminie „zerowym”, Student powinien wykorzystać taką możliwość. Koordynator Programu Erasmus lub Pełnomocnik Dziekana d/s Programu Erasmus wydaje, na prośbę Studenta, zaświadczenie o zakwalifikowaniu Studenta do udziału w Programie Erasmus i związaną z tym koniecznością ustalenia terminów egzaminów przed wyjazdem Studenta. Indywidualnego uczestnictwie w wyjeździe i związanym z tym ustalaniem terminów egzaminów. Jednakże decyzja o możliwości przystąpienia przez Studenta do egzaminu w terminie innym niż ustalony leży w wyłącznej gestii Egzaminatora.

Student zakwalifikowany do wyjazdu w ramach Programu Erasmus, który nie zaliczył semestru poprzedzającego wyjazd przed datą wyjazdu i nie został wpisany na kolejny semestr, zostaje skreślony z listy Studentów zakwalifikowanych do udziału w Programie Erasmus, a jego wyjazd nie może zostać zrealizowany.

Pomimo zakwalifikowania Studenta do udziału w Programie Erasmus, wyjazd Studenta nie może zostać zrealizowany, jeżeli Student nie zaliczył dowolnego wcześniejszego semestru lub roku studiów i został na podstawie decyzji Dziekana skierowany na powtarzanie przedmiotu, semestru lub roku i do dnia, w którym konieczne jest załatwienie formalności wyjazdowych, w tym podpisanie wniosku W/S oraz umowy w Biurze Wymiany Międzynarodowej, Student nie zaliczył wymaganych przedmiotów lub roku czy semestru studiów.

11.REZYGNACJA STUDENTA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS PRZED WYJAZDEM

Student rezygnujący z uczestnictwa w programie powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus WPiA przedstawiając przyczyny rezygnacji, a także Biuro Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Śląskiego. Informację taką Student powinien przekazać najpóźniej na 15 dni przed upływem terminu złożenia aplikacji na wybranej przez Studenta uczelni partnerskiej.

Nieusprawiedliwiona okolicznościami zwłoka w powiadomieniu o rezygnacji z wyjazdu Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus lub brak takiego powiadomienia, będą wzięte pod uwagę przy ocenie wywiązywania się studenta z obowiązków studenckich w przypadku ponownego ubiegania się Studenta o zakwalifikowanie do wyjazdu w ramach Programu Erasmus i mogą stanowić podstawę pozbawienia studenta możliwości ponownego wzięcia udziału w rekrutacji do Programu Erasmus.

CZĘŚĆ IV. STUDIA NA ZAGRANICZNEJ UCZELNI PARTNERSKIEJ

12.STATUS STUDENTA ZAKWALIFIKOWANEGO DO UDZIAŁU W PROGRAMI ERASMUS NA WPIA UŚ ORAZ NA UCZELNI PARTNERSKIEJ.

Student zakwalifikowany do udziału w Programie Erasmus aplikuje na uczelnię partnerską na podstawie procedury aplikacyjnej, którą uczelnia ta przewiduje dla studentów uczestniczących w programach międzynarodowych.  Po przyjęciu na studia na uczelni partnerskiej, przysługują mu wszelkie prawa i obowiązki, które posiadają studenci tej uczelni, które można bezpośrednio lub odpowiednio zastosować do studentów odbywających studia w ramach Programu Erasmus. O wszelkich przejawach niewłaściwego traktowania studentów WPiA UŚ, Student uczestniczący w Programie Erasmus, powinien natychmiast powiadomić Pełnomocnika Dziekana ds. Programu Erasmus oraz Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus WPiA UŚ.

Student uczestniczący w Programie Erasmus jest zwolniony od opłat za studia na uczelni partnerskiej. Uczelnia partnerska może od niego pobrać jedynie opłaty o charakterze manipulacyjnym związane np. z wpisaniem na listę studentów, przygotowaniem i wydaniem indeksu, karty egzaminacyjnej itd. Opłaty te nie mogą być inne niż w przypadku pozostałych studentów tej uczelni.

Student uczestniczący w Programie Erasmus i nadal przysługują mu wszelkie prawa i obowiązki studenta WPiA UŚ.

W szczególności, Student uczestniczący w Programie Erasmus, ma prawo do pobierania przyznanych mu stypendiów oraz do uwzględnienia czasu pobytu na uczelni partnerskiej i uzyskanych w ramach tego pobytu wyników w nauce, przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu Studentowi kolejnych stypendiów.

Do Studenta uczestniczącego w Programie Erasmus nadal stosuje się też postanowienia Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim. W szczególności Studenta uczestniczącego w Programie Erasmus znajdą zastosowanie postanowienia § 9 i §10 Regulaminu zobowiązujące Studenta do postępowania zgodnie z treścią ślubowania, zasadami określonymi w Kodeksie etyki studenta oraz przepisami obowiązującymi na Uniwersytecie Śląskim. Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni student ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną(…)).

13.ZMIANA POROZUMIENIA O PROGRAMIE STUDIÓW – LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES PODCZAS POBYTU NA UCZELNI PARTNERSKIEJ.

Student ma obowiązek dokonania zmian w Porozumieniu o programie studiów – Learning Agreement for Studies, gdy realizacja Porozumienia o programie studiów staje się niemożliwa.

Zasady dotyczące ustalenia Porozumienia o programie studiów określone wyżej stosuje się odpowiednio.

Zmian w Porozumieniu o programie dokonuje się poprzez wypełnienie odpowiedniej części dokumentu – sekcji During the Mobility. Na wprowadzenie zmiany w Porozumieniu o Programie studiów Student powinien najpierw uzyskać zgodę Pełnomocnika ds. Programu Erasmus i Koordynatora Programu Erasmus. Zmiany w Porozumieniu o programie studiów muszą być zaakceptowane przez wszystkie strony porozumienia i przesłane do akceptacji Pełnomocnikowi Dziekana ds. Programu Erasmus i Koordynatorowi Programu Erasmus pocztą elektroniczną lub faksem.

Jeżeli brak realizacji Porozumienia o programie studiów jest oczywiście zawiniony przez Studenta uczestniczącego w Programie Erasmus, w szczególności, gdy wynika on z niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania obowiązków studenta na uczelni partnerskiej Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus, po konsultacji z odpowiednimi władzami uczelni partnerskiej, odmawia wyrażenia zgody na zmianę Porozumienia o programie studiów i skreśla studenta z listy uczestników Programu Erasmus, czego konsekwencją jest obowiązek natychmiastowego powrotu na studia na WPiA UŚ.  Postanowienia o odmowie zaliczenia semestru lub roku studiów stosuje się odpowiednio.

14.PRZEDŁUŻENIE POBYTU NA UCZELNI PARTNERSKIEJ

Student uczestniczący w Programie Erasmus może wystąpić z wnioskiem o przedłużenie studiów na uczelni partnerskiej o kolejny semestr.

Przedłużenie pobytu jest możliwe tylko wtedy, gdy student odbywa studia na uczelni partnerskiej w semestrze zimowym. Nie ma możliwości przedłużenia pobytu, gdy student rozpoczął studia na uczelni partnerskiej w semestrze letnim. Zgodnie z zasadami Programu Erasmus, pobyt studenta na uczelni partnerskiej w ramach tego Programu nie może wykroczyć poza dany rok akademicki, nie można zatem przedłużyć okresu studiów na uczelni partnerskiej o semestr zimowy kolejnego roku akademickiego.

Przedłużenie pobytu jest możliwe jeżeli zostaną spełnione następujące wymogi:
1. Student uczestniczący w Programie Erasmus wystąpi do Pełnomocnika Dziekana ds. Programu Erasmus z wnioskiem o przedłużenie pobytu (wzór podania podanie o przedłużenie pobytu dostępny jest na stronie internetowej Biura Wymiany Międzynarodowej UŚ –  http://erasmus.us.edu.pl

 1. Student uczestniczący w Programie Erasmus uzyska zgodę uczelni partnerskiej na przedłużenie pobytu.Wszystkie powyższe dokumenty powinny być przesłane lub dostarczone Pełnomocnikowi Dziekana ds. Programu Erasmus i Koordynatorowi Programu Erasmus.

Po uzyskaniu zgody na przedłużenie pobytu Student uczestniczący w Programie Erasmus ponownie opracowuje Porozumienie o programie studiów. Zasady dotyczące ustalenia programu studiów określone w części III pkt. 8 stosuje się odpowiednio, przy czym łączna suma punktów ECTS, którą Student uczestniczący w Programie Erasmus zobowiązany jest uzyskać w podczas pobytu trwającego cały rok akademicki wynosi 60 punktów ECTS.

Oryginał podania o przedłużenie pobytu, wniosku W/S i kopie dokumentów – zgody uczelni partnerskiej na przedłużenie pobytu oraz Porozumienia o programie studiów – Learning Agreement for Studies, Student powinien dostarczyć do Biura Wymiany Międzynarodowej UŚ, którego pracownicy sporządzają na tej podstawie aneks do umowy między studentem a Uniwersytetem Śląskim oraz zaświadczenie o statusie studenta Erasmusa

Rozliczenie wyjazdu Studenta uczestniczącego w Programie Erasmus, który przedłużył pobyt następuje po zakończeniu całego pobytu na uczelni partnerskiej (obydwa semestry łącznie). Dokumenty, na podstawie których dokonywane jest rozliczenie pobytu powinny obejmować cały okres pobytu Studenta na uczelni partnerskiej.

15.SKRÓCENIE POBYTU NA UCZELNI PARTNERSKIEJ

Pobyt Studenta na stypendium na zagranicznej uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus powinien trwać minimum 3 pełne miesiące kalendarzowe. Pobyt krótszy jest możliwy tylko w wyjątkowych przypadkach, w sytuacji, gdy najkrótszy, pełny cykl kształcenia na uczelni partnerskiej jest krótszy niż 3 miesiące oraz gdy spełnione są pozostałe warunki uczestnictwa w Programie Erasmus określone przez Narodową Agencję Programu Erasmus. Wymaga to także akceptacji przez Narodową Agencję Programu Erasmus.

Student uczestniczący w Programie Erasmus z ważnych powodów może wystąpić z wnioskiem o skrócenie okresu studiów na uczelni partnerskiej z okresu całego roku akademickiego do okresu jednego semestru. Wniosek w tej sprawie Student powinien skierować do Dziekana lub Pełnomocnika Dziekana ds. Programu Erasmus za pośrednictwem Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus. Wniosek musi określać przyczyny uzasadniające skrócenie pobytu. Do wniosku powinna być dołączona propozycja modyfikacji Porozumienia o programie studiów – Learning Agreement for Studies.

Przed wystąpieniem z wnioskiem Student uczestniczący w Programie Erasmus jest zobowiązany skonsultować decyzję o skróceniu pobytu z odpowiednimi władzami uczelni partnerskiej. W szczególności, Student powinien ustalić wpływ decyzji o skróceniu pobytu na realizację programu studiów, możliwość modyfikacji Porozumienia o programie studiów oraz nowe zasady zaliczenia pobytu przez uczelnię partnerską. Ustalenia te powinny być przekazane niezwłocznie Wydziałowemu Koordynatorowi Programu Erasmus

W przypadku podjęcia decyzji o skrócenia pobytu do okresu jednego semestru, Porozumienia o programie studiów powinno zostać zmodyfikowane w ten sposób, by uwzględniało ono konieczność uzyskania przez Studenta 30 pkt. ECTS w semestrze na uczelni partnerskiej na podstawie zaliczonych przedmiotów i zdanych egzaminów na tej uczelni. Postanowienia dotyczące ustalania Porozumienia o programie studiów stosuje się odpowiednio.

Jeżeli skrócenie pobytu następuje do okresu jednego semestru i istnieje możliwość takiej modyfikacji Porozumienia o programie studiów by pobyt na uczelni partnerskiej mógł zostać zaliczony na WPiA UŚ, do rozliczenia studenta z wyjazdu stosuje się odpowiednio postanowienia o zaliczeniu semestru (roku).

Z wyjątkiem sytuacji szczególnych, usprawiedliwionych zdarzeniami losowymi, skrócenie okresu pobytu na uczelni partnerskiej do okresu czasu krótszego niż 3 miesiące prowadzi do konieczności zwrotu przez Studenta przyznanego mu grantu oraz niezaliczenia na WPiA UŚ okresu pobytu Studenta za granicą na uczelni partnerskiej.

Jeżeli pobyt zostanie skrócony do okresu krótszego niż jeden semestr lub nie istnieje możliwość takiej modyfikacji Porozumienia o programie studiów, by pobyt na uczelni partnerskiej mógł zostać zaliczony, do rozliczenia Studenta z wyjazdu na WPiA UŚ, stosuje się odpowiednio postanowienia o odmowie zaliczeniu semestru (roku).

16.DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE POBYT STUDENTA NA UCZELNI PARTNERSKIEJ ORAZ WYNIKI ZDANYCH NA TEJ UCZELNI EGZAMINÓW.

Na WPiA UŚ dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia Studenta uczestniczącego w Programie Erasmus z pobytu na uczelni partnerskiej są :

– zaświadczenie o potwierdzające pobyt Studenta na uczelni partnerskiej – Confirmation of Mobility

– wykaz zaliczeń zdobytych na uczelni partnerskiej i zdanych na uczelni partnerskiej egzaminów – Transcript of Records

Zaświadczenie potwierdzające pobyt Studenta Student uczestniczącego w Programie Erasmus na uczelni partnerskiej powinno określać okres czasu, w którym Student odbywał studia na zagranicznej uczelni partnerskiej.

Wykaz zaliczeń (Transcript of Records) zdobytych na uczelni partnerskiej i zdanych na uczelni partnerskiej egzaminów powinien określać ilość punktów ECTS przyznanych za każdy przedmiot, który student zaliczył na uczelni partnerskiej..

Zaświadczenie potwierdzające pobyt Studenta na uczelni partnerskiej i Wykaz zaliczeń przygotowuje uczelnia partnerska. Student uczestniczący w Programie Erasmus ma prawo i powinien żądać wystawienia powyższych dokumentów przez uczelnię partnerską.

CZĘŚĆ V. FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA I ROZLICZENIA POBYTU NA UCZELNI PARTNERSKIEJ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PO POWROCIE DO KRAJU.

17.ROZLICZENIE POBYTU W BIURZE WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ UŚ

Student uczestniczący w Programie Erasmus ma obowiązek zapoznania się z zasadami realizacji Programu Erasmus obowiązującymi na Uniwersytecie Śląskim oraz z informacjami zawartymi w Informatorze dla studentów Uniwersytetu Śląskiego wyjeżdżających na studia na zagranicznej uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus – dostępnymi na stronie internetowej Biura Wymiany Międzynarodowej UŚ –  http://erasmus.us.edu.pl  i dostarczenia odpowiednich dokumentów do Biura Wymiany Międzynarodowej UŚ w celu potwierdzenia pobytu na uczelni partnerskiej i rozliczenia przyznanego Studentowi grantu.

Rozliczenie pobytu następuje na podstawie zaświadczenia o odbyciu studiów na uczelni partnerskiej – Confirmation of Mobility oraz wykazu zaliczeń – Transcript of Records – uzyskanych na uczelni partnerskiej.

Dokumenty te należy po powrocie dostarczyć do Biura Wymiany Międzynarodowej UŚ w celu potwierdzenia pobytu na uczelni partnerskiej i rozliczenia przyznanego Studentowi grantu.

18.ZALICZENIE SEMESTRU/ ROKU AKADEMICKIEGO NA WPIA UŚ.

Student uczestniczący w Programie Erasmus, po zakończeniu wyjazdu realizowanego w ramach tego Programu, powinien przygotować wniosek o zaliczenie semestru (roku) studiów, podczas którego studiował na uczelni partnerskiej.

Do wniosku jako załącznik należy dołączyć wykaz zaliczeń (Transcript of Records) uzyskanych na uczelni partnerskiej.

Wniosek powinien być skierowany do Dziekana za pośrednictwem Pełnomocnika Dziekana ds. Programu Erasmus lub Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus.

Jeżeli Student uczestniczący w Programie Erasmus zrealizował program określony w Porozumieniu o programie studiów – Learning Agreement for Studies – studiów Dziekan zalicza semestr (rok) podczas którego Student studiował na uczelni partnerskiej i wpisuje Studenta na kolejny semestr (rok) studiów.

19.UZNANIE PRZEDMIOTÓW STUDIOWANYCH NA UCZELNI PARTNERSKIEJ

Jeżeli przedmiot zaliczony na uczelni partnerskiej odpowiada któremuś z przedmiotów wykładanemu na WPiA UŚ (zarówno pod względem merytorycznym, jak i pod względem ilości godzin i punktacji ECTS) Student może wystąpić do Dziekana z wnioskiem o uznanie tego przedmiotu(ów) za odpowiednie przedmioty uwzględnione w siatce studiów obowiązującej na WPiA.

Wniosek o uznanie przedmiotów zaliczonych na uczelni partnerskiej za przedmioty zdane na WPiA musi określać nazwę przedmiotu w języku polskim oraz wykładowym oraz ocenę na jaką przedmiot został zaliczony na uczelni partnerskiej. Do wniosku powinien zostać dołączony wykaz zaliczeń (Transcript of Records) wystawiony przez uczelnię partnerską zawierający informację o skali ocen przyjętej na tej uczelni.

Wniosek składa się do Dziekana za pośrednictwem Pełnomocnika Dziekana ds. Programu Erasmus lub Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus. Na żądanie Pełnomocnika Dziekana ds. Programu Erasmus lub Koordynatora Student uczestniczący w Programie Erasmus powinien przedstawić informacje konieczne do oceny czy studiowany na uczelni partnerskiej przedmiot odpowiada przedmiotowi wykładanemu na WPiA UŚ.

Uznanie, na podstawie decyzji Dziekana, przedmiotu zaliczonego przez Studenta na uczelni partnerskiej za odpowiednik przedmiotu wykładanego na WPiA UŚ, powoduje zwolnienie Studenta z obowiązku zaliczania tego przedmiotu na WPiA UŚ.

20.OKREŚLENIE RÓŻNIC PROGRAMOWCH POWSTAŁYCH W WYNIKU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW NA ZAGRANICZNEJ UCZELNI PARTNERSKIEJ I ICH UZUPEŁNIENIE PRZEZ STUDENTA.

Zaliczając semestr (rok) studiów, podczas których Student studiował na uczelni partnerskiej Dziekan określa warunki, termin i sposób wyrównania różnic programowych, które powstały na skutek uczestnictwa Studenta w Programie Erasmus i realizacji części studiów na zagranicznej uczelni partnerskiej.

Uzupełnianie różnic programowych odbywa się na zasadach i w terminach określonych w Regulaminie Studiów w Uniwersytecie Śląskim.Zaliczenie przedmiotu w ramach różnic programowych oznacza, że Student ma obowiązek uczestniczenia w ćwiczeniach w ćwiczeniach (jeżeli organizacja zajęć danego przedmiotu przewiduje także formę ćwiczeń), uzyskanie zaliczenia oraz przystąpienie i zdanie egzaminu. Student może zatem zaliczać przedmiot w ramach różnic programowych jedynie w tym semestrze/semestrach, w których ten jest prowadzony na WPiA UŚ.

W szczególności, jeżeli student przebywa zagranicą w semestrze, w którym zajęcia na WPiA kończą się egzaminem (dotyczy tak przedmiotów jedno- jak i dwusemestralnych), nie może on przystępować do zaliczeń i egzaminów na WPiA UŚ w trakcie sesji kończącej semestr, który zalicza na uczelni partnerskiej, z wyjątkiem sytuacji, gdy Student uzyskał przed wyjazdem pisemną zgodę Dziekana na przystąpienie do egzaminów i zaliczeń.

Natomiast, w przypadku gdy student przebywa na stypendium w ramach Programu Erasmus w pierwszym semestrze realizacji na WPiA UŚ przedmiotu dwusemestralnego, natomiast w drugim semestrze realizacji tego przedmiotu studiuje już na WPiA UŚ, to po powrocie może zaliczyć taki przedmiot dwusemestralny. W taki wypadku Student powinien, za zgodą Dziekana i na zasadach uzgodnionych z prowadzącym przedmiot, w drugim semestrze prowadzenia przedmiotu zaliczyć materiał obejmujący pierwszy semestr przedmiotu i jednocześnie w regulaminowym trybie zaliczyć drugi semestr przedmiotu.

Student może też studiować określony przedmiot dwusemestralny w następnym roku akademickim jako różnicę programową.

21.MOŻLIWOŚĆ ZALICZANIA PREZ STUDENTA PRZEDMIOTÓW NA WPIA UŚ PODCZAS STUDIÓW NA UCZELNI PARTNERSKIEJ

Podczas odbywania studiów na uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus, Student nie może przystępować do egzaminów i uzyskiwać zaliczenia z zajęć na WPiA UŚ. Zasada ta dotyczy całego semestru, podczas którego student studiuje na uczelni partnerskiej, a zatem także sesji egzaminacyjnej po powrocie ze stypendium.

Jednakże na pisemny wniosek Studenta złożony przed wyjazdem i zawierający zgodę prowadzących zajęcia oraz określenie sposobu uzyskiwania zaliczeń a także oświadczenie studenta potwierdzające dobrowolność wyboru takiego sposobu zaliczenia semestru oraz świadomość konsekwencji niezdania egzaminów/zaliczeń podczas sesji na WPiA UŚ, Dziekan może wyjątkowo wyrazić zgodę na przystąpienie przez Studenta do egzaminów i zaliczeń w sesji egzaminacyjnej kończącej semestr, podczas którego Student uczestniczący w Programie Erasmus przebywał na zagranicznej uczelni partnerskiej.

22.PODSTAWY ODMOWY ZALICZENIA SEMESTRU (ROKU)

Jeżeli student nie zrealizuje programu studiów określonego w Porozumieniu o programie studiów – Learning Agreement for Studies , Dziekan odmówi zaliczenia semestru (roku), podczas którego Student odbywał studia na zagranicznej uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus.

O odmowie zaliczenia semestru (roku) przez Dziekana Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus poinformuje odpowiednie władze i organy celem wyciągnięcia przewidzianych przepisami konsekwencji. W szczególności, o niezrealizowaniu programu studiów Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus poinformuje Biuro Wymiany Międzynarodowej UŚ w celu umożliwienia podjęcia decyzji o żądaniu zwrotu całości lub części stypendium przyznanego Studentowi na sfinansowanie wyjazdu w ramach Programu Erasmus.

Podejmując decyzję o odmowie zaliczenia semestru (roku) Dziekan skieruje studenta na powtarzanie semestru (roku).

ERASMUS - WYJAZD NA PRAKTYKĘ ERASMUS - WYJAZD NA PRAKTYKĘ

Informacje dotyczące zasad rekrutacji i realizacji wyjazdów na praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus na Uniwersytecie Śląskim znajdują się na stronie internetowej Biura Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Śląskiego : http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-praktyke-smp

return to top