Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
kandydat
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Informacje dla rodziców niepełnoletnich kandydatów na studia w Uniwersytecie Śląskim

Szanowni Rodzice,

Osoba niepełnoletnia nie ma prawa samodzielnie podpisywać dokumentów związanych z rekrutacją i podjęciem studiów na Uniwersytecie Śląskim. Wszystkie oficjalne dokumenty w imieniu niepełnoletniego kandydata muszą podpisać rodzice, opiekunowie prawni albo pełnomocnicy.

Jeśli rodzice lub opiekunowie prawni nie mają możliwości przyjazdu z kandydatem na Uczelnie w celu podpisania niezbędnych dokumentów, muszą wyrazić pisemną zgodę, aby dziecko samodzielnie podpisywało niezbędne dokumenty wymagane do podjęcia studiów oraz ich odbywania. Zgoda rodziców lub opiekunów może zostać wyrażona poprzez podpisanie przez oboje rodziców albo opiekunów prawnych oświadczenia, którego wzór znajduje się tutaj. Tego typu oświadczenie rodzice lub opiekunowie mogą podpisać, pod warunkiem, że w pełni rozumieją treść podpisywanego dokumentu. Składając na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oświadczenie rodziców zgodne ze wzorem, kandydat powinien okazać własne świadectwo urodzenia (bądź jego kopię) oraz dokumenty poświadczające tożsamość rodziców (lub ich kopie).

Zgoda musi być podpisana przez oboje rodziców. W przypadku braku jednego z rodziców, należy przedstawić akt zgonu lub dokument o pozbawieniu praw rodzicielskich. W wypadku opiekunów należy przedstawić dokument z sądu potwierdzający status opiekuna prawnego.

Kto powinien być obecny podczas wpisu osoby niepełnoletniej?

Do wpisu na studia kandydat niepełnoletni powinien przyjść z rodzicami/opiekunami prawnymi, którzy osobiście, przy pracowniku Uczelni, podpiszą oświadczenie o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów.

Na podstawie tego dokumentu kandydat może osobiście podpisać ankietę osobową oraz oświadczenie o warunkach odpłatności.

Czy rodzic/opiekun prawny może wpisać niepełnoletniego kandydata bez jego obecności?

Tak. W takim wypadku oboje rodziców/opiekunowie prawni również podpisują przy pracowniku Uczelni oświadczenie, a następnie ankietę osobową oraz oświadczenie o warunkach odpłatności.

Czy niepełnoletni kandydat może do wpisu na studia przyjść sam?

Tak. Musi mieć wtedy przy sobie oświadczenie podpisane przez oboje rodziców.

Ważne! W przypadku rekrutacji na więcej niż jedne studia do każdego wpisu wymagane jest osobne oświadczenie.

Co w sytuacji, gdy do wpisu na studia nie może przyjść ani kandydat, ani rodzic/opiekun prawny?

W takiej sytuacji rodzic/opiekun prawny może wyznaczyć pełnomocnika, który w jego imieniu dostarczy oświadczenie (z podpisem rodziców). Pełnomocnik musi mieć ze sobą pełnomocnictwo podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych. Na podstawie tego dokumentu pełnomocnik może podpisać ankietę osobową oraz oświadczenie o warunkach odpłatności.

Ważne! W przypadku rekrutacji na więcej niż jedne studia do każdego wpisu wymagane jest osobne oświadczenie.

return to top