Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
kandydat
Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2020/2021 Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2020/2021
 • Obywatele polscy ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów oraz
 • cudzoziemcy aplikujący na studia prowadzone w języku polskim, którzy ukończyli roczny kurs języka polskiego przygotowujący do podjęcia studiów w języku polskim i posiadają zaświadczenie wydane przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ lub inny dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie pozwalającym podjąć studia prowadzone w języku polskim,

– wnoszą opłatę w wysokości 85,00 zł, z zastrzeżeniami:

 1. osoby ubiegające się o przyjęcie na kierunek, w którego przypadku postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdzian uzdolnień artystycznych, co dotyczy kierunków: realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, reżyseria, Creative Management in New Media, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej ( studia I stopnia stacjonarne), arteterapia, muzyka w multimediach – wnoszą opłatę w wysokości 150 zł;
 2. osoby ubiegające się o przyjęcie na kierunek, w którego przypadku postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kwalifikacyjnego, co dotyczy kierunków: indywidualne studia międzyobszarowe, indywidualne studia nauczycielskie, logopedia, filologia specjalność: europejskie studia leksykograficzne (EMLex), organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej(studia stacjonarne), animacja społeczno kulturalna z edukacją kulturalną, edukacja kulturalna, projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej( studia II stopnia stacjonarne) – wnoszą opłatę w wysokości 100 zł;
 3. laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich ubiegający się o przyjęcie na studia bez postępowania kwalifikacyjnego są zwolnieni z opłaty w przypadku jednego wybranego kierunku studiów;
 4. obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, lub cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na kierunki studiów w zakresie neofilologii, w których przypadku postępowanie obejmuje możliwość przeprowadzenia egzaminu z języka obcego wymaganego w kryteriach kwalifikacji, jeśli ocena z takiego egzaminu nie występuje na świadectwie maturalnym lub innym dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów – wnoszą opłatę w wysokości 100 zł;
 5. cudzoziemcy, którzy decydują się na przystąpienie do pisemnego testu lub rozmowy kwalifikacyjnej weryfikującej znajomość języka polskiego, wnoszą opłatę w wysokości 100 zł, z zastrzeżeniem pkt. 1.
 6. opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe wynosi 0zł

Kandydat może wskazać dowolną liczbę kierunków. System naliczy odpowiednią wysokość opłaty w zależności od liczby wybranych kierunków/specjalności. W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków/specjalności niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku/specjalności bądź wnieść brakującą opłatę. Wyrejestrowanie się jest możliwe do momentu zamknięcia rejestracji na wybranym kierunku/specjalności.

Numer konta do wniesienia opłaty rekrutacyjnej Numer konta do wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Każdy kandydat otrzymuje indywidualny, 26-cyfrowy numer konta bankowego, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną. Ostatnie 11 cyfr numeru konta odpowiada identyfikatorowi, który służy kandydatowi do logowania się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), czyli loginowi.
Jeżeli kandydat nie posiada swojego konta bankowego i opłata będzie wnoszona z konta bankowego rodzica lub innej osoby, koniecznie musi podać prawidłowy indywidualny numer konta przydzielony w IRK. Zagwarantuje to prawidłowe zaksięgowanie wpłaty na koncie kandydata w IRK.
Konto jest aktywne tylko w okresie rekrutacji i należy wpłaciać na niego tylko opłatę rekrutacyjną. Po zakończeniu rekrutacji konto ulega likwidacji.

Sposób wniesienia opłaty Sposób wniesienia opłaty

Opłaty można dokonać w:

 • dowolnym banku ( przelew tradycyjny, przelew internetowy);
 • oddziale pocztowym.

Dokonując opłaty na poczcie, na druku wpłaty należy wpisać:

 • nazwa odbiorcy: Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice;
 • 26- cyfrowy numer konta z systemu IRK, na który wnoszona jest opłata;
 • tytuł opłaty: Rekrutacja 2020.

Przelew zagraniczny:

 • jeżeli kandydat dokonuje przelewu z konta w banku zagranicznym lub wpłaty w takim banku , powinien przed numerem konta, na który wnosi opłatę rekrutacyjną, wpisać kod BIC Swift: INGBPLPW.
  Kandydat ponosi wszelkie koszty związane z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej, w tym koszty manipulacyjne, opłat bankowych, prowizji, a także koszty związane ze zwrotem środków nadpłaconych w postępowaniu kwalifikacyjnym z przyczyn nieleżących po stronie Uniwersytetu.
Termin wniesienia opłaty Termin wniesienia opłaty

Ostateczny termin dokonania opłaty rekrutacyjnej upływa w dniu zamknięcia rejestracji w systemie IRK na danym kierunku. Opłaty dokonane w ostatnim dniu rejestracji na wybranym kierunku traktowane są, jako opłaty wniesione w terminie.

Opłaty wniesione w ostatnim dniu rejestracji na kierunku oraz w dniach wcześniejszych, powinny być zaksięgowane na koncie kandydata w IRK najpóźniej na dzień przed ogłoszeniem wyników, a na kierunku, w którego przypadku obowiązuje egzamin – najpóźniej na dzień przed egzaminem.

Zaleca się, aby wpłaty – szczególnie w ostatnich dniach rejestracji na kierunku – dokonywane były sposobem gwarantującym najszybszy przepływ środków.

System pobiera informację o wpłacie dopiero po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej na indywidualnym koncie kandydata w banku. Wówczas na koncie kandydata w systemie IRK pojawia się stosowna informacja. Opłata dokonywana przelewem bankowym odnotowywana jest systemie IRK w terminie około 2–3 dni roboczych, natomiast w przypadku przekazu pocztowego czas ten może wynosić nawet 10 dni.

Przeniesienie opłaty na inny kierunek Przeniesienie opłaty na inny kierunek

Jeżeli kandydat zapisał się na kierunek w systemie IRK, to do momentu zamknięcia rejestracji na kierunku, może się z niego wypisać i wybrać inny kierunek studiów, w którego przypadku nadal trwa rejestracja. Po zapisaniu się na nowy kierunek, opłatę może przypisać do nowo wybranego kierunku studiów.

Jeżeli kandydat nie został zakwalifikowany do przyjęcia na wybranym kierunku, to w ramach wniesionej opłaty może ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek. W tym celu, należy zapisać się na kierunek z aktualnie otwartą rejestracją i po zapisaniu się, zgłosić konieczność przepisania opłaty, e-mailowo (rekrutacja@us.edu.pl) lub telefonicznie. Dokonując zgłoszenia, należy wskazać, z którego kierunku i na który kierunek ma zostać przeniesiona opłata.
W przypadku przeniesienia dokonanej opłaty na kierunek studiów na którym obowiązuje wyższa opłata rekrutacyjna, kandydat zobowiązany jest dopłacić różnicę.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w przypadku:

  1. nieuruchomienia kierunku/specjalności studiów;
  2. nieważnej rejestracji w systemie IRK z powodu braku wskazania przez kandydata kierunku specjalności/programu;
  3. podwójnego wniesienia opłaty za ten sam kierunek (lub specjalność) realizowaną na określonym poziomie i w określonej formie studiów;
  4. umotywowanej nieobecności kandydata na egzaminie wstępnym, jeżeli wynik egzaminu jest podstawowym kryterium kwalifikacji w postępowaniu rekrutacyjnym;
  5. wniesienia opłaty po terminie, powodującego nieuwzględnienie kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (WKR).

Zwrot opłaty, o którym mowa w pkt. 1, następuje – na podstawie decyzji WKR o nieuruchomieniu studiów – na pisemny wniosek przewodniczącego WKR skierowany do Działu Finansowego, potwierdzony przez Dział Kształcenia i zaakceptowany przez Rektora. Zwrotu opłaty dokonuje się na wskazany przez kandydata numer konta bankowego lub adres kandydata podany w systemie IRK.

Zwrot opłaty, o którym mowa w pkt. 2–5, następuje na pisemny wniosek kandydata (wzór wniosku) przekazany do Działu Kształcenia listownie lub osobiście (Rektorat Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 12, pok. 10, 40-007 Katowice). Zwrotu opłaty dokonuje się na numer konta bankowego wskazany przez kandydata we wniosku.
Zwrot opłaty dla cudzoziemców, o którym mowa w pkt. 2–5, następuje na pisemny wniosek kandydata (wzór wniosku), potwierdzony przez Biuro Rekrutacji Cudzoziemców i zaakceptowany przez Rektora. Zwrotu opłaty dokonuje się na numer konta bankowego wskazany przez kandydata we wniosku

Termin składania wniosku o zwrot opłaty rekrutacyjnej – do 30 listopada roku kalendarzowego, w którym rozpoczął się rok akademicki, na który kandydat dokonał rejestracji w systemie IRK, w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru zimowego, lub odpowiednio w terminie do 30 kwietnia, w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego.
Kandydat ponosi wszelkie koszty związane z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej, w tym koszty manipulacyjne, opłat bankowych, prowizji, a także koszty związane ze zwrotem środków nadpłaconych w postępowaniu kwalifikacyjnym z przyczyn nieleżących po stronie Uniwersytetu. W przypadku nieuruchomienia kierunku lub specjalności studiów – koszty te ponosi Uniwersytet.

return to top