Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
kandydat
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2024/2025 Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2024/2025
 • Obywatele polscy ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów oraz cudzoziemcy aplikujący na studia ,

wnoszą opłatę w wysokości 85,00 zł, z niżej wymienionymi zastrzeżeniami:

 1. osoby ubiegające się o przyjęcie na kierunek, w którego przypadku postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdzian uzdolnień artystycznych, co dotyczy kierunków: realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, reżyseria, Creative Management in New Media, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej, arteterapia, muzyka w multimediach, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, grafika – wnoszą opłatę w wysokości 150 zł;
 2. osoby ubiegające się o przyjęcie na kierunek, w którego przypadku postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kwalifikacyjnego, co dotyczy kierunków: indywidualne studia międzydziedzinowe, indywidualne studia nauczycielskie, logopedia ( studia pierwszego stopnia), organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej(studia stacjonarne), animacja społeczno kulturalna z edukacją kulturalną, edukacja kulturalna, teologia, teologia pastoralna – wnoszą opłatę w wysokości 100 zł;
 3. laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, jak również finaliści Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych, w dyscyplinach sportowych ujętych w rywalizacji sportu akademickiego Mistrzowską Klasą Sportową, ubiegający się o przyjęcie na studia bez postępowania kwalifikacyjnego, zwolnieni są z opłaty za jeden wybrany kierunek studiów.
 4. opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe wynosi 0zł

Kandydat może wskazać dowolną liczbę kierunków. System naliczy odpowiednią wysokość opłaty w zależności od liczby wybranych kierunków/specjalności. W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków/specjalności niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku/specjalności bądź wnieść brakującą opłatę. Wyrejestrowanie się jest możliwe do momentu zamknięcia rejestracji na wybranym kierunku/specjalności.

Numer konta do wniesienia opłaty rekrutacyjnej Numer konta do wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Każdy kandydat otrzymuje indywidualny, 26-cyfrowy numer konta bankowego, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną. Ostatnie 11 cyfr numeru konta odpowiada identyfikatorowi, który służy kandydatowi do logowania się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), czyli loginowi.
Jeżeli kandydat nie posiada swojego konta bankowego i opłata będzie wnoszona z konta bankowego rodzica lub innej osoby, koniecznie musi podać prawidłowy indywidualny numer konta przydzielony w IRK. Zagwarantuje to prawidłowe zaksięgowanie wpłaty na koncie kandydata w IRK.
Konto jest aktywne tylko w okresie rekrutacji i należy wpłaciać na niego tylko opłatę rekrutacyjną. Po zakończeniu rekrutacji konto ulega likwidacji.

Sposób wniesienia opłaty Sposób wniesienia opłaty

W serwisie Internetowej Rejestracji Kandydatów możesz dokonywać wpłat na kilka sposobów. Sam decydujesz w jaki sposób chcesz wnieść opłatę rekrutacyjną

 • płatności online – przelew natychmiastowy w serwisie płatności imoje. Wybierając tę opcję płatności, przelana kwota powinna być widoczne w systemie IRK do 5 minut. W sytuacji pojawienia się problemów technicznych w komunikacji pomiędzy bramką płatności a systemem IRK, środki pojawią do dwóch dni roboczych po zaksięgowaniu wpłat z banku.
 • dowolnym banku ( przelew tradycyjny, przelew internetowy);
 • oddziale pocztowym.

Dokonując opłaty na poczcie, na druku wpłaty należy wpisać:

 • nazwa odbiorcy: Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice;
 • 26- cyfrowy numer konta z systemu IRK, na który wnoszona jest opłata;
 • tytuł opłaty: opłata rekrutacyjna.

Przelew zagraniczny:

 • jeżeli kandydat dokonuje przelewu z konta w banku zagranicznym lub wpłaty w takim banku , powinien przed numerem konta, na który wnosi opłatę rekrutacyjną, wpisać kod BIC Swift: INGBPLPW.
  Kandydat ponosi wszelkie koszty związane z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej, w tym koszty manipulacyjne, opłat bankowych, prowizji, a także koszty związane ze zwrotem środków nadpłaconych w postępowaniu kwalifikacyjnym z przyczyn nieleżących po stronie Uniwersytetu.
Termin wniesienia opłaty Termin wniesienia opłaty

Ostateczny termin dokonania opłaty rekrutacyjnej upływa w dniu zamknięcia rejestracji w systemie IRK na danym kierunku. Opłaty dokonane w ostatnim dniu rejestracji na wybranym kierunku traktowane są, jako opłaty wniesione w terminie.

Opłaty wniesione w ostatnim dniu rejestracji na kierunku oraz w dniach wcześniejszych, powinny być zaksięgowane na koncie kandydata w IRK najpóźniej na dzień przed ogłoszeniem wyników, a na kierunku, w którego przypadku obowiązuje egzamin – najpóźniej na dzień przed egzaminem.

Zaleca się, aby wpłaty – szczególnie w ostatnich dniach rejestracji na kierunku – dokonywane były sposobem gwarantującym najszybszy przepływ środków.

System pobiera informację o wpłacie dopiero po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej na indywidualnym koncie kandydata w banku. Wówczas na koncie kandydata w systemie IRK pojawia się stosowna informacja. Opłata dokonywana przelewem bankowym odnotowywana jest systemie IRK w terminie około 2–3 dni roboczych, natomiast w przypadku przekazu pocztowego czas ten może wynosić nawet 10 dni.

Przeniesienie opłaty na inny kierunek Przeniesienie opłaty na inny kierunek

Jeżeli kandydat zapisał się na kierunek w systemie IRK, to do momentu zamknięcia rejestracji na kierunku, może się z niego wypisać i wybrać inny kierunek studiów, w którego przypadku nadal trwa rejestracja. Po zapisaniu się na nowy kierunek, opłatę może przypisać do nowo wybranego kierunku studiów.

Jeżeli kandydat nie został zakwalifikowany do przyjęcia na wybranym kierunku, to w ramach wniesionej opłaty może ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek. W tym celu, należy zapisać się na kierunek z aktualnie otwartą rejestracją i po zapisaniu się, zgłosić konieczność przepisania opłaty, e-mailowo (rekrutacja@us.edu.pl) lub telefonicznie. Dokonując zgłoszenia, należy wskazać, z którego kierunku i na który kierunek ma zostać przeniesiona opłata.
W przypadku przeniesienia dokonanej opłaty na kierunek studiów na którym obowiązuje wyższa opłata rekrutacyjna, kandydat zobowiązany jest dopłacić różnicę.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi tylko w niżej wymienionych przypadkach:

  1. nieuruchomienia kierunku studiów;
  2. nieważnej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) z powodu braku wskazania przez kandydata kierunku studiów;
  3. nadpłaty, tj. wniesienia kwoty przewyższającej wysokość wymaganej opłaty rekrutacyjnej;
  4. usprawiedliwionej, poprzez złożenie stosownego dokumentu, nieobecności kandydata na egzaminie wstępnym, jeżeli wynik egzaminu jest podstawowym kryterium kwalifikacji w postępowaniu rekrutacyjnym;
  5. wniesienia opłaty po terminie powodującym nieuwzględnienie kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym przez wydziałową komisję rekrutacyjną (WKR);
  6. wstrzymania przez kandydata opłaty rekrutacyjnej za rejestrację na kierunek lub kierunki studiów, na swoim osobistym koncie rejestracyjnym w zakładce „Płatności” (IRK) UWAGA: wstrzymanie opłaty jest możliwe tylko do dnia zamknięcia rejestracji na wybranym kierunku studiów w systemie IRK.

Zwrot opłaty następuje na pisemny wniosek kandydata.  Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej można wypełnić a następnie wydrukować na swoim koncie w systemie IRK w zakładce Zgłoszenia rekrutacyjne. Pod wybranym kierunkiem studiów w pozycji „Dokumenty i dalsze kroki”

Zwrotu opłaty dokonuje się w tej samej formie płatniczej w jakiej kandydat jej dokonał. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny zwrot jest niemożliwy do wykonania w danej formie, kandydat we wniosku o zwrot opłaty zobowiązany jest do wskazania sposobu zwrotu opłaty i podania numeru konta bankowego.

Zwrot opłaty, następuje na pisemny wniosek kandydata (wzór wniosku) przekazany do Działu Kształcenia listownie lub osobiście (Rektorat Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 12, pok. 0.29, 40-007 Katowice).

Zwrot opłaty dla cudzoziemców następuje na pisemny wniosek kandydata (wzór wniosku-doc), (wzór wniosku-pdf), potwierdzony przez Biuro Rekrutacji Cudzoziemców (Rektorat Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 12, pok. 3.8, 40-007 Katowice) i zaakceptowany przez Rektora.

W przypadku obywateli polskich oraz cudzoziemców zwrot opłaty jest pomniejszany o koszt przeprowadzonych egzaminów na kierunkach studiów w zakresie neofilologii, jeśli ocena z takiego egzaminu nie występowała na świadectwie maturalnym lub innym dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów, jak również za pisemny test lub rozmowę kwalifikacyjną weryfikującą znajomość języka polskiego przeprowadzoną przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.

Termin składania wniosku o zwrot opłaty rekrutacyjnej

Wnioski o zwrot opłaty należy składać w nieprzekraczalnych terminach:

 • do 30 listopada br. – w przypadku rejestracji  w systemie IRK na studia  rozpoczynające  się od semestru zimowego
 • do 30 kwietnia br. – w przypadku rejestracji w systemie IRK na studia rozpoczynające  się od semestru letniego.

Uwaga: Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydat ponosi wszelkie koszty związane z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej, w tym koszty manipulacyjne, opłat bankowych, prowizji, a także koszty związane ze zwrotem środków nadpłaconych w postępowaniu kwalifikacyjnym z przyczyn nieleżących po stronie Uniwersytetu. W przypadku nieuruchomienia kierunku lub specjalności studiów – koszty te ponosi Uniwersytet.

 

return to top