Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
kandydat
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dodatkowe kompetencje wymagane od kandydatów i studentów UŚ

KOMPETENCJE CYFROWE

Kandydat na studia

Kandydat na studia w Uniwersytecie Śląskim powinien posiadać kompetencje cyfrowe umożliwiające przejście procesu rekrutacyjnego, a następnie kształcenie na wybranym kierunku studiów.

Niezbędna przy procesie rekrutacji jest umiejętność podstawowego korzystania z komputera, która przede wszystkim polega na obsłudze:

  • przeglądarek internetowych (np. Chrome, Firefox, Safari),
  • urządzeń peryferyjnych (drukarek) pozwalających na wydrukowanie podania,
  • oprogramowania graficznego (w celu przygotowania zdjęcia cyfrowego).

W czasie rekrutacji, dla osób nieposiadających odpowiednich narzędzi do dokonania skutecznej rejestracji i zapisu na studia, w siedzibie Uczelni w dziale zajmującym się rekrutacją kandydatów, udostępniane są stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz drukarki i udzielane jest na bieżąco wsparcie w tym zakresie.

Aby ułatwić proces rejestracji, przygotowany został krótki instruktaż w formie filmiku (dostępny na stronie: https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/przebieg-rekrutacji/, z którego kandydat dowiaduje się, w jaki sposób dokonać skutecznej rejestracji na studia – m.in. założyć w systemie konto kandydata, zapisać się na kierunek, wgrać dokumenty oraz fotografię, sprawdzić wyniki rekrutacji.

Student

Kompetencje cyfrowe niezbędne na każdym kierunku studiów to obsługa:

  • edytorów tekstu (np. Microsoft Word, Libre Office Writer),
  • arkuszy kalkulacyjnych (np. Microsoft Excel, Libre Office Calc),
  • poczty elektronicznej (za pomocą przeglądarek internetowych lub klientów pocztowych),

a w przypadku kształcenia na odległość dodatkowo:

  • narzędzi pracy zespołowych (np. Microsoft Teams),
  • programów umożliwiających kształcenie na odległość i sprawdzanie wiedzy na odległość (np. Moodle).

Do realizacji kształcenia na odległość na każdym kierunku niezbędne jest posiadanie komputera wyposażonego w kamerę, mikrofon oraz połączenie z siecią Internet oraz obsługa platform nauczania na odległość (Microsoft Office 365, Moodle oraz Google – w zakresie umowy licencyjnej wiążącej Uniwersytet). Szczegółowe wymagania na poszczególne kierunki wynikają z programów studiów.

W ramach  Uczelni działa Centrum Kształcenia na Odległość (CKO) – jednostka prowadząca działalność w zakresie kształcenia elektronicznego oraz wykorzystania do tego celu technologii internetowych https://el.us.edu.pl/cko CKO UŚ przygotowuje odpowiednie instrukcje do obsługi narzędzi e-learningowych w postaci poradników i tutoriali dostępnych dla studentów na stronie internetowej, w których objaśniane są zasady działania uczelnianych platform do nauki online (Moodle MS Teams). Pracownicy CKO udzielają również studentom doraźnej pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z nauczaniem zdalnym. Na wskazanej stronie w zakładce “Student” znajduje się lista zawierająca  najczęściej zadawane pytania (FAQ), gdzie można znaleźć najbardziej przydatne informacje typu tworzenie kont w systemie, czy korzystanie z e-platformy e-learningowej (m.in. jak znaleźć odpowiedni kurs na platformie, jak korzystać z kursu, jak komunikować się z prowadzącym i z pozostałymi użytkownikami kursu, gdzie znaleźć terminy wykonania zadań i quizów, jak przesyłać pliki do zadań, itd.)

W trakcie studiów, w celu podniesienia kompetencji informatycznych, studenci mogą korzystać z bogatej oferty bezpłatnych szkoleń organizowanych w ramach projektów.

System USOS

Każdy student Uczelni korzysta z wdrożonego w Uczelni systemu informatycznego USOS służącego dokumentowaniu toku studiów. W systemie student rejestruje się na zajęcia, dokonuje obowiązkowych podpięć modułów pod właściwy program i etap studiów, sprawdza decyzje i rozstrzygnięcia dotyczące toku studiów oraz przyznanych świadczeń (np. decyzja o skreśleniu, o przedłużeniu sesji egzaminacyjnej, o stypendium, o przyznaniu miejsca w Domu studenta, itp.). Jest tam również dostępny katalog kierunków, informacja o pracownikach Uczelni oraz o jednostkach Uniwersytetu. System ten służy do komunikowania się z Uczelnią na bieżąco, dlatego też Uczelnia przygotowała dla studentów szczegółowe instrukcje dokonywania niezbędnych działań w tym systemie, m.in. dotyczące rejestracji na zajęcia, podpięć, składania podań, itd., które dostępne są na stronie: https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=news/default

W sprawach problematycznych działa helpdesk techniczny USOSWeb oraz mUSOS (Mobilny USOS): Kontakt – AKTUALNOŚCI – USOSweb

KOMEPTENCJE JĘZYKOWE

Język obcy – wymagany poziom biegłości kandydata

Student będzie zobowiązany do realizacji wybranych modułów w języku obcym. Moduły te zostały ujęte w planie studiów na każdym z kierunków oferowanych w Uniwersytecie Śląskim. Informacje o wybranych modułach realizowanych  w języku obcym można znaleźć na stronie: Karta kierunku& Informator ECTS.

Język obcy – wymagany poziom biegłości absolwenta

Wybór języka i poziomu lektoratu jest bardzo ważny – zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy absolwent studiów pierwszego stopnia jest zobowiązany do wykazania się znajomością języka obcego na poziomie B2, zaś absolwent studiów drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich –  na poziomie B2+.

Na studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich osiągnięcie biegłości językowej na poziomie B2+ zapewnia  realizacja modułów specjalistycznych prowadzonych w języku obcym lub z wykorzystaniem tego języka albo udział w zajęciach lektoratowych (kwestie te określa program studiów).

Studium Praktycznej Nauki Języków umożliwia studentom osiągnięcie wymaganej biegłości językowej poprzez uczestnictwo zajęciach lektoratowych. Studenci mogą również skorzystać z dodatkowej oferty kursów dokształcających SPNJO.

Student wykazuje osiągniętą biegłość językową poprzez zdanie egzaminu kończącego lektorat na odpowiednim poziomie lub przedłożenie stosownego certyfikatu biegłości językowej.

return to top