Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
kandydat
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Świadectwa dojrzałości wydane przed 2005 r. tzw. „stara matura”

Jeżeli zasady określone w na wybrany kierunek studiów nie stanowią inaczej, to przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura) bierze się pod uwagę wyniki z poszczególnych przedmiotów zdawanych pisemnie albo ustnie (określone w kryteriach przyjęć na kierunku wobec kandydatów, którzy legitymują się „nową maturą”), zamieszczone na świadectwie dojrzałości i w zaświadczeniu wydanym przez OKE.
Jeżeli na kierunku przewidziano egzaminy wstępne, pod uwagę brane są wyniki tych egzaminów łącznie z wynikiem egzaminu dojrzałości.
Sposób przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (nowa matura).
Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura do 1991 roku
Matura po 1991 roku
5 — 100 %
6 — 100 %
4 — 70 %
5 — 80 %
3 — 30 %
4 — 75 %
3 — 50 %
2 — 30 %
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z wymaganego przedmiotu lub poziomu wskazanego w kryteriach przyjęć, może ubiegać się o przyjęcie na studia, o ile w postępowaniu brany jest pod uwagę więcej niż jeden przedmiot i kandydat posiada z niego wynik. Z brakującego przedmiotu lub poziomu uzyskuje zerową liczbę punktów. Wyjątkiem są studia, gdzie posiadanie wyniku z danego przedmiotu lub poziomu jest wymagane na poziomie kryterium formalnego.

return to top