Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
kandydat
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Kandydaci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (WKR) może w stosunku do kandydata ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uwarunkowanymi stanem zdrowia zmodyfikować sposób postępowania kwalifikacyjnego, wyłącznie w przypadku jeśli w postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki z postępowania kwalifikacyjnego innego niż konkurs świadectw lub dyplomów.

Każda sytuacja kandydata rozpatrywana jest przez WKR indywidualnie, zgodnie z ideą wyrównywania szans oraz racjonalnego dostosowania do potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.

Organizacja rozmów kwalifikacyjnych lub egzaminów dla kandydatów odbywa się we współpracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej  z Centrum Obsługi Studentów (COS).

W przypadku osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, których stan uniemożliwia udział w postępowaniu kwalifikacyjnym w formie przewidzianej w kryteriach przyjęć na kierunku, przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w porozumieniu z kierownikiem COS, zmienia odpowiednio formę postępowania kwalifikacyjnego.

Kierownik Centrum Obsługi Studenta opiniuje wniosek kandydata i proponuje możliwe formy dostosowania postępowania kwalifikacyjnego na podstawie złożonego przez kandydata:

1) kwestionariusza dla kandydatów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zawierającego wniosek kandydata o zmianę formy egzaminów;

2) analizy aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub innego równoważnego dokumentu albo wskazania lekarskiego, a w przypadku kandydatów ubiegających się o dostosowanie procedury kwalifikacyjnej z przyczyn innych niż dysfunkcja somatyczna i nieposiadających stosownego orzeczenia lub wskazania lekarskiego, zaświadczenia od psychologa COS.

Informacje o stanie zdrowia kandydata podlegają szczególnej ochronie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Polityką Bezpieczeństwa Informacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wprowadzoną zarządzeniem nr 153 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 15 października 2018 r., z późn. zm.

W odpowiedzi na wniosek kandydata o zmianę formy postępowania kwalifikacyjnego możliwe jest zaproponowanie w szczególności niżej wymienionych form dostosowania:

 1. włączenie osób trzecich (np. asystent osobisty kandydata z niepełnosprawnością);
 2. stosowanie dodatkowych urządzeń kompensujących (np. komputer, linijka brajlowska, system FM);
 3. zamiana miejsca, w którym odbywa się postępowanie kwalifikacyjne na dostępne architektonicznie;
 4. wydłużenie czasu trwania egzaminu kwalifikacyjnego;
 5. udział tłumacza języka migowego;
 6. umożliwienie zdawania egzaminów pisemnych przy komputerze ze specjalistycznym oprogramowaniem;
 7. przekazanie arkuszy egzaminacyjnych w powiększonej czcionce;
 8. możliwość otrzymywania pytań w formie pisemnej podczas egzaminów ustnych;
 9. zmiana formy zaliczenia/egzaminu z ustnej na pisemną lub z pisemnej na ustną;
 10. umożliwienie robienia krótkich przerw podczas pisania egzaminów pisemnych;
 11. zmiana miejsca i czasu zdawania egzaminów w związku ze stanem zdrowia kandydata.

Kandydat może ubiegać się o inne formy dostosowania postępowania kwalifikacyjnego nieuwzględnione powyżej, a uwarunkowane stanem zdrowia lub specyfiką niepełnosprawności.

return to top