Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
kandydat

Etap I – przed postępowaniem kwalifikacyjnym

Rejestracja w systemie IRK– utworzenie konta kandydata Rejestracja w systemie IRK– utworzenie konta kandydata

Kandydaci rejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) przez utworzenie indywidualnego konta kandydata. By utworzyć takie konto, należy otworzyć stronę systemu https://irk.us.edu.pl/irk, podać wszystkie wymagane dane w formularzu danych osobowych oraz ustalić hasło do swojego konta. Hasło należy zapamiętać. Na podany w systemie IRK adres e-mail kandydata zostanie wysłany link aktywacyjny do konta oraz login. Należy aktywować konto przez kliknięcie linku aktywacyjnego.

Zalogowanie do systemu IRK, na indywidualne konto kandydata, jest możliwe tylko przez poprawne podanie loginu i wcześniej ustalonego hasła. W przypadku niezapamiętania hasła jest możliwość jego odzyskania. Hasło zostanie wysłane na podany podczas rejestracji adres e-mailowy kandydata.

Wskazanie dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów Wskazanie dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów

Na utworzonym koncie kandydata w systemie IRK należy wskazać posiadany dokument uprawniający do podjęcia wybranego poziomu studiów:

 • studia I stopnia lub jednolite magisterskie: świadectwo dojrzałości – nowa matura / stara matura / matura zagraniczna / matura międzynarodowa (IB) / matura europejska (IE);

 • studia II stopnia: dyplom inżyniera / dyplom licencjata / dyplom magistra / dyplom zagraniczny.

W przypadku przystąpienia do rekrutacji jednocześnie na studia I stopnia lub jednolite magisterskie i II stopnia należy wskazać dwa odpowiednie dokumenty.

Wybór kierunku studiów Wybór kierunku studiów

Kandydat może się zapisać na dowolną liczbę kierunków.

Po utworzeniu indywidualnego konta w systemie IRK oraz po wskazaniu odpowiedniego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów kandydat zapisuje się na wybrany kierunek lub wybrane kierunki, przestrzegając ustalonych terminów. Możliwość zapisania się na kierunek lub wypisania się z kierunku, jest dostępna tylko do dnia zamknięcia rejestracji na kierunku. Ostateczna data podana jest w harmonogramie przy każdym kierunku w systemie IRK.

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej Wniesienie opłaty rekrutacyjnej

W zależności od liczby wybranych kierunków w systemie IRK zostanie naliczona odpowiednia wysokość opłaty. Opłatę należy wnieść w wyznaczonym terminie. Szczegółowe informacje dotyczące opłaty rekrutacyjnej znajdziesz tutaj.

W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę. Wyrejestrowanie się z nieopłaconego kierunku jest możliwe do momentu zamknięcia rejestracji na wybranym kierunku studiów.

Wyniki ze świadectwa dojrzałości Wyniki ze świadectwa dojrzałości

Dotyczy kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie

Maturzystom z lat 2006-2022 wyniki maturalne pobierane są automatycznie z Krajowego Rejestru Matur (KReM). Warunkiem koniecznym do pobrania wyników jest wyrażona zgoda w deklaracji maturalnej składanej w szkole ( wzór deklaracji maturalnej). Maturzyści, którzy w deklaracji nie wyrazili zgody na udostępnianie uczelniom wyników maturalnych, wgrywają do systemu IRK skan świadectwa maturalnego ( możliwość wgrania skanu będzie udostępniona od 9 lipca 2022 r.).

Maturzyści z roku 2005 i lat wcześniejszych oraz maturzyści z maturą zagraniczną, maturą IB, maturą EB: wgrywają skan posiadanego świadectwa dojrzałości.

Skany dokumentów wymaganych do postępowania kwalifikacyjnego na studia przesłane drogą elektroniczną są traktowane na równi z dokumentami złożonymi osobiście.

Wprowadzenie oceny z dyplomu i średniej ocen z przebiegu st(...) Wprowadzenie oceny z dyplomu i średniej ocen z przebiegu studiów

Dotyczy kandydatów na studia II stopnia

Kandydat na studia II stopnia wprowadza do systemu IRK ocenę z dyplomu i średnią ocen z przebiegu całości studiów. Ponadto wgrywa skany:

 • dyplomu ( w przypadku, gdy kandydat oczekuje na wydanie dyplomu, należy wgrać zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego wydane przez uczelnię);

 • zaświadczenia o średniej ocen z ukończonych studiów;

 • suplementu do dyplomu (jeżeli jest wymagany w kryteriach przyjęcia na wybrany kierunek);

 • innych dokumentów (jeżeli są wymagane w kryteriach przyjęcia na wybrany kierunek).

Skany powyższych dokumentów wymaganych do postępowania kwalifikacyjnego na studia przesłane drogą elektroniczną są traktowane na równi z dokumentami złożonymi osobiście.

Badania lekarskie – wykaz kierunków Badania lekarskie – wykaz kierunków

Dotyczy wybranych kierunków. Badania lekarskie wymagane są tylko na kierunkach na których kandydaci będą narażeni w trakcie studiów na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Po zarejestrowaniu się na niżej wymienionym kierunku studiów oraz po wniesieniu wymaganej opłaty rekrutacyjnej, pojawi się wydruk skierowania na badanie lekarskie, które bezpłatnie można wykonać w placówkach medycznych wymienionych na drugiej stronie skierowania.

Badanie należy wykonać przed ogłoszeniem wyników kwalifikacji. Otrzymane od lekarza medycyny pracy zaświadczenie należy złożyć wraz z innymi dokumentami w dziekanacie po zakwalifikowaniu na studia.

Badania wymagane są na następujące kierunki studiów:

 • aquamatyka
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka medyczna
 • biofizyka
 • technologia chemiczna
 • mikro i nanotechnologia
 • biologia
 • biotechnologia
 • ochrona środowiska
 • geografia
 • geologia
 • geologia stosowana
 • geofizyka
 • inżynieria zagrożeń środowiskowych
 • turystyka
 • inżynieria materiałowa
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • grafika
 • projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej, specjalność: grafika komputerowa gier
 • malarstwo i projekty interdyscyplinarne.

Kandydat, który nie spełnia wymogów zdrowotnych, nie będzie przyjęty na ww. kierunki studiów.

Egzaminy dodatkowe, składanie prac własnych Egzaminy dodatkowe, składanie prac własnych

Dotyczy wybranych kierunków

Kryteria przyjęcia na niektóre kierunki studiów przewidują sprawdzian uzdolnień artystycznych. Sprawdzian obejmuje dodatkowe egzaminy wstępne lub złożenie prac własnych. Kandydaci na takie kierunki przystępują do odpowiednich egzaminów. Szczegóły dotyczące dodatkowych egzaminów, złożenia prac własnych oraz obowiązujące terminy zostały podane w harmonogramie przy kierunku w systemie IRK.

Laureaci i finaliści olimpiad, konkursów Laureaci i finaliści olimpiad, konkursów

Kandydat posiadający tytuł laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego może zostać przyjęty na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. – Zapoznaj się z procedurą uznania zaświadczenia laureata lub finalisty oraz wykazem olimpiad i konkursów (kliknij).

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego Wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów zostaną opublikowane na stronie https://irk.us.edu.pl/listy/. Poza tym kandydat otrzyma informację o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na swoje indywidualne konto w systemie IRK.

Uwaga! Zakwalifikowanie do przyjęcia na studia nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia. Aby zostać przyjętym na wybrany kierunek studiów, należy dopełnić niezbędnych formalności. Zostały one przedstawione w dziale informatora dotyczącym II etapu rekrutacji.

return to top