Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Komunikat Dziekana w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej

19.01.2022 - 11:53 aktualizacja 19.01.2022 - 12:11
Redakcja: jp

Komunikat Dziekana
w sprawie
zasad przeprowadzania egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej
roku akademickiego 2021/2022
na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 1. Z zastrzeżeniem, że sytuacja epidemiczna nie ulegnie znacznemu pogorszeniu, wszystkie egzaminy w zimowej sesji egzaminacyjnej odbywają się w formie kontaktowej przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego zgodnie z ogłoszonym w Uniwersytecie Śląskim wewnętrznym systemem poziomów zabezpieczeń w związku z COVID-19.
 2.  Egzaminy powinny się odbywać w formie zgodnej z określoną w sylabusie modułu kształcenia z zachowaniem reżimu sanitarnego, a to oznacza, że:
  1. Liczba studentów i egzaminatorów uczestniczących w egzaminie powinna zostać ustalona tak, aby na sali, na której przeprowadzona jest weryfikacja uzyskanych przez studentów efektów uczenia się, nie było nadmiernego tłoku tj. w przypadku egzaminów przeprowadzonych w formie pisemnej studenci zajmują na sali egzaminacyjnej co drugie miejsce w co drugim rzędzie;
   w przypadku egzaminu w formie ustnej z zachowaniem odległości 1,5 m między egzaminatorem a studentem przystępującym do egzaminu
  2. Jeśli pozwala na to architektura pomieszczenia, pomiędzy egzaminami sala, na której przeprowadza jest weryfikacja uzyskanych przez studentów efektów uczenia się powinna być przewietrzona, a ponadto zdezynfekowana;
 3. W trakcie egzaminu egzaminatorzy oraz studenci obowiązkowo zakrywają usta i nos maseczką. Od tej zasady można odstąpić w przypadku, gdy osoby uczestniczące w egzaminie posiadają  zaświadczenie zwalniające je z obowiązku noszenia maseczki;
 4. Ustala się – pod rygorem niedopuszczenia do egzaminu – następujące procedury wejścia studenta na salę, na której przeprowadzane są egzaminy:
  1. Pracownik dopuszczający studentów do egzaminu przy wejściu do sali obowiązkowo zakrywa usta i nos maseczką,
  2. Student obowiązkowo dezynfekuje dłonie przy wejściu na salę,
  3. Student wchodząc na sale obowiązkowo zakrywa usta i nos maseczką, z zastrzeżeniem przepisu pkt 3.
 5. Zgodę na odstępstwa od ogólnie obowiązujących, określonych w pkt 1-2, zasad przeprowadzania egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2021/2022, może udzielić – na wniosek egzaminatora zaopiniowany przez dyrektora kierunku lub jego zastępcę – dziekan lub prodziekan ds. kształcenia i studentów.
 6. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji w terminach ustalonych przez prowadzących i uzgodnionych ze studentami przy uwzględnieniu pkt 1-5.
 7. Dostęp do harmonogramu sesji zostaje podany studentom przed jej rozpoczęciem, w szczególności za pośrednictwem wydziałowej strony internetowej oraz planera.
 8. O zmianach w harmonogramie sesji wynikającej ze zmiany aktualnego poziomu statusu zabezpieczeń COVID-19 przyjętego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach studenci zostaną niezwłocznie powiadomieni, w szczególności za pośrednictwem komunikatu zamieszczonego na wydziałowej stronie internetowej.

Treść komunikatu

return to top