Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
„Studia z Filozofii Polskiej” - O czasopiśmie, wydawca (...) „Studia z Filozofii Polskiej” - O czasopiśmie, wydawca i redakcja

O czasopiśmie, wydawca i redakcja

Rocznik Studia z Filozofii Polskiej (sugerowany skrót SFP) ukazuje się od 2006 r. (tom 1) pod numerem ISBN 978-83-60163-19-1, od 2007 r. pod numerem ISSN 1897-8584.
Inicjatorami i twórcami rocznika SFP są dr hab. Marek REMBIERZ – kontakt: marek.rembierz@gmail.com i prof. dr hab. Krzysztof ŚLEZIŃSKI– kontakt: slez.krzysztof@poczta.onet.pl – jego redaktorzy.
Inspiracją do założenia tego typu czasopisma, prezentującego badania z zakresu historii filozofii polskiej, było uczestnictwo (2003-2006) jego redaktorów w seminariach naukowych dotyczących filozofii polskiej prowadzonych przez prof. dr. hab. Czesława GŁOMBIKA oraz przez  prof. dr. hab. Krzysztofa WIECZORKA w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego oraz w seminariach naukowych dotyczących polskiej filozofii przyrody prowadzonych przez prof. dr. hab. Michała HELLERA i prof. dr. hab. Janusza MĄCZKĘ  w Papieskiej Akademii Teologicznej.
Nakład rocznika wynosi 200 (+ 30) sztuk.
Kolportaż rocznika zapewnia Wydawnictwo Scriptum, Tomasz Sekunda (Kraków) scriptum@scriptum.strefa.pl lub admin@scriptum.strefa.pl i tam należy kierować zamówienia w sprawie zakupu poszczególnych numerów.
Adres redakcji:
studiafp@onet.eu,  marek.rembierz@gmail.comslez.krzysztof@poczta.onet.pl
(korespondencję zaadresowaną na dr hab. Marek REMBIERZ i prof. dr hab. Krzysztof ŚLEZIŃSKI prosimy przesyłać na adres: Instytut Pedagogiki, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn, z dopiskiem na kopercie: „Studia z Filozofii Polskiej – redakcja”)
Wydawcy: dr hab. Marek REMBIERZ – kontakt: marek.rembierz@gmail.com i prof. dr hab. Krzysztof ŚLEZIŃSKI– kontakt: slez.krzysztof@poczta.onet.pl
SFP ukazują się we współpracy wydawniczej z Polskim Towarzystwem Filozoficznym, Oddział w Cieszynie.
Komitet redakcyjny: dr hab. Marek REMBIERZ i prof. dr hab. Krzysztof ŚLEZIŃSKI (redaktorzy naczelni) – kontakt: marek.rembierz@gmail.com – kontakt:
slez.krzysztof@poczta.onet.pl (członkowie zwyczajni komitetu redakcyjnego, pełniący również funkcje redaktorów tematycznych) .

Przewodniczący komitetu recenzyjnego prof. dr hab. Krzysztof WIECZOREK – kontakt: kvik@poczta.onet.pl i współkoordynatorzy procesów recenzyjnych: dr hab. Marek REMBIERZ – kontakt: marek.rembierz@gmail.com i prof. dr hab. Krzysztof ŚLEZIŃSKI– kontakt: slez.krzysztof@poczta.onet.pl

Sekretarze redakcji:
dr Leszek ŁYSIEŃ (I sekretarz redakcji) – kontakt: lysien@poczta.onet.pl
mgr Maria MISIK (II sekretarz redakcji) – kontakt: mariamisik@o2.pl

Lista recenzentów Lista recenzentów

RECENZENCI tekstów na poszczególnych etapach, wskazanych regulaminem, są wyłaniani z list pierwszego i drugiego stopnia, zgodnie z mechanizmami określonymi regulaminem.
Lista recenzentów pierwszego stopnia:
prof. dr hab. Krzysztof WIECZOREK (przewodniczący komitetu recenzyjnego), dr Leszek ŁYSIEŃ, dr Tomasz KNAPIK, prof. dr hab. Stefan KONSTAŃCZAK, prof. dr hab. Zbigniew WOLAK, dr Lucjan WROŃSKI, dr Peter Mlynarčik
Osoby te tworzą w świetle regulaminu tzw. komitet recenzyjny (1 st.)

Lista recenzentów drugiego stopnia: Recenzentami tekstów w ramach komitetu recenzyjnego 2 st. mogą być osoby będące recenzentami tekstów w dotychczasowych numerach oraz członkowie dotychczasowej Rady Programowej SFP od 2006 roku.
Osoby te w świetle regulaminu wydawniczego i recenzyjnego SFP są określane jako „Rada Programowa – komitet recenzyjny (2 st)”.

Dotychczasowi recenzenci tekstów w numerach od 1 do 7:
dr hab. Andrzej BIŁAT , prof. dr hab. Adam JONKISZ, prof. dr hab. Pavol DANCAK, prof. dr hab. Jerzy KOPANIA, prof. dr hab. Ryszard KLESZCZ, prof. dr hab. Andrzej MURZYN, prof. dr hab. Krzysztof WIECZOREK, prof. dr hab. Ryszard WIŚNIEWSKI, prof. dr hab. Wiesław WÓJCIK, prof. dr hab. Kazimierz WOLSZA.

Rada programowa (nr 1 – 7):
dr hab. Andrzej BIŁAT
prof. dr hab. Jerzy BOBRYK
prof. dr hab. Stanisław BORZYM
prof. dr hab. Andrzej BRONK
dr hab. Anna BROŻEK
prof. dr hab. Borys DOMBROVSKI (Lwów)
prof. dr hab. Pavol DANCAK (Presov)
prof. dr hab. Czesław GŁOMBIK
prof. dr hab. Jacek Juliusz JADACKI
prof. dr hab. Stanisław JANECZEK
prof. dr hab. Adam JONKISZ
prof. dr hab. Janusz JUSIAK
prof. dr hab. Ryszard KLESZCZ
prof. dr hab. Leon KOJ
prof. dr hab. Jerzy KOPANIA
prof. dr hab. Dariusz KUBOK
prof. dr hab. Anna LATAWIEC
prof. dr hab. Dariusz ŁUKASIEWICZ
prof. dr hab. Janusz MĄCZKA
prof. dr hab. Justyna MIKLASZEWSKA
prof. dr hab. Andrzej MURZYN
prof. dr hab. Stanisław PIERÓG
prof. dr hab. Zlatica PLASIENKOVA  (Bratysława)
prof. dr hab. Ewa PODREZ
prof. dr hab. Jan SKOCZYŃSKI
prof. dr hab. Ewa STARZYŃSKA-KOŚCIUSZKO,
prof. dr hab. Barbara SZOTEK
prof. dr hab. Tadeusz SZUBKA
prof. dr hab. Danuta ŚLĘCZEK-CZAKON
prof. dr hab. Włodzimierz TYBURSKI
prof. dr hab. Jozef VICENIK (Bratysława)
prof. dr hab. Andrzej WALICKI
prof. dr hab. Krzysztof WIECZOREK
prof. dr hab. Ryszard WIŚNIEWSKI
prof. dr hab. Jan WOLEŃSKI
prof. dr hab. Wiesław WÓJCIK
prof. dr hab. Kazimierz WOLSZA
prof. dr hab. Jan ZOHAR (Brno)

Redakcja językowa itp. Redakcja językowa itp.

Redaktor językowy (język polski): mgr Wacław FRONT (polonista) – kontakt: wf@gazeta.pl

Redaktor językowy (korekta językowa streszczeń w języku angielskim):  dr Maria STEC (tłumacz języka angielskiego) – kontakt: mstec@interia.pl; dr Halina Šimo (tłumaczenie z języka czeskiego) – kontakt: halina.simo@seznam.cz; prof. Dr hab. Pavol Dancak (tłumaczenie z języka słowackiego) – kontakt: pdancak@gmail.com; dr Peter Mlynarčik (tłumaczenie z języka słowackiego) – kontakt: pmlynarcik@gmail.com

Numer specjalny Numer specjalny

Prace redakcyjne trwają nad anglojęzycznym numerem specjalnym, który ukaże się w  2012/2013:
Redaktorzy numeru specjalnego: dr hab. Marek REMBIERZ – kontakt: marek.rembierz@gmail.com i prof. dr hab. Krzysztof ŚLEZIŃSKI– kontakt: slez.krzysztof@poczta.onet.pl

Podstawowe informacje dla Autorów Podstawowe informacje dla Autorów

1) Redakcja i wydawca nie zapewniają honorariów za opublikowane teksty. Każdy z autorów otrzyma natomiast 1 sztukę rocznika, w którym znajduje się jego tekst.
2) W sprawie możliwości publikacji artykułów prosimy kontaktować się z dr hab. Marek REMBIERZ – kontakt: marek.rembierz@gmail.com i prof. dr hab. Krzysztof ŚLEZIŃSKI– kontakt: slez.krzysztof@poczta.onet.pl
3) Teksty w formacie Word prosimy przesyłać na adres redaktorów lub na adres pocztowy redakcji.
4) UWAGA: Tekst musi spełniać Kryteria Stylowe SFP (Word) określone na stronie internetowej Redakcji. W przypadku materiałów przesyłanych redakcji przez osoby nie posiadające co najmniej stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych, zalecane jest dołączenie rekomendacji (recenzji) osoby z takim stopniem.
5) Tekst drukowany stanowi podstawową i jedyną rozstrzygającą wersję zapisu (deklaracja o wersji pierwotnej). Ponadto po roku od wydania kolejnego numeru pełne wersje tekstowe umieszczane są on-line (w formacie pdf na stronach internetowych SFP).
6) Autor składający tekst do druku w SFP zgadza się na umieszczenie na stronie internetowej SFP pełnego tekstu swojego artykułu po upływie roku od jego ukazania się drukiem i nie rości sobie jakichkolwiek pretensji finansowych z tytułu nieograniczonego dostępu w sieci do efektów jego pracy.

Kryteria stylowe dla artykułów publikowanych w Studiach z Filozofii Polskiej

Regulamin wydawniczy i recenzyjny Regulamin wydawniczy i recenzyjny

Regulamin funkcjonowania redakcji, recenzowania i procesu wydawniczego rocznika SFP

Czasopismo „Studia z Filozofii Polskiej” – redaktorzy naczelni czasopisma – dr hab. Marek Rembierz, prof. dr hab. Krzysztof Śleziński, czasopismo wydawane przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Cieszynie oraz od 2014 roku także przez UŚ, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Od 2013 roku czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (tzw. część B wykazu czasopism naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Faktor z przyznaną aktualnie liczbą punktów 5). Dotychczas ukazało się 10 numerów.

Treść poszczególnych numerów:

 Załączniki

return to top