Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Inżynieria biomedyczna - studia stacjonarne I i II stopnia

język wykładowy - polski

Lubisz onieśmielać znajomych samą nazwą studiowanego kierunku? Wybierz inżynierię biomedyczną! Te interdyscyplinarne studia łączą w sobie wiedzę z nauk technicznych, medycznych i biologicznych, więc dobra pamięć i zamiłowanie do uczenia się będą u Ciebie dużym atutem.

Według WHO (World Health Organization), inżynierie biomedyczna i genetyczna mają największy wpływ na postęp współczesnej medycyny. Studiując ten kierunek, możesz realnie wpłynąć na rozwój tak istotnej dla ludzkości nauki!

Na studiach I i II stopnia inżynierii biomedycznej zdobędziesz wiedzę związaną z informatyką medyczną, bioinformatyką, obrazowaniem medycznym, przetwarzaniem obrazów, telemedycyną, procesowaniem sygnałów fizjologicznych, biomechaniką, biomateriałami, modelowaniem 3D i optyką biomedyczną. Studiuj u nas, a żaden laboratoryjny sprzęt nie będzie Ci straszny!

img

Zapisz się na studia

(rekrutacja rozpoczyna się 3 czerwca)

O kierunku inżynieria biomedyczna O kierunku inżynieria biomedyczna

Prowadzimy studia stacjonarne na kierunku inżynieria biomedyczna na dwóch stopniach:

 • I stopień – studia inżynierskie
  7 semestrów – 3,5 roku
 • II stopień – studia magisterskie
  3 semestry – 1,5 roku.

Studia Inżynieria Biomedyczna
Inżynieria biomedyczna stanowi połączenie wiedzy zlokalizowanej na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Przykładami zastosowań tej wiedzy jest udoskonalanie produkcji i obsługi sprzętu medycznego, urządzeń diagnostycznych, oprzyrządowania obrazującego, wyposażenia laboratoryjnego. Absolwentów tego kierunku studiów poszukuje się w firmach produkujących sprzęt i aparaturę medyczną, a także w szpitalach i klinikach, oraz firmach zajmujących się projektowaniem i wytwarzaniem szablonów chirurgicznych oraz różnego rodzaju implantów implantów. Można podjąć pracę w jednostkach badawczych i naukowych jak również w miejscach, gdzie sprzedaje się aparaturę medyczną.

W ramach czterech pierwszych semestrów studiów pierwszego stopnia studenci mają możliwość poznania nie tylko podstaw elektronicznej aparatury medycznej i programowania, ale również biofizyki i biochemii, anatomii i fizjologii, technik obrazowania medycznego oraz implantologii.

Studia drugiego stopnia umożliwiają pogłębienie i rozszerzenie wiedzy w zakresie inżynierii biomedycznej oraz przygotowanie do studiów III stopnia. W ramach pierwszego semestru studiów drugiego stopnia studenci mają możliwość poznania zagadnień modelowania w medycynie w tym: modelowania struktur i procesów biomedycznych, metod badania biomateriałów i tkanek. Poznają również zagadnienia inżynierii odwrotnej. Pod koniec pierwszego semestru studiów studenci wybierają dalszą ścieżkę kształcenia realizowaną podczas dwóch ostatnich semestrów studiów.

Specjalności na kierunku inżynieria biomedyczna Specjalności na kierunku inżynieria biomedyczna

Studia I stopnia

Informatyka w obrazowaniu medycznym
W ramach specjalności kształcimy specjalistów z zakresu szeroko pojętej informatyki medycznej, która obejmuje między innymi: systemy medycyny obrazowej, medyczne bazy danych, dedykowane systemy diagnostyki medycznej, specjalistyczne oprogramowanie, komputerowe sieci szpitalne oraz telemedycynę. Absolwent posiada umiejętności niezbędne do pracy na różnych polach aktywności inżynierskiej, do kreowania postępu technicznego, jak i do realizacji zadań badawczych, czy też rozwojowych.

Inżynieria biomateriałów
Realizowane w ramach tej specjalności treści kształcenia zorientowane są na specyfikę biomateriałów do zastosowań w medycynie. Wymusza to kształcenie wysoko wyspecjalizowanej kadry pracowniczej, naukowej i technicznej, zajmującej się projektowaniem, modelowaniem, badaniem właściwości i struktury, wprowadzaniem na rynek biomateriałów. Absolwent tej specjalności wypełnia istniejącą na rynku lukę pomiędzy producentami biomateriałów, a lekarzami stosującymi te materiały w praktyce.

Systemy informatyczne w mechatronice biomedycznej
Specjalność ta łączy zagadnienia integracji nowoczesnych układów napędowych, układów sterowania, systemów sensorycznych, technik i systemów programowania. Absolwent tej specjalności ma gruntowną wiedzę inżynierską, zwłaszcza z zakresu konstrukcji medycznych. Jest przygotowany do projektowania, wytwarzania i eksploatacji narzędzi oraz urządzeń medycznych, zwłaszcza dla ortopedii i rehabilitacji. Posiada umiejętności użytkowania systemów i programów komputerowych w procesach projektowania.

Projektant rozwiązań biomedycznych
Podczas realizacji tej specjalności student nabędzie umiejętności posługiwania się odpowiednimi metodami i urządzeniami pomiarowymi w celu przeprowadzenia pomiaru podstawowych parametrów urządzeń, dobierze metodę obrazowania medycznego do obrazowania zarówno struktur jak i funkcji, wykorzysta poznane metody i narzędzia komputerowe do przeprowadzenia podstawowego przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych, sporządzi specyfikację i wymagania techniczne dotyczące prostego systemu biomedycznego, zaprojektuje system biomedyczny.

Studia II stopnia

Inżynieria medyczna
Absolwent tej specjalności jest przygotowany do projektowania, wdrażania i zarządzania zaawansowanymi systemami medycznymi oraz sprzętem medycznym w szpitalach. Program kształcenia, obejmuje przedmioty związane z inżynierią i naukami medycznymi. Absolwent uzyska kompetencje pozwalające na zatrudnienie w jednostkach szpitalnych w celu tworzenia i obsługi innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które poprawiają jakość opieki nad pacjentami i efektywność procesów szpitalnych. Dzięki praktykom zawodowym wzmocni kompetencje umożliwiające współpracę z personelem medycznym, technikami i innymi specjalistami z branży medycznej. Absolwent może także podjąć pracę w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo–rozwojowych.

Modelowanie i symulacja systemów biomedycznych
Wykonywanie modeli wirtualnych w ramach ogólnie rozumianej inżynierii biomedycznej jest obecnie jednym z podstawowych działań służących otrzymaniu np. dopasowanych implantów, protez czy innych obiektów współpracujących z ludzkim ciałem. Absolwenci potrafią wskazać biomedyczne problemy inżynierskie oraz rozwiązywać je (drogą modelowania, projektowania, opracowania technologii i konstrukcji) poprzez wykorzystanie m.in. technik komputerowych.

Obrazowanie i modelowanie materiałów do zastosowań biomedycznych
Obrazowanie i modelowanie biomateriałów pozwala na rozwiązywanie wielu dotyczących ich problemów w sposób nieinwazyjny. Absolwent m.in. potrafi dokonać dobru materiałów na implanty; zna ich zastosowania oraz wpływ środowiska organizmu żywego na zachowanie implantu i przyswajalność biologiczną; zna mechanizmy reakcji tkanki na implant; zna biofizyczne, biochemiczne i biomechaniczne wymagania stawiane implantom; zna mechanizmy degradacji biomateriałów oraz technologie nakładania warstw powierzchniowych na implanty; rozwiązuje problemy konstrukcyjne dotyczące implantów.

Opłaty Opłaty

Opłata rekrutacyjna w przypadku kierunku inżynieria biomedyczna I stopnia wynosi 85 złotych. 

Brak opłaty semestralnej (studia stacjonarne).

Szczegółowe informacje dotyczące opłat związanych ze studiami.

Dlaczego warto u nas studiować inżynieria biomedyczna? Dlaczego warto u nas studiować inżynieria biomedyczna?

Wydział nauk Ścisłych i Technicznych powstał w 2019 roku w wyniku reformy Szkolnictwa Wyższego. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom stawianym absolwentom kierunków studiów ścisłych w XXI wieku połączyliśmy doświadczenie i wiedzę zdobytą przez wiele lat przez pracowników i studentów dwóch wydziałów: Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach. Wynikiem tej reformy jest również dostosowanie naszej oferty studiów na kierunku inżynieria biomedyczna, na którym będziesz miał możliwość zdobycia lub poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności nie tylko pod okiem Inżynierów Biomedycznych, ale również Informatyków i Inżynierów Materiałoznawstwa.

Oferta dydaktyczna jest ciągle modyfikowane, dostosowując się do zapotrzebowania rynku pracy. Pojawiają się coraz nowe moduły prowadzone w języku angielskim, co pomoże nie tylko utrzymać kontakt z językiem obcym, ale również rozwinąć swoje umiejętności językowe, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa technicznego.

Atuty kierunku inżynieria biomedyczna Atuty kierunku inżynieria biomedyczna
 • Modernizując program kształcenia współpracowaliśmy z przedstawicielami przedsiębiorstw orasz szpitali, studentami oraz absolwentami biorąc pod uwagę bieżącą sytuację na rynku pracy oraz bazując na najlepszych polskich i europejskich wzorcach..
 • Prócz typowych rodzajów zajęć, takich jak wykład czy laboratorium, prowadzone są również zajęcia warsztatowe, czy też tutoring.
 • Nauczyciele to wykwalifikowana kadra posiadająca wybitny dorobek naukowy oraz doświadczenie dydaktyczne.
 • Zajęcia prowadzone przede wszystkim metodą „learning-by-doing.
 • Zajęcia laboratoryjne prowadzone metodą „discovery.
 • Kształcenie ściśle powiązane z badaniami naukowymi realizowanymi przez pracowników Instytutu Inżynierii Biomedycznej.
 • W ramach koła naukowego istnieje możliwość realizacji badań naukowych oraz prezentacji wyników swojej pracy na konferencjach naukowych.
 • Praktyczne kształcenie studentów wzmocnione możliwością realizacji praktyk zawodowych w firmach i instytucjach o profilu zgodnym z inżynierią biomedyczną.
 • Możliwość uczestniczenia w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach podnoszących kompetencje społeczne i specjalistyczne, tj.: warsztaty, szkolenia certyfikowane, wizyty studyjne u pracodawców oraz zajęcia specjalistyczne u pracodawców.
Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?
 • Wyjątkowi ludzie z wybitnym potencjałem naukowo-dydaktycznym.
 • Przyjazna atmosfera.
 • Uczymy praktycznych umiejętności nie zapominając o wadze wiedzy teoretycznej.
 • Ścisła współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Kameralne warunki prowadzenia zajęć.
 • Nowoczesne formy kształcenia w programie studiów.
 • Nowoczesna infrastruktura dydaktyczna.
 • Umiędzynarodowienie procesu kształcenia.

 

Gdzie i czego będziesz się uczył na kierunku inżynieria (...) Gdzie i czego będziesz się uczył na kierunku inżynieria biomedyczna?

Jako student kierunku inżynieria biomedyczna w ramach czterech pierwszych semestrów studiów I stopnia będziesz miał możliwość poznania nie tylko podstaw elektronicznej aparatury medycznej i programowania, ale również biofizyki i biochemii, anatomii i fizjologii, technik obrazowania medycznego oraz implantologii. Pod koniec drugiego roku studiów studenci wybierają dalsze kształcenie realizowane w trzech kolejnych semestrach nauki spośród proponowanych specjalności: informatyka w obrazowaniu medycznym, inżynieria biomateriałów, systemy informatyczne w mechatronice biomedycznej oraz projektant rozwiązań biomedycznych.

Czego chcemy cię nauczyć? Czego chcemy cię nauczyć?

Zawsze na pierwszym planie są oczywiście treści zgodne ze specyfiką kierunku i wybranej specjalności. Treści te budują zdobycie tak zwanych kompetencji twardych, czyli kompetencji zawodowych – zestawu wiedzy i umiejętności umożliwiających efektywne wykonywanie zadań na stanowisku pracy, poświadczonych dokumentami, np. dyplom magistra, potwierdzający wiedzę specjalistyczną czy certyfikat CSWA poświadczający umiejętności pracy z SolidWorks.

Nie mniej ważna, również na rynku pracy, jest możliwość nabycia u nas umiejętności miękkich, trudnych do zmierzenia, a jednak bardzo cenionych przez pracodawców, takich jak:

 • asertywność,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista,
 • samodyscyplina,
 • dobra organizacja pracy.

Wszystkie te kompetencje miękkie nabędziesz u nas, przede wszystkim przez codzienną praktykę, kontakty z kadrą naukowo-dydaktyczną oraz innymi studentami, obserwowanie i analizowanie reakcji swoich, jak i innych studentów, również w aspektach kontaktów towarzyskich.

Praktyki i staże Praktyki i staże

Po drugim roku studiów będziesz musiał zrealizować 120 godzin praktyk w firmach o profilu zgodnym z inżynierią biomedyczną. Firmę wybierzesz sobie sam lub skorzystasz z bazy firm współpracujących z nami w kształceniu studentów. W kwestii praktyk zawsze możesz zwrócić się do opiekuna praktyk – specjalnie oddelegowanego pracownika Instytutu Inżynierii Biomedycznej. Aktualna lista opiekunów znajduje się na stronie Wydziału: Opiekunowie lat | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych | Uniwersytet Śląski w Katowicach (us.edu.pl)

Możesz też wziąć udział w dodatkowych stażach proponowanych w ramach projektów realizowanych na Uczelni. Aktualne oferty pracy, staży czy praktyk możesz także odnaleźć na stronie internetowej naszego Biura Karier: http://bk.us.edu.pl.

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Odwiedź nas w Sosnowcu

Jako student kierunku inżynieria biomedyczna będziesz korzystał głównie z naszych laboratoriów zlokalizowanych w Sosnowcu przy ulicy Będzińskiej 39.

budynek Instytutu Informatyki 

Będziesz także korzystać z nowoczesnego obiektu zlokalizowanego w Chorzowie przy ul. 75. Pułku Piechoty 1A, jednego z większych i nowocześniejszych kampusów badawczych na Śląsku.

budynek SMCEiBI 

Co po studiach i co robią absolwenci kierunku inżynieria b(...) Co po studiach i co robią absolwenci kierunku inżynieria biomedyczna?

Nasi absolwenci

 • zdecydowana większość kontynuuje kształcenie na drugim stopniu studiów,
 • analiza komputerowa i poprawa jakości zdjęć otrzymanych z urządzeń diagnostycznych (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, metody izotopowe, USG itd.),
 • testy radiologiczne, kontrole okresowe aparatury do obrazowania medycznego,
 • tworzenie i administracja baz danych szpitali,
 • obsługa tomografów komputerowych (CT), rezonansu magnetycznego (MRI) i innych urządzeń medycznych,
 • systemy teleinformatyczne, telemedycyna,
 • obsługa operacji na odległość (video streaming, aplikacje webowe)
 • praca w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa
 • w firmach zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych, medycznych baz danych, systemów ekspertowych itp.
 • praca w przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących biomateriały
 • praca w małych i średnich jednostkach gospodarczych, w tym w przedsiębiorstwach obrotu biomateriałami i aparaturą do ich badania
 • praca w biurach projektowych i doradczych oraz instytucjach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne stosowane w projektowaniu biomateriałów oraz inżynierii biomedycznej
 • wytwarzanie i projektowanie aparatury medycznej
 • szpitalne i laboratoryjne placówki medyczne
 • przedstawicielstwo koncernów wytwarzających sprzęt medyczny
 • kontrola urządzeń pomiarowych i obrazowania medycznego
 • konserwacja aparatury medycznej i obsługa infrastruktury medycznej
 • projektowanie i wytwarzanie implantów
 • realizacja zaopatrzenia ortopedycznego
 • praca w dziedzinie doradztwa, sprzedaży lub marketingu na rynku usług medycznych
 • możliwość ubiegania się o specjalistyczne uprawnienia zawodowe i certyfikaty
 • doradztwo techniczne, obsługa techniczna
 • projektowanie sprzętu do rehabilitacji
 • praca w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych
 • zakładają własne firmy

 

Dla kogo? Dla kogo?

Jeżeli jesteś ambitny, nie boisz się wyzwań, lubisz nauki ścisłe, nie boisz się spędzać długich godzin nie tylko przed komputerem ale i w laboratorium zapraszamy Cię do studiowania na naszym kierunku.

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

mgr Małgorzata Kasprzyk – sekretarz Komisji Rekrutacyjnej
mgr Kinga Bal – dziekanat

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
ul.
Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec
32 269 18 46, 32 368 97 33

www: https://us.edu.pl/wydzial/wnst
mail: dziekanat.wnst@us.edu.pl

Jak zacząć?

 1. Zapoznaj się z opisem kierunku i kryteriami kwalifikacji na studia.
 2. Załóż konto i zarejestruj się w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów).
 3. Po zakwalifikowaniu na studia wydrukuj wskazane w systemie IRK dokumenty i złóż je w Dziekanacie Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych w Sosnowcu ul. Żytnia 12, P.2.

Zapraszamy!

return to top