Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Physics

second-cycle studies

General description

Physics is one of the most crucial research area in modern science.  Discoveries of new phenomena, deepening of knowledge about the structure of matter and related interactions and understanding the consequences of natural laws and scientific theories lead to changes in the world around us.

Physics brings together advanced experiments, computations, and theoretical considerations to describe what is unknown. Experiments are carried out on highly sophisticated facilities/equipment, often as part of international collaborations. Developments in physics result in new technologies that are extensively used in a wide range of industries, including the health and environmental sectors. The computational aspects use machine learning and other advanced techniques in data science. Theoretical physics aims to predict physical systems’ behavior and interpret the experimental results in terms of mathematical models of the physical world’s structure and evolution.

The Physics Master’s degree program is closely related to the A. Chełkowski Institute of Physics’ scientific activities. Students will participate in the Institute’s activities, including regular seminars, colloquia, and workshops involving physicists worldwide. Students will also be involved in a research-level project as part of their dissertation.  The study program and scientific research will be carried out at the Chorzow campus of the Silesian University and partly within the framework of activities based on cooperation between the Institute of Physics and many prestigious institutions worldwide.

This program provides exposure to frontier physics activities and develops general transferable skills related to data analysis, research, and communication. The program leads to careers in research, teaching, and industry and develops very valued computing skills.

The education in Physics at the second-degree level (2-year master’s studies) is realized in English in two specializations: Fundamental and applied physics and Nanophysics and mesoscopic materials – modeling and application (Polish-French studies).

Education in both specializations is consistent with the 2020-2025 Development Strategy of the University of Silesia in Katowice and Poland’s development strategy (Poland 2030). It serves the implementation of the UN Sustainable Development Goals. Due to each specialization’s curriculum’s specificity, the relationship of the field of study with the Development Strategy, including the University mission, has been described for each specialization separately.

Specialization: Fundamental and Applied Physics

The Master program in Physics at Fundamental and Applied Physics specialization offers a broad selection of courses, covering all the main topics of modern physics. The aim is to prepare graduates for various forms of a career in research institutes, R&D institutes and modern high-tech industry, as well as to continue their education at the PhD level. The study program includes a small number of basic compulsory subjects and a large group of diploma modules, chosen by a student with the advice of a supervisor. The offer of courses to be selected within the diploma modules is approved annually by the Teaching Council for Physics. The program’s backbone is a set of two blocks: Diploma courses I and Diploma courses II, complemented with master thesis laboratories and seminars, as well as a specialized lecture. Each of the Diploma course blocks is a collection of modules to choose from, including 120 hours of lectures and 120 hours of complementary classes such as conversations. The choice of thesis modules is motivated by the subject of the master’s thesis. Depending on the interests, a student can select modules from narrow specialization or covering a relatively wide range of topics. Proposed courses are closely related to scientific activities conducted at the Institute of Physics in theoretical physics, atomic and molecular physics, condensed phase physics, nuclear physics, elementary particle physics, astrophysics and cosmology. They also address issues at the borderline of these branches of physics and physics applications in various fields. The Fundamental and Applied Physics specialization offer can be enlarged and adjusted yearly by lectures and classes proposed by foreign partners.

Nanophysics and Mesoscopic Materials – Modelling and Applications

Full-time second-cycle studies in Physics, specialization: Nanophysics and mesoscopic materials – modeling and application, conducted since the academic year 2007/2008 together with the University of Le Mans (France), lasts 4 semesters. They enjoy considerable popularity among both French and Polish students. Polish-French studies are implemented on the basis of the Agreement on International Academic Cooperation on the basis of a jointly agreed study program between partner universities completed with a double diploma: Master of Physics and Nanomaterials – University of Le Mans and Master of Physics, specialization: nanophysics and mesoscopic materials – modeling and application – University of Silesia in Katowice. The teaching process involves the staff of two partner universities, which conducts world-class scientific research on the synthesis and characterization of physical properties of low-dimensional systems, including nanoparticles and magnetic nanocomposites, thin layers, carbon based nanomaterials and other nano-sized objects. Master’s students are intensively involved in conducted experimental work and numerical simulations of low-dimensional objects, and the results of their work are often published in international cooperation between Institute of Physics of the University of Silesia and Le Mans University. The prerequisite for obtaining a double diploma is the completion of the Internship module at the partner university in the 4th semester (210 hours). For completing the internship the student receives 30 ECTS points. During the in France, the student conducts research as part of his/her master’s thesis on a selected topic under the guidance of the scientific supervisor from France (University of Le Mans) and Poland (University of Silesia). Additionally, in the 2nd semester students have the opportunity to pass the module Laboratory training at the University of Le Mans. During the course, students learn the research techniques of nano- and mesoscopic materials available in both partner units. Master’s thesis is prepared by students in English. Similarly, the defense and the MA examination carried out in the same language by the joint Polish-French commission. Internships are carried out by the students thanks to financial support, e.g. French Embassy in Poland and European funds (Erasmus + program). Graduates of the specialization Nanophysics and mesoscopic materials – modeling and application are educated extensively about physical processes occurring in nano- or mezoscopic objects, have professional knowledge of solid state physics, modern materials with industrial applications. They have the opportunity to continue scientific research at doctoral studies, including continuing cooperation with a Le Mans University as co-tutelle studies. Thanks to the dual study program, graduates not only acquire the necessary skills in their further academic career, but are also well prepared to work in innovative nanotechnology companies, which is highly demanded at the labour market.

img
O kierunku O kierunku

Prowadzimy studia stacjonarne o kierunku physics na II stopniu kształcenia

 • II stopień – studia magisterskie
  4 semestry = 2 lata (po studiach licencjackich)

Trochę informacji formalnych.
Na kierunku fizyka rozpoczynamy edukację od przyjrzenia się fizyce w kontekście przedmiotów i procesów codziennego użytku oraz przedstawienia zasady i metody fizyki, koncentrując się na rozwiązywaniu problemów, rozumowaniu ilościowym i takich pojęciach, jak mechanika Newtona, szczególna teoria względności, grawitacja, fale i termodynamika. Następnie studenci wprowadzani są do świata bardziej zaawansowanych zagadnień związanych z astrofizyką, biofizyką, fizyką materii skondensowanej, fizyką jądrową i fizyką cząstek elementach.

Podczas studiów szczególny nacisk zostanie położony na rozwój umiejętności rozwiązywania problemów, wymagających zastosowania odpowiedniego aparatu matematycznego, metody fizycznej i technologii, np. informatycznej.  Absolwent zostaje przygotowany do pracy w sektorach nie tylko związanych z fizyką,  ale również z nowoczesnymi technologiami, informatyką czy prowadzeniem badań (R&D).  Absolwenci Fizycy wykazują wyjątkową zdolność samodzielnego rozwiązywania problemów, niezwykle cenioną przez pracodawców. A realizowane w trakcie studiów badania dotyczą tak pozornie niezwiązanych z fizyką tematów jak technologia nowoczesnych leków czy wytwarzanie nowych materiałów syntetycznych.

 

Specjalności Specjalności

Kształcenie na kierunku Physics na drugim stopniu studiów (2 letnie studia magisterskie) realizowane jest w języku angielskim i jest spójne ze Strategią rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020–2025, wpisuje się w strategię rozwojową Polski (Polska 2030) oraz służy realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Specjalizacje

 1. Fundamental and Applied Physics (Fizyka badań podstawowych i fizyka stosowana)

  Kształcenie w ramach specjalności Fundamental and Applied Physics  realizowane jest poprzez angażowanie studentów w prace badawcze funkcjonujących zespołów badawczych oraz indywidualizację kształcenia. Proces kształcenia realizowany jest w środowisku sprzyjającym zdobyciu wiedzy w oparciu o aktualne trendy kształcenia (moduł dyplomowy główną osią kształcenia, możliwość wyboru ścieżki kształcenia zgodnej z zainteresowaniami studenta), metody dydaktyczne (kształcenie projektowo-problemowe, zajęcia w niewielkich grupach, internetowe i mieszane formy kształcenia zwiększające elastyczność i stopień interakcji między nauczycielem i studentem) i aparaturę naukowo-badawczą.

  Studia oferują szeroki wybór przedmiotów obejmujących wszystkie główne zagadnienia współczesnej fizyki. Program studiów obejmuje niewielką liczbę podstawowych przedmiotów obowiązkowych oraz dużą grupę modułów dyplomowych, których wybór należy do studenta i jego promotora. Taka organizacja procesu kształcenia pozwala na jego dostosowanie do zainteresowań studentów i tematyki pracy dyplomowej. Proponowany wachlarz kursów jest rozległy i dotyczy m.in.: fizyki cząstek elementarnych, fizyki atomowej, molekularnej, fazy skondensowanej, jądrowej, astrofizyki i kosmologii, a także kursów z zagadnień na pograniczu tych gałęzi fizyki oraz zastosowań fizyki w różnych dziedzinach. W programie studiów uwzględniono również przedmioty umożliwiające zwiększenie umiejętności informatycznych.

 2. Nanophysics and Mesoscopic Materials – modelling and applications (Nanofizyka i materiały mezoskopowe – modelowanie i zastosowanie) – studia w Polsce i we Francji z podwójnym dyplomem

  Specjalność Nanofizyka i materiały mezoskopowe – modelowanie i zastosowanie realizowany na 2 poziomie kształcenia bardzo dobrze wpisuje się w cztery strategiczne cele określone w Obszarze Kształcenia w Strategii Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego 2020-2025. Są to: Modyfikacja oferty edukacyjnej w celu ściślejszego powiązania jej z działalnością badawczą z uwzględnieniem kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego, Umiędzynarodowienie kształcenia, Indywidualizacja kształcenia i edukacja problemowo-projektowa, Nowoczesne metody kształcenia z wykorzystaniem nowych technologii interaktywnych. Studia polsko – francuskie są prowadzone od roku akademickiego 2007/2008 wspólnie z Uniwersytetem Le Mans (Francja) i trwają 4 semestry. Program studiów uzgodniony pomiędzy uczelniami partnerskimi jest realizowany na podstawie Umowy o Międzynarodowej Współpracy Akademickiej a jego efektem jest możliwość uzyskania podwójnego dyplomu. Realizacja polsko-francuskich studiów wzmacnia dotychczasową długofalową współpracę międzynarodową i przyczynia się do realizacji strategii rozwoju obu partnerskich uczelni jako nowoczesnych europejskich ośrodków naukowo-dydaktycznych. Więcej o historii polsko-francuskiej specjalności możesz przeczytać na stronie: https://cutt.ly/HistoriaSpecjalosci

  W procesie dydaktycznym uczestniczy kadra dwóch partnerskich uczelni, która prowadzi badania naukowe są na światowym poziomie nad otrzymywaniem i charakteryzacją właściwości fizycznych układów niskowymiarowych m.in. nanocząstek i nanokompozytów magnetycznych, cienkich warstw, nanomateriałów węglowych oraz innych obiektów o rozmiarach nano. Studenci są intensywnie włączani w prowadzone prace eksperymentalne oraz symulacje numeryczne obiektów niskowymiarowych a wyniki ich prac są często publikowane jako efekt współpracy międzynarodowej Instytutu Fizyki UŚ z Uniwerstetem w Le Mans.

  Ta specjalność wyróżnia się nie tylko zwiększonym naciskiem na moduły podstawowe, takie jak m.in. Nanofizyka, Fizyka fazy skondensowanej, Fizyka kwantowa itp., ale przede wszystkim kładzie nacisk na moduły, które wymagają nakładu pracy własnej studenta. Warunkiem otrzymania podwójnego dyplomu jest realizacja w semestrze IV modułu Praktyka (Internship) na uczelni partnerskiej. W trakcie pobytu we Francji student prowadzi badania naukowe w ramach pracy magisterskiej w zakresie wybranego tematu z nanofizki pod kierunkiem opiekuna naukowego z Francji (Uniwersytet Le Mans) i Polski (Uniwersytet Śląski). Dodatkowo w semestrze II studenci mają możliwość zaliczenia modułu Pracownia fizyczna (Laboratory training) w języku angielskim na Uniwersytecie w Le Mans. W trakcie zajęć studenci poznają techniki badawcze nano- i mezomateriałów dostępne w obu partnerskich jednostkach. Zatem kształcenie na specjalności szczególnie podkreśla udział studentów w projektach naukowych realizowanych w ramach tych dwóch modułów, które są zorientowane na nauczanie projektowe (Projects Based Learning). Wyniki badań naukowych prowadzonych przez studentów są często publikowane w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports, co również wpisuje się w strategię rozwoju Uczelni w zakresie umiędzynarodowienia badań naukowych.

  Praca magisterska przygotowywana jest przez studentów w języku angielskim. Podobnie jej obrona i egzamin magisterski przeprowadzane w tym samym języku przez wspólną komisję polsko-francuską. Wyjazdy zagraniczne studentów są realizowane dzięki finansowemu wsparciu m.in. Ambasady Francji w Polsce oraz funduszy europejskich (program Erasmus +).

  Absolwenci specjalności Nanofizyka i materiały mezoskopowe – modelowanie i zastosowanie mają możliwość kontynuacji badań naukowych na studiach doktoranckich we współpracy z uczelnią francuską, w tym także studiach w trybie co – tutelle. Dzięki realizacji podwójnego programu studiów absolwenci uzyskują nie tylko niezbędne umiejętności w dalszej karierze akademickiej, ale również są dobrze przygotowani do pracy w innowacyjnych firmach o profilu nanotechnologicznym.

Obie specjalności prowadzone są w języku angielskim. Obie umożliwiają dalszą edukację zgodnie z zainteresowaniami (w ramach Fundamental and applied physics blisko 70% przedmiotów wybierzesz sam). A jak wskazują nazwy specjalności, dają one szansę rozwoju tak dla osób czujących się lepiej jako eksperymentatorzy, jak i dla teoretyków. Znaczny wpływ na kształt programu studiów będą miały Twoje zainteresowania badawcze. Proponowany wachlarz kursów jest rozległy i dotyczy m.in.: fizyki atomowej, molekularnej, jądrowej, astrofizyki i kosmologii. Sam wybierasz, czy skoncentrujesz się na szerokim, czy na wąskim polu tematycznym. Warto mieć na uwadze, że w ramach polepszania jakości zajęć, współpracujemy z partnerami zagranicznymi.

Ważne! Już od pierwszego roku studiów możesz brać udział w prowadzonych w Instytucie Fizyki pracach badawczych!

Magdalena Gorczyńska | Nanofizyka i materiały mezoskopowe – o międzynarodowej specjalności

 

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

Uniwersytet Śląski jest największą w województwie śląskim uczelnią akademicką i jedną z największych w Polsce. Pracownicy, studenci i młodzi naukowcy związani z Uniwersytetem Śląskim włączają się w poszukiwanie rozwiązań problemów uznanych w Polsce i na świecie za priorytetowe dla rozwoju cywilizacyjnego.

Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego to jedno z najlepszych w Polsce miejsc do prowadzenia badań i edukacji w dziedzinie fizyki. Od lat zajmujemy jedno z najwyższych miejsc w rankingach naukowych polskich uczelni w dyscyplinie fizyka.

Nasi wykładowcy są nagradzani wieloma nagrodami, zarówno za działalność naukową jak i edukacyjną. Od prawie 50ciu lat jesteśmy także źródłem innowacji w nauczaniu fizyki.

Cechuje nas indywidualne podejście do studenta, pozwalające mu na błyskawiczny rozwój w interesującym go kierunku badań. Dodatkowo studenci mają możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych prowadzonych w Instytucie już od pierwszych lat studiów.

Atuty kierunku Atuty kierunku
 • Duże możliwości rozwoju.
 • Dobre programy nauczania i programy wsparcia.
 • Zajęcia laboratoryjne w doskonale wyposażonych pracowniach.
 • Możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych ukierunkowanych na pogłębianie wiedzy i tworzenie nowych technologii.
 • Indywidualne kształcenie nastawione na rozwiązywanie problemów oraz realizację projektów badawczych.
 • Kształcenie otwiera możliwości zawodowe w wielu dziedzinach przemysłu czy nauki, co potwierdzają różnorodne ścieżki kariery naszych absolwentów.
 • Nasi absolwenci są bardzo zadowoleni z wyboru studiów.
Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?
 • Lubimy uczyć. Jesteśmy pasjonatami fizyki, i w czasie studiów staramy się tę pasję Wam przekazać.
 • Wspieramy i pomagamy studentom na każdym etapie kształcenia.
 • Uczymy samodzielnego myślenia oraz rozwijamy praktyczne umiejętności.
 • Uczymy interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów i kierowania projektami.
 • Kładziemy duży nacisk na technologie informatyczne.
 • Zajęcia prowadzimy w małych grupach zajęciowych.
 • Wdrażamy nowoczesne formy kształcenia.
 • Możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych ukierunkowanych na pogłębianie wiedzy i tworzenie nowych technologii.
Gdzie i czego będziesz się uczył? Gdzie i czego będziesz się uczył?

Jako student kierunku fizyka będziesz przede wszystkim uczyć się fizyki. Aby jednak ten cel osiągnąć studenci są przygotowywaniu również w zakresie matematyki, chemii, programowania, elektroniki i automatyki. Zajęcia prowadzone są w formie klasycznych wykładów i konwersatoriów, ale nie tylko. W ramach studiów student pracuje/uczy się w laboratoriach naukowych wykonując eksperymenty pozwalające zrozumieć wiele opisywanych teoretycznie zjawisk.

Dodatkowo w trakcie studiów będziesz brał udział w kursie języka angielskiego, w zajęciach z nauk humanistycznych i społecznych, poznasz podstawy przedsiębiorczości oraz formalne aspekty ochrony własności intelektualnej, w ramach praktyk zawodowych poznasz specyfikę pracy w wybranych przedsiębiorstwach.

Już od pierwszego roku będziesz miał możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych w ramach działających w Instytucie Fizyki zespołów badawczych ukierunkowanych na pogłębianie wiedzy i tworzenie nowych technologii.

Dodatkowo, aby dalej się rozwijać, możesz włączyć się w życie Uczelni w ramach pracy w organizacjach studenckich oraz korzystać z wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Uniwersytet.

Poznaj kilku naszych wykładowców, posłuchaj wybranych wykładów:

Fizyka Lema: wczoraj Fiction, dzisiaj Science (wykłady w ramach 100 rocznicy urodzin Stanisława Lema: 9.12.2021 r.)

 1. Nie tylko Solaris: w poszukiwaniu planet poza układem słonecznym – dr Aleksandra Piórkowska-Kurpas
 2. Uczenie maszynowe, wczoraj Fiction, dziś Science – dr Katarzyna Schmidt, prof. UŚ

XV Święto Liczby Pi 15.03.2021

 1. Podróż w głąb świata nano czyli krótka historia o tym, jak nanotechnologia zmieniła świat – dr hab. Anna bajorek, prof. UŚ

Rok 2020 rokiem Fizyki

 1. Czas, przestrzeń, próżnia i przyszłe akceleratory wysokich energii – prof. dr hab. Janusz Gluza
 2. Czy warto badać neutrina? – prof. dr hab. Jan Kisiel
 3. Synchrotron SOLARIS – największe polskie narzędzie badawcze – prof. dr hab. Jacek Szade
 4. Okiem fizyka na problem słabej biodostępności farmaceutyków – prof. dr hab. Marian Paluch
 5. Neutrina – “najmniejsze cząstki rzeczywistości jakie człowiek mógł sobie wyobrazić” – dr hab. Arkadiusz Bubak, prof. UŚ

Zapraszamy Cię także do obejrzenia relacji z Dni otwartych 2020 r., które obyły się 26 lutego, tuż przed rozpoczęciem pandemii.

 1. Dzień otwarty Instytutu Fizyki
Czego chcemy cię nauczyć? Czego chcemy cię nauczyć?

Absolwenci kierunku fizyka posiadają wiedzę z zakresu fizyki i jej zastosowań m.in. w biofizyce, chemii czy informatyce. Na studiach na kierunku fizyka przygotowywani są wykwalifikowani specjaliści na potrzeby różnych działów gospodarki oraz jej zaplecza naukowego.

Absolwenci kierunku fizyka:

 • potrafią zastosować treści fizyczne żeby postawić właściwe pytania i dzięki temu określić problem, przy rozwiązywaniu problemów i przy realizacji projektów,
 • posiadają umiejętności samodzielnego uczenia się i efektywnego wykorzystania posiadanej wiedzy,
 • uzyskują przygotowanie do pracy w firmach z branży IT oraz placówkach wymagających praktycznej znajomości nowoczesnych technologii m.in. medycznych i biotechnologicznych, w branży R&D,
 • potrafią wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę, a także nowoczesne narzędzia badawcze i nowoczesną aparaturę pomiarową,
 • mają opanowane techniki gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji,
 • znają język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent jest przygotowany do kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku fizyka i kierunkach pokrewnych.

Praktyki i staże Praktyki i staże

Po 4 semestrach studiów i stopnia czeka Cię 120 godzin praktyk zawodowych. Praktyka zawodowa na kierunku fizyka ma umożliwić pogłębienie wiedzy w obsłudze nowoczesnej aparatury oraz stosowaniu nowoczesnych technologii, technik badawczych i pomiarowych, głównie w szeroko rozumianym przemyśle oraz placówkach badawczo-rozwojowych. Praktyki przygotuję Cię do pracy m.in. w laboratoriach naukowych i zapleczach naukowo-technicznych przemysłu oraz w naukowo-badawczych zespołach interdyscyplinarnych.

Gdzie prowadzone są zajęcia? Gdzie prowadzone są zajęcia?

Odwiedź nas w Chorzowie

Zajęcia na kierunku fizyka odbywają się na terenie kampusu Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych SMCEiBI w Chorzowie. W skład chorzowskiego kampusu poza salami wykładowymi wchodzą wyspecjalizowane, świetnie wyposażone laboratoria (często unikatowe w skali światowej) pozwalające studentom rozpocząć swoją przygodę z najnowocześniejszą technologią i pokazują jak prowadzić badania oraz realizować projekty naukowe na najwyższym światowym poziomie.

Budynek Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Chorzowie

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Absolwenci mogą podejmować pracę nie tylko w sektorze edukacyjnym, ale przede wszystkim w laboratoriach naukowych uczelni wyższych, placówkach PAN i zapleczach naukowo-technicznych przemysłu, w działach R&D firm, ośrodkach medycznych wykorzystujących nowoczesną aparaturę badawczą, firmach farmaceutycznych, firmach IT, itp. Dzięki posiadanej umiejętności samodzielnego rozpoznawanie problemów, określanie ich przyczyn oraz rozwiązań, są wyjątkowo poszukiwanymi pracownikami w wielu dziedzinach gospodarki. W rezultacie absolwentów „fizyki na Śląskim” spotkać można na wysokich stanowiskach np. w bankowości. Sprzyja temu również nabyta w trakcie studiów umiejętność tworzenia i realizacji projektów badawczych.

Absolwenci mogą także kontynuować naukę w Szkole Doktorskiej.

Dla kogo? Dla kogo?

Szukamy kandydatów zainteresowanych otaczającym ich światem i mechanizmami nim rządzącymi – zainteresowanych fizyką i jej zastosowaniami oraz chcących rozwiązywać konkretne problemy badawcze i technologiczne. Studia adresowane są dla osób ambitnych, ciekawych świata, nastawionych są na rozwój umiejętności i rozwiązywania problemów.

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

mgr Kamil Wójcik – sekretarz Komisji Rekrutacyjnej
mgr Anna Milejska – dziekanat

Jak zacząć?

 1. Zapoznaj się z opisem kierunku i kryteriami kwalifikacji na studia.
 2. Załóż konto i zarejestruj się w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów).
 3. Po zakwalifikowaniu na studia wydrukuj wskazane w systemie IRK dokumenty i złóż je w Dziekanacie Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych w Chorzowie ul. 75. Pułku Piechoty 1A, P/0/11.

Zapraszamy!

return to top