Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
kandydat

Wymagane dokumenty

Pod rygorem utraty miejsca na liście kwalifikacyjnej, kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia na studia, jest zobowiązany do dokonania wpisu na studia oraz złożenia wymaganych dokumentów, w opisanej teczce (wzór opisu teczki), w dziekanacie odpowiedniego wydziału (wykaz dziekanatów), w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną .

Przy składaniu dokumentów wymagane jest okazanie dowodu tożsamości lub paszportu.

Jeżeli po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na I rok studiów kandydat nie będzie mógł osobiście dokonać wpisu i złożyć dokumentów, może zrobić to w jego imieniu druga osoba, upoważniona przez kandydata. Osoba ta musi posiadać pisemne upoważnienie, podpisane przez kandydata (wzór upoważnienia).

Uwaga! Kandydat, który nie dopełni ww. formalności w wyznaczonym terminie, nie zostanie przyjęty na studia.

Studia I stopnia i jednolite magisterskie Studia I stopnia i jednolite magisterskie
 • formularz ankiety osobowej ze zdjęciem – wydrukowany z systemu IRK i podpisany;

 • kserokopia świadectwa dojrzałości albo dyplomu IB, albo świadectwa EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, po uwierzytelnieniu kserokopii na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;

 • kandydaci posiadający aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, składają kserokopie tych dokumentów, po uwierzytelnieniu ich na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginałów dokumentów;

 • 1 fotografia w formie elektronicznej – kandydat wgrywa ją do systemu IRK na swoje indywidualne konto (wgranie zdjęcia na konto kandydata jest wymagane po zakwalifikowaniu na studia, ankieta osobowa drukowana jest wraz ze zdjęciem);

 • zaświadczenie lekarskie – tylko w przypadku kierunków studiów, których dotyczy wymóg wykonania badań lekarskich;( wykaz kierunków na których wymagane są badania lekarskie dostępny na stronie)

 • osoby zakonne ubiegające się o przyjęcie na kierunek: teologia – dostarczają zgodę swojego bezpośredniego przełożonego na podjęcie studiów;

 • laureaci lub finaliści olimpiad stopnia centralnego korzystający z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego – dostarczają zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego;

 • laureaci konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich korzystający z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego – dostarczają dokument o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego;

 • w przypadku sportowców, finalistów Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych, w dyscyplinach sportowych ujętych w rywalizacji sportu akademickiego w ramach programu Akademickie Mistrzostwa Polski – dokument, wydany przez polski związek sportowy potwierdzający udział w finałach Mistrzostw Polski zweryfikowany przez Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego.
Studia II stopnia Studia II stopnia
 • formularz ankiety osobowej ze zdjęciem – wydrukowany z systemu IRK i podpisany;

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia albo II stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu; na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 może być przyjęta osoba, która przedstawi zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów. Osoba ta w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada ten dyplom w Uniwersytecie, pod rygorem skreślenia z listy studentów;

 • kserokopia suplementu do dyplomu ukończenia studiów I stopnia albo II stopnia, albo jednolitych magisterskich, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu, jeśli nie została złożona na wcześniejszych etapach postępowania rekrutacyjnego, a suplement był wymagany do postępowania kwalifikacyjnego na studia;

 • zaświadczenie o średniej ocen z ukończonych studiów wyższych albo zaświadczenie o średniej ocen z nauki w kolegium nauczycielskim lub nauczycielskim kolegium języków obcych, wydane przez władze uczelni/kolegium, na której kandydat ukończył studia / naukę w kolegium, w przypadku gdy jednym z kryteriów kwalifikacyjnych była średnia ocen (dostarczyć w przypadku jeżeli średnia ocen nie została podana w suplemencie do dyplomu);

 • 1 fotografia w formie elektronicznej – kandydat wgrywa ją do systemu IRK na swoje indywidualne konto (wgranie zdjęcia na konto kandydata jest wymagane po zakwalifikowaniu na studia, ankieta osobowa drukowana jest wraz ze zdjęciem);

 • zaświadczenie lekarskie – tylko w przypadku kierunków studiów, których dotyczy wymóg wykonania badań lekarskich; ( wykaz kierunków na których wymagane są badania lekarskie dostępny na stronie)

 • osoby zakonne ubiegające się o przyjęcie na kierunek: teologia – dostarczają zgodę swojego bezpośredniego przełożonego na podjęcie studiów.

Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości lub (...) Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości lub dyplomem wydanymi za granicą

Kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości lub dyplom wydane za granicą, składają dokumenty wymienione w poprzednim punkcie oraz dodatkowo:

 • kserokopię decyzji administracyjnej potwierdzającej, że dokument uprawnia do kontynuacji nauki, w tym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, po uwierzytelnieniu kopii na miejscu przez pracownika uczelni na podstawie okazania przez kandydata oryginału tego dokumentu – jeśli uprawnienie nie wynika z obowiązujących przepisów prawa lub obowiązujących umów międzynarodowych; na wniosek kandydata rektor uczelni może przedłużyć termin złożenia ww. decyzji do końca I semestru, a w uzasadnionych przypadkach do późniejszej daty;

 • kserokopię poświadczenia w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych; Apostille można uzyskać jedynie w państwie, na którego terytorium dany dokument został wydany. Lista państw, w których można uzyskać apostille (sygnatariusze konwencji haskiej z 1961 r.).

 • kserokopię dokumentu stwierdzającego, że świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wyższych uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów w kraju jego wydania, wydanego lub potwierdzonego przez szkołę lub instytucję edukacyjną, w której odbywała się nauka, albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo lub dyplom, albo przez inną upoważnioną jednostkę – w przypadku, gdy takiego zapisu nie umieszczono na dokumencie lub nie można tego stwierdzić na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie obowiązujących umów międzynarodowych; kopię dokumentu uwierzytelnia na miejscu pracownik uczelni na podstawie okazania przez kandydata oryginału tego dokumentu;

 • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa lub dyplomu oraz wyżej wymaganych dokumentów (jeśli zostały sporządzone w języku obcym).

W przypadku kandydatów cudzoziemców dodatkowo wymagane są:

 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – na studia prowadzone w języku polskim lub znajomość języka obcego – na studia prowadzone w języku obcym; dopuszcza się złożenie kopii dokumentu, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni na podstawie okazania przez kandydata oryginału tego dokumentu; potwierdzenie znajomości danego języka stanowią również dokumenty z postępowania kwalifikacyjnego;
 • dokument potwierdzający podstawę przyjęcia na studia i odbywania kształcenia (np. decyzja dyrektora NAWA – w przypadku stypendystów);Dopuszcza się złożenie kserokopii dokumentu po uwierzytelnieniu na miejscu przez pracownika uczelni na podstawie okazania przez kandydata oryginału tego dokumentu
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu dokumentów potwierdzających podstawę zwolnienia z opłat, o których mowa w art. 79. ust. 1 pkt 3 i 5 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668); kandydat, składając oświadczenie, przestawia do wglądu oryginały dokumentów;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu Karty Polaka; kandydat, składając oświadczenie, przestawia do wglądu oryginał dokumentu.

Szczegółowy wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów cudzoziemców jest dostępny na stronie https://us.edu.pl/kandydat/cudzoziemcy/wymagane-dokumenty/

Rezygnacja z przyjęcia na studia Rezygnacja z przyjęcia na studia

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn zdecydujesz się zrezygnować z podjęcia studiów na wybranym przez siebie kierunku, złóż pisemne oświadczenie o rezygnacji z podjęcia studiów (wzór oświadczenia).

Oświadczenie powinno się złożyć niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia. Pamiętaj, że na wolne miejsca wciąż oczekują inni kandydaci!

Oświadczenie można przesłać zeskanowane pocztą elektroniczną na adres właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (patrz: „Kontakt do komisji” na liście zakwalifikowanych do przyjęcia), wysłać w formie papierowej pocztą zwykłą na adres wydziału albo złożyć osobiście we właściwym dziekanacie.

return to top