Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Z nauką za pan brat

Opis: 

Otaczający nas świat zmienia się nieustająco na naszych oczach. Szybki postęp technologiczny wymusza ciągłą potrzebę adaptacji do nowych warunków a mnogość i różnorodność źródeł informacji znacznie utrudnia weryfikację jej poprawności. Wszystko to sprawia że wiedza odgrywa coraz większą rolę w życiu codziennym. We współczesnym społeczeństwie wiedzy rola uczelni wykracza poza kształcenie i działalność naukowo- badawczą, lecz obejmuje również kształtowanie nowych idei, kreowanie wzajemnych relacji z otoczeniem, których efektem mają być upowszechnianie i popularyzacja nauki. Szkoły wyższe, działając zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności uczelni, powinny dążyć do budowania efektywnej współpracy ze społeczeństwem. Efektem tych działań będzie wzrost jakości edukacji, pozyskanie kapitału ludzkiego dla rozwoju badań i innowacji oraz łączenie doskonałości naukowej ze świadomością społeczną i odpowiedzialnością.

W niniejszym projekcie główny nacisk położony zostanie właśnie na kształtowanie postaw pronaukowych, dzięki temu nauka stanie się bardziej atrakcyjna (zwłaszcza dla młodych ludzi), zwiększy się zainteresowanie społeczeństwa innowacjami, co w efekcie przyczyni się do zmian postaw społecznych w kontekście postrzegania kariery naukowej.

Projekt „Z Nauką za pan brat” wpisuje się w podstawowe założenia społecznej odpowiedzialności nauki, poprzez skupienie działań o charakterze popularnonaukowym, skierowanym do otoczenia społecznego uczelni, w szczególności do grup docelowych obejmujących młodzież szkolną.

Efekty długofalowe obejmują: wzrost poziomu i efektywności kształcenia przedmiotów STEM w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych regionu i kraju; zwiększenie udziału nauki w świadomości społecznej; wzrost popularności i atrakcyjności kierunków studiów ścisłych, technicznych i przyrodniczych wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych; rozwój kultury innowacyjności regionu i kraju; wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców regionu i kraju; wzrost poziomu identyfikacji Uniwersytetu Śląskiego jako instytucji badawczej; zmiana stereotypowego postrzegania kariery naukowca.

Wartość dodana projektu: rozwój wśród uczestników umiejętności uczenia się, zadawania pytań i dociekania odpowiedzi, rozwój kompetencji fizyczno-matematycznych, przyrodniczych i społeczno-obywatelskich u dzieci i młodzieży, rozwój kompetencji organizacyjnych i przywódczych oraz przekazywania wiedzy i umiejętności nauczycieli biorących udział w projekcie, tworzenie okazji do nieformalnych i bliskich spotkań z naukowcami i popularyzatorami nauki.

Cele projektu: 

 1. Popularyzacja szeroko rozumianej nauki wśród młodzieży: popularyzacja osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych;
 2. Zapoznanie uczestników projektu z nowoczesnymi metodami badawczymi wykorzystywanymi przez naukowców w różnych dziedzinach badań;
 3. Zapoznanie uczestników z aplikacjami nauki w życiu codziennym;
 4. Ukazanie w przystępny sposób przydatności wiedzy naukowej podczas warsztatów i wykładów popularnonaukowych;
 5. Nabycie przez uczestników umiejętności rozumowania w naukach przyrodniczych (nauczanie przez eksperymentowanie i doświadczanie).

Termin realizacji: 

01.10.2022 – 30.09.2024 

Dofinansowanie projektu z Ministra Edukacji i Nauki

377 701,50 zł

Całkowita wartość 

424 386,50 zł

Kierownik projektu: 

 • dr Aneta Szczygielska-Łaciak

Koordynator ds. administracyjnych i sprawozdawczości:

 • mgr Patrycja Wajda-Mierzwa

Koordynatorzy zadań: 

 • Zadanie 1 – Wykłady interdyscyplinarne z pokazami eksperymentów „Nauka wokół nas” – dr Aneta Szczygielska-Łaciak
 • Zadanie 2 – Wykłady popularnonaukowe – śródroczne „Z wizytą u Naukowców” – dr Magdalena Szklarska
 • Zadanie 3 – Warsztaty dla uczniów szkół średnich „Bliżej nauki” – dr Marcin Łaciak
 • Zadanie 4 – Tutoring „Z Naukowcem ręka w rękę” – dr hab. Małgorzata Karolus, prof. UŚ

Plakat informacyjny

Akty prawne: 

Projekt dofinansowano z programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” Ministra Edukacji i Nauki.


return to top