Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Program TUTORINGOWY „Z Naukowcem ręka w rękę”

„Na nic zda się nasza wiedza teoretyczna,

jeśli nie potrafimy przekształcić jej w czyn.”

Mikołaj Gogol

 

Program TUTORINGU ma na celu podniesienie kompetencji matematycznych, informatycznych oraz naukowo-technicznych uczestników projektu, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego.

Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w formie indywidualnej pracy w relacji Uczeń-Mistrz.

Indywidualne podejście pozwala na bardziej efektywny rozwój krytycznego myślenia naukowego, kreatywnego rozwiązywania problemów, umiejętności rozumowania w naukach przyrodniczych i matematycznych.

Każdy uczestnik – Tutis, pod okiem swojego Tutora, będzie miał możliwość zrealizowania określonego projektu badawczego w ramach dziedzin naukowych reprezentowanych na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego. Będzie mógł rozwijać swoje zainteresowania, wykazać się kreatywnością, a także zdolnością do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. Wspólna praca w Zespole pozwoli Młodemu Naukowcy na kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z matematyki i informatyki.

Tutoring dedykowany jest uczniom wszystkich klas, wszystkich typów szkół średnich. 

Na realizację swojego projektu, zaplanowano 25 godzin lekcyjnych dla każdego z uczestników (od grudnia 2023 do września 2024).

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zajęcia odbywać się będą w terminach ustalonych indywidualnie przez Tutorów i Uczestników.

Szczegółowe tematy TUTORINGU zostaną przedstawione po zakończeniu rekrutacji na pierwszym spotkaniu Tutorów z uczestnikami.

Zajęcia prowadzone będą w laboratoriach i pracowniach naukowych znajdujących się na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w trzech lokalizacjach, w zależności od realizowanego tematu w Chorzowie, Sosnowcu lub w Katowicach (dojazd własny!). 

Podsumowaniem pracy będzie prezentacja wyników projektu badawczego w formie posteru przedstawionego podczas konferencji zamykającej projekt Z nauką za pan brat.

Liczba miejsc ograniczona: Maksymalnie 10 uczniów szkół średnich.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest poprzez formularz zgłoszeniowy https://formularze.us.edu.pl/form/index/4454

Formularz zgłoszeniowy jest już aktywny. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 listopada 2023 do godziny 24:00.

W formularzu kandydat zaznacza obszar swoich zainteresowań w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych.

Zgłoszenia uczestnika dokonują rodzice lub prawni opiekunowie ucznia! 

Jeśli uczeń jest pełnoletni może samodzielnie dokonać zgłoszenia do projektu.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia drugiego etapu rekrutacji.

Nabór kandydatów do programu tutoringowego w drugim etapie rekrutacji będzie przeprowadzony na drodze konkursu.

Uczestnicy otrzymają do opracowania zadania problemowe, które zostaną opublikowane na stronie projektu. Każdy kandydat wybierze i opracuje TYLKO JEDEN TEMAT z listy zaproponowanych zadań problemowych.

Prace będą ocenione przez komisję składającą się z pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych.

Prace podpisane imieniem, nazwiskiem i rokiem urodzenia, o objętości nie przekraczającej 1.5 strony formatu A4, pisane czcionką Times New Roman 12pkt, zapisane jako plik pdf, należy przesyłać na adres mailowy: malgorzata.karolus@us.edu.pl  zaznaczając w temacie wiadomości: TUTORING Z Naukowcem ręka w rękę”.

Termin nadsyłania prac: 1 grudnia 2023 r godzina 24:00.

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną najpóźniej do 10 grudnia 2023 r.

W TUTORINGU weźmie udział 10 pierwszych osób z listy rankingowej.

Informacja o zakwalifikowaniu się ucznia do udziału w projekcie oraz niezbędne dokumenty przesłane zostaną drogą elektroniczną na adres e-mail uczestnika/rodzica/opiekuna podany w formularzu zgłoszeniowym.

Zasady rekrutacji do TUTORINGU określone są w Zarządzenie Rektora nr 148/2023.

Projekt dofinansowano z programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

return to top