Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Trwa nabór do programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

05.07.2021 - 13:09 aktualizacja 20.08.2021 - 12:38
Redakcja: OO
Tagi: Inkubator Innowacyjności

Uniwersytet Śląski w Katowicach jako lider konsorcjum projektu realizowanego w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację prac przedwdrożeniowych.

Uwaga: termin składania wniosków został przedłużony do 30 września 2021 roku.

 

Cel projektu

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Uniwersytet Śląski w Katowicach, SPIN-US sp. z o.o. – spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jego celem jest przeprowadzenie szeregu działań, które przyczynią się do wzmocnienia współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym, przygotowania projektów komercjalizacji dla prowadzonych badań naukowych, zintensyfikowania możliwości zarządzania portfelem technologii oraz przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych w celu ich komercjalizacji.

Dla kogo?

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie pracownicy UŚ (zatrudnieni w ramach stosunku pracy) oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej jedna osoba jest pracownikiem UŚ (zatrudnionym w ramach stosunku pracy), jeśli są twórcami wyników badań naukowych i prac rozwojowych mogących podlegać komercjalizacji wykonywanej przez UŚ lub SPIN-US.

W przedsięwzięciu mogą wziąć również udział uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez UŚ oraz studenci, czyli osoby kształcące się na studiach: stacjonarnych lub niestacjonarnych, pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich prowadzonych na UŚ, jeśli są twórcami wyników badań naukowych i prac rozwojowych mogących podlegać komercjalizacji wykonywanej przez UŚ lub SPIN-US.

Grafika: ikony różnych dyscyplin naukowych oraz napis Inkubator Innowacyjności 4.0, dofinansowanie realizacji prac przedwdrożeniowych. Nabór

Dofinansowanie na prace przedwdrożeniowe

Przedmiotem wniosków zgłaszanych w ramach naboru mogą być wyłącznie wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, które w całości lub częściowo należą do UŚ.

Wsparcie na realizację prac przedwdrożeniowych w ramach projektu ma na celu podniesienie gotowości technologicznej zgłoszonych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, tak aby w ich wyniku powstał produkt przygotowany do komercjalizacji i wdrożenia.

Uczestnicy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wniosku wraz z kosztorysem zgodnie z Regulaminem naboru wniosków i przyznawania wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych.

Termin składania wniosków na prace przedwdrożeniowe został przedłużony do 30 września 2021 roku.

Na ciemnoniebieskim tle widoczna jest jasnoniebieska żarówka oraz ikony związane z nauką: wykres, atom, linijka, zegar, probówka, znaki matematyczne, mikroskop/On dark blue background visible light blue bulb and icons connected with science: chart, atom, ruler, clock, test tube, mathematical symbols, microscope

Dokumenty

Kontakt

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Współpracy z Gospodarką – transfer@us.edu.pl.

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4).

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

return to top