Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Fakty i liczby

Uczelnia

(informacja z Działu Kształcenia z 12.03.2019 r.)

77 (w tym 3 w języku angielskim) liczba kierunków (studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie prowadzone w roku akademickim 2018/2019)
38 (w tym 2 oceny wyróżniające) kierunki akredytowane przez Polską Komisją Akredytacyjną
7 wydziałów (w tym 1 ocena wyróżniająca) ocena instytucjonalna Polskiej Komisji Akredytacyjnej
242 w tym 8 w języku angielskim liczba specjalności
4 liczba miast uniwersyteckich (Katowice, Sosnowiec, Cieszyn, Chorzów)

Studenci

(informacja z Działu Kształcenia z 31.12.2018 r.)

24 983 ogółem liczba studentów (łącznie z cudzoziemcami)
stacj. 18 670 niestacj. 4 104 osób na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
997 osób na studiach podyplomowych (łącznie z cudzoziemcami)
1 212 osoby na studiach III stopnia (doktoranckich, łącznie z cudzoziemcami)

Kadra naukowa

Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w podziale na stopnie i tytuł naukowy z uwzględnieniem osób przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych (w tym mianowani)

(informacja z Działu Spraw Osobowych i Socjalnych z 31.12.2019 r.)

1960 (w tym mianowanych 268) liczba nauczycieli akademickich (na etatach naukowo-dydaktycznych)
214 (w tym mianowanych 170) liczba profesorów tytularnych
582 (w tym mianowanych 28) liczba doktorów habilitowanych
913 (w tym mianowanych 29) liczba doktorów
251 (w tym mianowanych 41) liczba magistrów

Uprawnienia jednostek

Wykaz uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego

(informacja z Działu Nauki z 25.09.2019 r.)

Stopień doktora: Dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach:

 • filozofia
 • historia
 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • nauki o kulturze i religii

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach:

 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • inżynieria materiałowa

Dziedzina nauk społecznych w dyscyplinach:

 • nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • nauki o polityce i administracji
 • nauki prawne
 • nauki socjologiczne
 • pedagogika
 • psychologia

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinach:

 • matematyka
 • nauki biologiczne
 • nauki chemiczne
 • nauki fizyczne
 • nauki o Ziemi i środowisku

Dziedzina nauk teologicznych w dyscyplinie:

 • nauki teologiczne

Dziedzina sztuki w dyscyplinach:

 • sztuki filmowe i teatralne
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

6 dziedzin
21 dyscyplin
Stopień doktora habilitowanego: Dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach:

 • filozofia
 • historia
 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • nauki o kulturze i religii

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie:

 • inżynieria materiałowa

Dziedzina nauk społecznych w dyscyplinach:

 • nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • nauki o polityce i administracji
 • nauki prawne
 • nauki socjologiczne
 • pedagogika

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinach:

 • matematyka
 • nauki biologiczne
 • nauki chemiczne
 • nauki fizyczne
 • nauki o Ziemi i środowisku

Dziedzina nauk teologicznych w dyscyplinie:

 • nauki teologiczne

Dziedzina sztuki w dyscyplinie:

 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

6 dziedzin
18 dyscyplin

Umowy o współpracy z partnerami zagranicznymi

(informacja z Działu Współpracy z Zagranicą z 15.01.2019 r.)

898 liczba umów
w tym 722 umowy w ramach programu Erasmus+

Współpraca z partnerami biznesowymi

(Biuro Współpracy z Gospodarką, Biuro Rzeczników Patentowych wg stanu na dzień 12.02.2018 r.)

490 zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP przedmiotów własności przemysłowej
36 wdrożeń wyników prac B+R
341 liczba praktycznych efektów działalności naukowo-badawczej
6 liczba powołanych spółek spin off/out
1659 liczba umów, porozumień i listów intencyjnych zawartych z podmiotami: gospodarczymi, naukowymi, samorządowymi oraz otoczenia biznesu
17 liczba powiązań klastrowych

Pomieszczenia dydaktyczne

(informacja z Działu Gospodarowania Nieruchomościami z 13.09.2019 r.)

prawie 250 000 m2 suma powierzchni użytkowej budynków dydaktycznych

Projekty w ramach Funduszy Europejskich

(informacja z Działu Projektów z 30.09.2019 r.)

19 realizowanych międzynarodowych projektów edukacyjnych: 1 Kreatywna Europa 11 Erasmus+ 4 INTERREG 1 Horyzont 2020 1 Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 1 NAWA ponad 23 mln zł łącznej wartości dofinansowań przyznanych Uniwersytetowi
Międzynarodowe programy edukacyjne UE
19 realizowanych międzynarodowych projektów edukacyjnych:
1 Kreatywna Europa
11 Erasmus+
4 INTERREG
1 Horyzont 2020
1 Fundusz Azylu, Migracji i Integracji
1 NAWA
ponad 23 mln zł łącznej wartości dofinansowań przyznanych Uniwersytetowi
6 projektów inwestycyjnych 39 projektów edukacyjnych około 90 mln zł łącznej wartości dofinansowań przyznanych Uniwersytetowi
Fundusze strukturalne UE
6 projektów inwestycyjnych
39 projektów edukacyjnych
około 90 mln zł łącznej wartości dofinansowań przyznanych Uniwersytetowi
14 projektów realizowanych w ramach międzynarodowych programów badawczych (Horyzont 2020, Justice, NAWA, Interreg) ponad 5,2 mln zł łącznej wartości dofinansowań przyznanych Uniwersytetowi
Międzynarodowe programy badawcze, w tym programy ramowe UE
14 projektów realizowanych w ramach międzynarodowych programów badawczych (Horyzont 2020, Justice, NAWA, Interreg)
ponad 5,2 mln zł łącznej wartości dofinansowań przyznanych Uniwersytetowi
return to top