Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
 • Français

Fakty i liczby

Uczelnia

(informacja z Działu Kształcenia z 7.10.2020 r.)

84 (w tym 5 w języku angielskim) liczba kierunków (studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie prowadzone w roku akademickim 2020/2021)
44 (w tym 2 oceny wyróżniające) kierunki akredytowane przez Polską Komisją Akredytacyjną
7 wydziałów (w tym 1 ocena wyróżniająca) ocena instytucjonalna Polskiej Komisji Akredytacyjnej
227 (w tym 14 w języku angielskim, 1 w języku angielskim i niemieckim) liczba specjalności
4 liczba miast uniwersyteckich (Katowice, Sosnowiec, Cieszyn, Chorzów)

Studenci i doktoranci

(wg sprawozdania GUS, stan na 31.12.2019 r.)

22 854 ogółem liczba studentów, słuchaczy, doktorantów (łącznie z cudzoziemcami)
stacj. 17 359 niestacj. 3 748 osób na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
711 osób na studiach podyplomowych (łącznie z cudzoziemcami)
939 osób na studiach III stopnia (łącznie z cudzoziemcami)
97 osób na studiach w Szkołach Doktorskich (łącznie z cudzoziemcami)

Liczba studentów na poszczególnych wydziałach i jednostkach:

6 563 Wydział Humanistyczny
1 141 Wydział Nauk Przyrodniczych
5 134 Wydział Nauk Społecznych
2 306 Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
3 837 Wydział Prawa i Administracji
1 168 Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
308 Wydział Teologiczny
497 Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego
153 Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Kadra naukowa

Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w podziale na stopnie i tytuł naukowy z uwzględnieniem osób przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych (w tym mianowani)

(informacja z Działu Spraw Osobowych i Socjalnych z 31.12.2020 r.)

1921 (w tym mianowanych 225) liczba nauczycieli akademickich (na etatach naukowo-dydaktycznych)
227 (w tym mianowanych 148) liczba profesorów tytularnych
577 (w tym mianowanych 17) liczba doktorów habilitowanych
884 (w tym mianowanych 24) liczba doktorów
233 (w tym mianowanych 36) liczba magistrów

Uprawnienia jednostek

Wykaz uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego

(informacja z Działu Nauki, 6.10.2020 r.)

Stopień doktora:

Dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach:

 • filozofia
 • historia
 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • nauki o kulturze i religii

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach:

 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • inżynieria materiałowa

Dziedzina nauk społecznych w dyscyplinach:

 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • nauki o polityce i administracji
 • nauki prawne
 • nauki socjologiczne
 • pedagogika
 • psychologia

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinach:

 • matematyka
 • nauki biologiczne
 • nauki chemiczne
 • nauki fizyczne
 • nauki o Ziemi i środowisku

Dziedzina nauk teologicznych w dyscyplinie:

 • nauki teologiczne

Dziedzina sztuki w dyscyplinach:

 • sztuki filmowe i teatralne
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

6 dziedzin
22 dyscypliny

Stopień doktora habilitowanego

Dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach:

 • filozofia
 • historia
 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • nauki o kulturze i religii

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie:

 • inżynieria materiałowa

Dziedzina nauk społecznych w dyscyplinach:

 • nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • nauki o polityce i administracji
 • nauki prawne
 • nauki socjologiczne
 • pedagogika

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinach:

 • matematyka
 • nauki biologiczne
 • nauki chemiczne
 • nauki fizyczne
 • nauki o Ziemi i środowisku

Dziedzina nauk teologicznych w dyscyplinie:

 • nauki teologiczne

Dziedzina sztuki w dyscyplinie:

 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

6 dziedzin
18 dyscyplin

Umowy o współpracy z partnerami zagranicznymi

(informacja z Działu Współpracy z Zagranicą z 15.01.2019 r.)

898 liczba umów
w tym 722 umowy w ramach programu Erasmus+

Współpraca z partnerami biznesowymi

(Biuro Współpracy z Gospodarką, Biuro Rzeczników Patentowych wg stanu na dzień 03.06.2020 r.)

554 zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP przedmiotów własności przemysłowej
40 wdrożeń wyników prac B+R
464 liczba praktycznych efektów działalności naukowo-badawczej
6 liczba powołanych spółek spin off/out
1892 liczba umów, porozumień i listów intencyjnych zawartych z podmiotami: gospodarczymi, naukowymi, samorządowymi oraz otoczenia biznesu
13 liczba powiązań klastrowych

Pomieszczenia dydaktyczne

(informacja z Działu Gospodarowania Nieruchomościami z 13.09.2019 r.)

prawie 250 000 m2 suma powierzchni użytkowej budynków dydaktycznych

Projekty w ramach Funduszy Europejskich

(informacja z Działu Projektów z 30.09.2019 r.)

19 realizowanych międzynarodowych projektów edukacyjnych:
1 Kreatywna Europa
11 Erasmus+
4 INTERREG
1 Horyzont 2020
1 Fundusz Azylu, Migracji i Integracji
1 NAWA
ponad 23 mln zł łącznej wartości dofinansowań przyznanych Uniwersytetowi
Międzynarodowe programy edukacyjne UE
19 realizowanych międzynarodowych projektów edukacyjnych:
1 Kreatywna Europa
11 Erasmus+
4 INTERREG
1 Horyzont 2020
1 Fundusz Azylu, Migracji i Integracji
1 NAWA
ponad 23 mln zł łącznej wartości dofinansowań przyznanych Uniwersytetowi
6 projektów inwestycyjnych
39 projektów edukacyjnych
około 90 mln zł łącznej wartości dofinansowań przyznanych Uniwersytetowi
Fundusze strukturalne UE
6 projektów inwestycyjnych
39 projektów edukacyjnych
około 90 mln zł łącznej wartości dofinansowań przyznanych Uniwersytetowi
14 projektów realizowanych w ramach międzynarodowych programów badawczych (Horyzont 2020, Justice, NAWA, Interreg)
ponad 5,2 mln zł łącznej wartości dofinansowań przyznanych Uniwersytetowi
Międzynarodowe programy badawcze, w tym programy ramowe UE
14 projektów realizowanych w ramach międzynarodowych programów badawczych (Horyzont 2020, Justice, NAWA, Interreg)
ponad 5,2 mln zł łącznej wartości dofinansowań przyznanych Uniwersytetowi
return to top