Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English

Fakty i liczby

Uczelnia

(informacja z Działu Kształcenia z 8.02.2022 r.)

84 (w tym 5 w języku angielskim) liczba kierunków (studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie prowadzone w roku akademickim 2021/2022)
216 (w tym 12 w języku angielskim, 1 w języku angielskim i niemieckim) liczba specjalności
4 liczba miast uniwersyteckich (Katowice, Sosnowiec, Cieszyn, Chorzów)

Studenci i doktoranci

(wg sprawozdania GUS, stan na 31.12.2021 r.)

21 868 ogółem liczba studentów, słuchaczy, doktorantów (łącznie z cudzoziemcami)
stacj. 16 657 niestacj. 3 678 osób na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
763 osób na studiach podyplomowych (łącznie z cudzoziemcami)
450 osób na studiach III stopnia (łącznie z cudzoziemcami)
320 osób na studiach w Szkołach Doktorskich (łącznie z cudzoziemcami)

Liczba studentów na poszczególnych wydziałach i jednostkach:

6 464 Wydział Humanistyczny
1 028 Wydział Nauk Przyrodniczych
4 863 Wydział Nauk Społecznych
2 265 Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
3 698 Wydział Prawa i Administracji
1 055 Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
267 Wydział Teologiczny
540 Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego
155 Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Kadra naukowa

Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w podziale na stopnie i tytuł naukowy z uwzględnieniem osób przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych (w tym mianowani)

(informacja z Działu Spraw Osobowych i Socjalnych z 30.11.2022 r.)

1879 (w tym mianowanych 156) liczba nauczycieli akademickich (na etatach naukowo-dydaktycznych)
230 (w tym mianowanych 105) liczba profesorów tytularnych
539 (w tym mianowanych 11) liczba doktorów habilitowanych
915 (w tym mianowanych 16) liczba doktorów
195 (w tym mianowanych 24) liczba magistrów

Uprawnienia jednostek

Wykaz uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego

(informacja z Działu Nauki, 6.10.2020 r.)

Stopień doktora:

Dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach:

 • filozofia
 • historia
 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • nauki o kulturze i religii

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach:

 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • inżynieria materiałowa

Dziedzina nauk społecznych w dyscyplinach:

 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • nauki o polityce i administracji
 • nauki prawne
 • nauki socjologiczne
 • pedagogika
 • psychologia

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinach:

 • matematyka
 • nauki biologiczne
 • nauki chemiczne
 • nauki fizyczne
 • nauki o Ziemi i środowisku

Dziedzina nauk teologicznych w dyscyplinie:

 • nauki teologiczne

Dziedzina sztuki w dyscyplinach:

 • sztuki filmowe i teatralne
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

6 dziedzin
22 dyscypliny

Stopień doktora habilitowanego

Dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach:

 • filozofia
 • historia
 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • nauki o kulturze i religii

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie:

 • inżynieria materiałowa

Dziedzina nauk społecznych w dyscyplinach:

 • nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • nauki o polityce i administracji
 • nauki prawne
 • nauki socjologiczne
 • pedagogika

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinach:

 • matematyka
 • nauki biologiczne
 • nauki chemiczne
 • nauki fizyczne
 • nauki o Ziemi i środowisku

Dziedzina nauk teologicznych w dyscyplinie:

 • nauki teologiczne

Dziedzina sztuki w dyscyplinie:

 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

6 dziedzin
18 dyscyplin

Umowy o współpracy z partnerami zagranicznymi

(informacja z Działu Współpracy z Zagranicą z 22.08.2022 r.)

268 liczba umów bilateralnych o współpracy badawczej i edukacyjnej
750 liczba umów w ramach programu Erasmus+

Współpraca z partnerami biznesowymi

(Biuro Współpracy z Gospodarką wg stanu na dzień 24.08.2022 r., Biuro Rzeczników Patentowych wg stanu na dzień 19.08.2022 r.)

632 zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP przedmiotów własności przemysłowej
4 liczba powołanych spółek spin off/out
2168 liczba umów, porozumień i listów intencyjnych zawartych z podmiotami: gospodarczymi, naukowymi, samorządowymi oraz otoczenia biznesu
11 liczba powiązań klastrowych
25 liczba prac badawczych zleconych

Pomieszczenia dydaktyczne

(informacja z Działu Gospodarowania Nieruchomościami z 24.08.2022 r.)

prawie 200 000 m2 suma powierzchni użytkowej budynków dydaktycznych

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych 

(informacja z Działu Projektów z 22.08.2022 r.)

326 liczba realizowanych projektów o charakterze edukacyjnym, inwestycyjnym, badawczym oraz B+R
61 projektów realizowanych samodzielnie lub w partnerstwach krajowych i międzynarodowych:
23 Fundusze strukturalne UE,
18 ERASMUS+ partnerstwa,
12 NAWA,
6 INTERREG,
2 MF EOG
Projekty edukacyjne
61 projektów realizowanych samodzielnie lub w partnerstwach krajowych i międzynarodowych:
23 Fundusze strukturalne UE,
18 ERASMUS+ partnerstwa,
12 NAWA,
6 INTERREG,
2 MF EOG
263 projektów badawczych i B+R:
227 środki krajowe (NCN, MEiN),
7 środki krajowe NAWA,
22 środki zagraniczne (Horyzont, IAEA, INTERREG, Fundusz Wyszehradzki, Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki, JUSTICE, ERA-NET, Mechanizm Norweski, Fundusze strukturalne UE),
7 projektów B+R (NCBR)
Projekty badawcze i B+R
263 projektów badawczych i B+R:
227 środki krajowe (NCN, MEiN),
7 środki krajowe NAWA,
22 środki zagraniczne (Horyzont, IAEA, INTERREG, Fundusz Wyszehradzki, Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki, JUSTICE, ERA-NET, Mechanizm Norweski, Fundusze strukturalne UE),
7 projektów B+R (NCBR)
2 projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych UE – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014–2020
Projekty inwestycyjne
2 projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych UE – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014–2020
return to top