Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English

Fakty i liczby

Uczelnia

(informacja z Działu Kształcenia z 2.03.2021 r.)

84 (w tym 5 w języku angielskim) liczba kierunków (studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie prowadzone w roku akademickim 2020/2021)
225 (w tym 10 w języku angielskim, 1 w języku angielskim i niemieckim) liczba specjalności
4 liczba miast uniwersyteckich (Katowice, Sosnowiec, Cieszyn, Chorzów)

Studenci i doktoranci

(wg sprawozdania GUS, stan na 31.12.2020 r.)

22 564 ogółem liczba studentów, słuchaczy, doktorantów (łącznie z cudzoziemcami)
stacj. 17 205 niestacj. 3 812 osób na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
617 osób na studiach podyplomowych (łącznie z cudzoziemcami)
700 osób na studiach III stopnia (łącznie z cudzoziemcami)
230 osób na studiach w Szkołach Doktorskich (łącznie z cudzoziemcami)

Liczba studentów na poszczególnych wydziałach i jednostkach:

6 556 Wydział Humanistyczny
1 118 Wydział Nauk Przyrodniczych
5 063 Wydział Nauk Społecznych
2 364 Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
3 834 Wydział Prawa i Administracji
1 107 Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
307 Wydział Teologiczny
521 Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego
147 Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Kadra naukowa

Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w podziale na stopnie i tytuł naukowy z uwzględnieniem osób przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych (w tym mianowani)

(informacja z Działu Spraw Osobowych i Socjalnych z 31.12.2021 r.)

1902 (w tym mianowanych 191) liczba nauczycieli akademickich (na etatach naukowo-dydaktycznych)
240 (w tym mianowanych 129) liczba profesorów tytularnych
557 (w tym mianowanych 12) liczba doktorów habilitowanych
897 (w tym mianowanych 20) liczba doktorów
208 (w tym mianowanych 30) liczba magistrów

Uprawnienia jednostek

Wykaz uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego

(informacja z Działu Nauki, 6.10.2020 r.)

Stopień doktora:

Dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach:

 • filozofia
 • historia
 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • nauki o kulturze i religii

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach:

 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • inżynieria materiałowa

Dziedzina nauk społecznych w dyscyplinach:

 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • nauki o polityce i administracji
 • nauki prawne
 • nauki socjologiczne
 • pedagogika
 • psychologia

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinach:

 • matematyka
 • nauki biologiczne
 • nauki chemiczne
 • nauki fizyczne
 • nauki o Ziemi i środowisku

Dziedzina nauk teologicznych w dyscyplinie:

 • nauki teologiczne

Dziedzina sztuki w dyscyplinach:

 • sztuki filmowe i teatralne
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

6 dziedzin
22 dyscypliny

Stopień doktora habilitowanego

Dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach:

 • filozofia
 • historia
 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • nauki o kulturze i religii

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie:

 • inżynieria materiałowa

Dziedzina nauk społecznych w dyscyplinach:

 • nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • nauki o polityce i administracji
 • nauki prawne
 • nauki socjologiczne
 • pedagogika

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinach:

 • matematyka
 • nauki biologiczne
 • nauki chemiczne
 • nauki fizyczne
 • nauki o Ziemi i środowisku

Dziedzina nauk teologicznych w dyscyplinie:

 • nauki teologiczne

Dziedzina sztuki w dyscyplinie:

 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

6 dziedzin
18 dyscyplin

Umowy o współpracy z partnerami zagranicznymi

(informacja z Działu Współpracy z Zagranicą z 15.01.2019 r.)

898 liczba umów
w tym 722 umowy w ramach programu Erasmus+

Współpraca z partnerami biznesowymi

(Biuro Współpracy z Gospodarką, Biuro Rzeczników Patentowych wg stanu na dzień 03.06.2020 r.)

554 zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP przedmiotów własności przemysłowej
40 wdrożeń wyników prac B+R
464 liczba praktycznych efektów działalności naukowo-badawczej
6 liczba powołanych spółek spin off/out
1892 liczba umów, porozumień i listów intencyjnych zawartych z podmiotami: gospodarczymi, naukowymi, samorządowymi oraz otoczenia biznesu
13 liczba powiązań klastrowych

Pomieszczenia dydaktyczne

(informacja z Działu Gospodarowania Nieruchomościami z 13.09.2019 r.)

prawie 250 000 m2 suma powierzchni użytkowej budynków dydaktycznych

Projekty w ramach Funduszy Europejskich

(informacja z Działu Projektów z 30.09.2019 r.)

19 realizowanych międzynarodowych projektów edukacyjnych:
1 Kreatywna Europa
11 Erasmus+
4 INTERREG
1 Horyzont 2020
1 Fundusz Azylu, Migracji i Integracji
1 NAWA
ponad 23 mln zł łącznej wartości dofinansowań przyznanych Uniwersytetowi
Międzynarodowe programy edukacyjne UE
19 realizowanych międzynarodowych projektów edukacyjnych:
1 Kreatywna Europa
11 Erasmus+
4 INTERREG
1 Horyzont 2020
1 Fundusz Azylu, Migracji i Integracji
1 NAWA
ponad 23 mln zł łącznej wartości dofinansowań przyznanych Uniwersytetowi
6 projektów inwestycyjnych
39 projektów edukacyjnych
około 90 mln zł łącznej wartości dofinansowań przyznanych Uniwersytetowi
Fundusze strukturalne UE
6 projektów inwestycyjnych
39 projektów edukacyjnych
około 90 mln zł łącznej wartości dofinansowań przyznanych Uniwersytetowi
14 projektów realizowanych w ramach międzynarodowych programów badawczych (Horyzont 2020, Justice, NAWA, Interreg)
ponad 5,2 mln zł łącznej wartości dofinansowań przyznanych Uniwersytetowi
Międzynarodowe programy badawcze, w tym programy ramowe UE
14 projektów realizowanych w ramach międzynarodowych programów badawczych (Horyzont 2020, Justice, NAWA, Interreg)
ponad 5,2 mln zł łącznej wartości dofinansowań przyznanych Uniwersytetowi
return to top