Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Fakty i liczby

Uczelnia

(informacja z Działu Kształcenia z 31.12.2023 r.)

86 (w tym 6 w języku angielskim) liczba kierunków (studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie prowadzone w roku akademickim 2023/2024)
200 (w tym 12 w języku angielskim, 1 w języku angielskim i niemieckim, 1 w języku angielskim i polskim) liczba specjalności
4 liczba miast uniwersyteckich (Katowice, Sosnowiec, Cieszyn, Chorzów)

Studenci i doktoranci

(wg sprawozdania GUS, stan na 31.12.2023 r.)

19 503 ogółem liczba studentów, słuchaczy, doktorantów (łącznie z cudzoziemcami)
stacj. 15 232 niestacj. 3 031 osób na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
714 osób na studiach podyplomowych (łącznie z cudzoziemcami)
124 osób na studiach III stopnia (łącznie z cudzoziemcami)
402 osób na studiach w Szkołach Doktorskich (łącznie z cudzoziemcami)

Liczba studentów na poszczególnych wydziałach i jednostkach:

6 208 Wydział Humanistyczny
826 Wydział Nauk Przyrodniczych
4 167 Wydział Nauk Społecznych
2 076 Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
3 229 Wydział Prawa i Administracji
895 Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
214 Wydział Teologiczny
491 Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego
157 Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Kadra naukowa

Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w podziale na stopnie i tytuł naukowy z uwzględnieniem osób przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych (w tym mianowani)

(informacja z Działu Spraw Osobowych i Socjalnych z 31.03.2024 r.)

1879 (w tym mianowanych 125) liczba nauczycieli akademickich (na etatach naukowo-dydaktycznych)
225 (w tym mianowanych 84) liczba profesorów tytularnych
530 (w tym mianowanych 8) liczba doktorów habilitowanych
951 (w tym mianowanych 13) liczba doktorów
173 (w tym mianowanych 20) liczba magistrów

Uprawnienia jednostek

Wykaz uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego

(informacja z Działu Nauki, 21.07.2023 r.)

Stopień doktora i doktora habilitowanego:

Dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach:

 • filozofia
 • historia
 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • nauki o kulturze i religii
 • nauki o sztuce
 • polonistyka

 Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach:

 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria materiałowa

Dziedzina nauk społecznych w dyscyplinach:

 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • nauki o polityce i administracji
 • nauki prawne
 • nauki socjologiczne
 • pedagogika
 • psychologia

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinach:

 • matematyka
 • nauki biologiczne
 • nauki chemiczne
 • nauki fizyczne
 • nauki o Ziemi i środowisku
 • informatyka

Dziedzina nauk teologicznych w dyscyplinie:

 • nauki teologiczne

Dziedzina sztuki w dyscyplinach:

 • sztuki filmowe i teatralne
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 • sztuki muzyczne

6 dziedzin
26 dyscyplin

Umowy o współpracy z partnerami zagranicznymi

(informacja z Działu Współpracy z Zagranicą z 22.08.2022 r.)

268 liczba umów bilateralnych o współpracy badawczej i edukacyjnej
750 liczba umów w ramach programu Erasmus+

Współpraca z partnerami biznesowymi

(Biuro Współpracy z Gospodarką wg stanu na dzień 24.08.2022 r., Biuro Rzeczników Patentowych wg stanu na dzień 19.08.2022 r.)

632 zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP przedmiotów własności przemysłowej
4 liczba powołanych spółek spin off/out
2168 liczba umów, porozumień i listów intencyjnych zawartych z podmiotami: gospodarczymi, naukowymi, samorządowymi oraz otoczenia biznesu
11 liczba powiązań klastrowych
25 liczba prac badawczych zleconych

Pomieszczenia dydaktyczne

(informacja z Działu Gospodarowania Nieruchomościami z 24.08.2022 r.)

prawie 200 000 m2 suma powierzchni użytkowej budynków dydaktycznych

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych 

(informacja z Działu Projektów z 30.06.2023 r.)

318 liczba realizowanych projektów o charakterze edukacyjnym, inwestycyjnym, badawczym oraz B+R
57 projektów realizowanych samodzielnie lub w partnerstwach krajowych i międzynarodowych:
19 Fundusze strukturalne UE,
13 ERASMUS+ partnerstwa,
12 NAWA,
13 inne
Dodatkowo realizowanych jest 16 doktoratów wdrożeniowych
Projekty edukacyjne
57 projektów realizowanych samodzielnie lub w partnerstwach krajowych i międzynarodowych:
19 Fundusze strukturalne UE,
13 ERASMUS+ partnerstwa,
12 NAWA,
13 inne
Dodatkowo realizowanych jest 16 doktoratów wdrożeniowych
243 projektów badawczych i B+R:
207 środki krajowe (NCN, MEiN),
5 środki krajowe NAWA,
26 środki zagraniczne (Horyzont, IAEA, INTERREG, Fundusz Wyszehradzki, Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki, JUSTICE, ERA-NET, Mechanizm Norweski, Fundusze strukturalne UE),
5 projektów B+R (NCBR)
Projekty badawcze i B+R
243 projektów badawczych i B+R:
207 środki krajowe (NCN, MEiN),
5 środki krajowe NAWA,
26 środki zagraniczne (Horyzont, IAEA, INTERREG, Fundusz Wyszehradzki, Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki, JUSTICE, ERA-NET, Mechanizm Norweski, Fundusze strukturalne UE),
5 projektów B+R (NCBR)
2 projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych UE – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014–2020
Projekty inwestycyjne
2 projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych UE – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014–2020
return to top