Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ewaluacja

Ewaluacja to ocena działalności naukowej przeprowadzana wśród dyscyplin uprawianych w uczelni. Jej zadaniem jest określenie pozycji nauki polskiej na arenie krajowej i międzynarodowej w poszczególnych dyscyplinach naukowych i artystycznych. Od nadanej kategorii zależy pozycja danej jednostki w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce, wysokość środków finansowych przekazywanych z budżetu państwa, możliwość prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim, uprawnienia do prowadzenia szkół doktorskich oraz nadawania stopni i tytułów naukowych (uprawnienia do doktoryzowania i nadawania habilitacji uzyskują dyscypliny mające kategorię B+ i wyższą).

Przedmiotem ewaluacji po raz pierwszy nie były wydziały, a dyscypliny naukowe. W przypadku Uniwersytetu Śląskiego wzięto pod uwagę 25 dyscyplin w ramach nauk humanistycznych, inżynieryjno-technicznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, teologicznych oraz w dziedzinie sztuki. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane są kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Uczelnia jest uprawniona do poddania się ewaluacji w określonej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, jeżeli liczba pracowników danej dyscypliny wynosi minimum 12. Mimo że formalnie proces ewaluacji dotyczy dyscyplin, przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników. 

Ewaluacja została przeprowadzona z uwzględnieniem trzech kryteriów, których waga jest różna w zależności od dziedziny:

  • kryterium poziomu naukowego lub artystycznego prowadzonej działalności (publikacje),
  • kryterium efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych (granty, usługi badawcze, komercjalizacja),
  • kryterium wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Ostatniej ocenie zostały poddane osiągnięcia naukowców z lat 2017–2021.

Liczba dyscyplin według kategorii

3 dyscypliny z kategorią A+: nauki o polityce i administracji, literaturoznawstwo, sztuki muzyczne
9 dyscyplin z kategorią A: nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, nauki prawne, pedagogika, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku, sztuki filmowe i teatralne, nauki teologiczne
13 dyscyplin z kategorią B+: filozofia, historia, językoznawstwo, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne, psychologia, informatyka, matematyka, nauki biologiczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

return to top