Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Centra badawcze

Centrum Studiów Polarnych

Interdyscyplinarne badania środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki na światowym poziomie oraz kształcenie młodej kadry naukowej.
img

Śląskie Centrum Wody

Międzywydziałowy zespół prowadzący działalność badawczą, rozwojową, wdrożeniową, popularyzatorską i dydaktyczną związaną z wodami i gospodarką wodną.
img

Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego badają jakość powietrza, źródła zanieczyszczeń oraz kierunki ich przemieszczania, mając do dyspozycji balon na ogrzane powietrze z zainstalowanym laboratorium mobilnym. Jest to część Uniwersyteckiego Laboratorium Kontroli Atmosfery, które tworzy także laboratorium stacjonarne wyposażone w aparaturę do badań zanieczyszczenia atmosfery (ABZA).

img

Centrum Badawcze Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych

Interdyscyplinarne centrum prowadzące działalność naukową i badawczą w zakresie najistotniejszych problemów i wyzwań regulacyjnych, należących do sfery polityk publicznych.

img

Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr

ICRK, prowadząc działalność badawczą z zakresu doskonalenia procesów zarządzania zasobami ludzkimi, pełni rolę partnera dla sektora nauki i szkolnictwa wyższego.

img

Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab

Koordynowanie i prowadzenie badań oraz edukacji w zakresie nano- i mikroskopii, a także upowszechnianie wyników tych badań i ich wdrażanie do praktyki gospodarczej.

img

Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną

Integrowanie prac badawczych specjalistów dydaktyk humanistycznych i glottodydaktyków w zakresie współczesnych metodologii kształcenia nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

img

Polsko-Chińskie Centrum Badań Środowiskowych

Badania związane z wpływem zmian klimatu na kształtowanie środowiska i osadnictwa obszarów położonych w strefie klimatu umiarkowanego morskiego, umiarkowanego kontynentalnego oraz zwrotnikowego.

img

Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami

Inicjowanie oraz podtrzymywanie dialogu pomiędzy nauką, kulturą i sztuką w obrębie technosfery.

img

Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy

Centrum skupiające artystów, prawników oraz przedstawicieli nauki i przemysłu, sprzyjające rozwijaniu myśli twórczej i strategii biznesowych opartych na teorii i praktyce stosowania prawa własności intelektualnej.

img

Centrum Badawcze Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych

Działalność naukowa w zakresie badań nad prawnymi, ekonomicznymi, technicznymi i społecznymi aspektami ochrony konkurencji oraz regulacji sektorowej i gospodarczej.

img

Centrum Badań Nordystycznych i Staroangielskich

Naukowcy zrzeszeni w Centrum Badań Nordystycznych i Staroangielskich zajmują się historią i kulturą średniowiecznej Skandynawii oraz Anglii. W dobie średniowiecza oba te obszary łączyły silne więzi polityczne, gospodarcze, kulturowe i językowe. Badania nad dziejami Skandynawii i Anglii stanowią ważny wkład w lepsze poznanie europejskich wieków średnich.

Centrum Badań Nordystycznych i Staroangielskich jest pierwszą tego typu jednostką w Polsce, działającą nie tylko na geograficznym przecięciu badanych obszarów, lecz również na styku historii i literaturoznawstwa.

img

Centrum Badawcze GAME LAB

Projektowanie i badanie wirtualnych środowisk o wielorakim przeznaczeniu.

img

Centrum Badań Romskich

Badania tożsamości i kultury Romów.

img

Centrum Badań Interdyscyplinarnych nad Folklorem Karpat

Podstawowym obszarem działalności centrum są interdyscyplinarne badania empiryczne i komparatystyczne folkloru na obszarze karpackim przy wykorzystaniu technologii AI w tworzeniu materiałów popularnonaukowych i naukowych.

img

Uniwersyteckie Centrum Kreatywnego Obywatelstwa

W UCKO prowadzone są projekty badawcze, których efektem jest wypracowanie nowych idei i koncepcji aktywności obywatelskiej. Centrum, oparte głównie na aktywności młodych pracowników nauki, jest powołane w celu prowadzenia interdyscyplinarnej działalności naukowej i edukacyjnej we współpracy z otoczeniem.

img

Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE

Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE jest konsorcjum naukowo-dydaktycznym utworzonym przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy NASK, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Politechnikę Śląską.

Zakres współpracy obejmie takie zagadnienia, jak: cyberbezpieczeństwo, LegalTech, FinTech, Digital Economy, AI (sztuczna inteligencja), blockchain, identyfikacja elektroniczna.

img

Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości

Przedmiotem działań jest skonstruowanie i opisanie modelu nowoczesnego wymiaru sprawiedliwości. Centrum prowadzi badania dogmatyczno-prawne, komparatystyczne, socjologiczne oraz filozoficzno-aksjologiczne, których celem jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, jaki ma być wymiar sprawiedliwości, aby spełniał oczekiwania społeczne i cieszył się zaufaniem obywateli, a zarazem funkcjonował zgodnie z zasadami, które powinny obowiązywać w demokratycznym i praworządnym państwie.

img

Centre for Biomass Energy Research and Education

Centrum prowadzi wieloaspektowe badania na płaszczyźnie międzynarodowej w kierunku wpływu spalania i zgazowania biomasy na zanieczyszczenie powietrza oraz presji utylizacji biokomponentów wraz z procesami przeróbki surowców naturalnych i chemii materiałowej na zdrowie ludzkie.

img

Centrum Badań Groznawczych

Zakres badań planowanych przez centrum dotyczy nieistniejącej w Polsce dyscypliny, jaką w kręgach międzynarodowych stanowi groznawstwo (ang. game studies), które ma charakter właściwy dla interdyscyplinarnych czy transdyscyplinarnych i szeroko rozumianych inicjatyw określanych mianem „studies”, jak gender studies, porn studies, postcolonial studies.

img

Interdyscyplinarne Centrum Badawcze Nauk Sądowych i Legislacji im. prof. Tadeusza Widły

Interdyscyplinarne Centrum Badawcze Nauk Sądowych i Legislacji im. prof. Tadeusza Widły ma na celu konsolidację i wzmocnienie potencjału badawczego, naukowego, organizacyjnego oraz dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Celem jest prowadzenie projektów naukowych, realizowanie zadań badawczych oraz kształcenie studentów i doktorantów w dziedzinie szeroko rozumianych nauk sądowych.

img

Centrum Projektowania i Syntezy Leków i Materiałów

Badania prowadzone przez centrum stanowią spójną całość w obszarze projektowania i syntezy leków oraz materiałów, które mają kluczowe znaczenie dla współczesnej cywilizacji. Członkowie centrum podejmują najbardziej aktualne wyzwania stojące przed gospodarką, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz wytwarzaniu nowoczesnych materiałów o szerokim spektrum zastosowań.

img

Centrum Badawcze Społecznej Aktywizacji Seniorów

Centrum powstało w odpowiedzi na pojawiające się w ostatnich latach żywe dyskusje, poświęcone perspektywie starzejących się społeczeństw.

img

Śląskie Centrum Badań nad Pamięcią Regionalną i Transgraniczną

Badania prowadzone przez ekspertów wchodzących w skład centrum sytuują się na przecięciu trzech nadrzędnych kategorii takich jak: badania regionalne, badania nad granicami i pamięć zbiorowa.

img

Centrum Badań nad Bizancjum

W centrum prowadzone są badania dotyczące kultury, historii oraz literatury Cesarstwa Bizantyńskiego (330–1453), ze szczególnym uwzględnieniem animal studiesenviromental studies oraz ekokrytycyzmu.

img

Centrum Badawcze Nowych Technik Genomowych

Badania prowadzone w centrum skupiają się m.in. na rozwoju narzędzi nowych technik genomowych, edukacji społeczeństwa oraz zagadnieniach legislacyjnych związanych z możliwością prowadzenia prac badawczych.

img

Centrum Badań nad Dziedzictwem Nauki i Praktyki Prawa

Celem centrum jest stworzenie interdyscyplinarnej płaszczyzny do działań naukowych w dyscyplinach takich jak nauki prawne, literaturoznawstwo, nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii oraz historia.

img
return to top