Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Jakie są cele partnerstwa?

Uczelnie wraz z partnerami przygotują i zrealizują wspólnie przedsięwzięcia naukowe, popularyzatorskie i edukacyjne, związane w szczególności z:

  • rolą nauki w przeciwdziałaniu kryzysowi klimatycznemu i innym zagrożeniom cywilizacyjnym;
  • rolą nauki w transformacji energetycznej, społecznej i cyfrowej, w tym zwłaszcza związanej z przemianami Śląska i Zagłębia wynikającymi z konieczności wygaszania wydobycia i spalania węgla, wysokoemisyjnej działalności przemysłowej oraz kreowania nowych szans i możliwości rozwojowych w modelu zielonej i przyjaznej środowisku gospodarki i stylu życia;
  • rolą nauki w tworzeniu i wdrażaniu nowych technologii, sztucznej inteligencji oraz budowie związanych z nimi kompetencji zawodowych i społecznych;
  • pogłębieniu interdyscyplinarności w podejściu do rozwiązywania problemów społecznych, technologicznych i regulacyjnych;
  • wzmacnianiu ducha integracji krajowej i europejskiej, współpracy krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej, a także pogłębianiu związków pomiędzy środowiskami akademickimi stron oraz ich partnerów zagranicznych.

Dlaczego konsorcjum? 

Uczelnie zjednoczone w projekcie stanowią forpocztę wielkiej transformacji regionu, który stoi na progu kolejnego skoku cywilizacyjnego, dzięki nowemu przemysłowi, jakim jest nauka i edukacja akademicka. Transformacja cywilizacyjna regionu nie oznacza zerwania z unikalną tożsamością Śląska i Zagłębia, powstałą dzięki wielkoprzemysłowemu dziedzictwu regionu. Przeciwnie, wysoka kultura techniczna, obcowanie mieszkańców od wieków z zaawansowaną technologią i organizacją pracy, prymat kompetencji i pracowitości w ocenie człowieka i wynikająca stąd tolerancja, dają znakomite oparcie do budowania kultury innowacji i przemysłów inteligentnych właśnie tu na Śląsku, bardziej niż gdzie indziej. I podobnie jak od wieków, w niedalekiej przyszłości przemysł nauki i edukacji będzie zatrzymywać i przyciągać pracowników i mieszkańców z różnych stron Polski i świata. A przede wszystkim najzdolniejszych młodych ludzi Śląska i Zagłębia.

W pierwszym rzędzie jednak nauka i edukacja stanowią środki spłaty długu zaciągniętego wobec wielu pokoleń mieszkańców naszego regionu, dotkniętych wyniszczającą zdrowie pracą, dewastacją ekologiczną środowiska, rabunkową eksploatacją złóż kopalnych, problemami społecznymi typowymi dla obszarów przemysłowych. Powinnością uczelni miasta i regionu jest podejmowanie szerokiej, wielodziedzinowej współpracy celem systemowego diagnozowania i modelowania rozwiązań problemów, z jakimi boryka się miasto i region. Nie sposób uczynić tego osobno. Nauki chemiczne i biologiczne, medycyna i technika, nauki społeczne, humanistyka i edukacja muszą w tym celu współpracować razem z sobą i z jednostkami samorządowymi oraz podmiotami gospodarczymi regionu. Uczelnie Katowic i Śląska winny być wielkim publicznym think-tankiem w służbie mieszkańców miasta i regionu.

Społeczny think-tank i krajowe centrum współpracy

Środowisko akademickie Katowic i Śląska przygotowywało się w minionych latach do pełnienia roli krajowego centrum współpracy naukowej, szczególnie w zakresie odpowiedzialności uczelni za rozwój społeczny i ekonomiczny kraju (tzw. trzecia misja uczelni).

Najbardziej oczywistą platformą regionalnej, krajowej i międzynarodowej współpracy na rzecz nauki obywatelskiej jest organizowany w Katowicach już od 7 lat Śląski Festiwal Nauki KATOWICE (ŚFN), który służy jako publiczny think-tank dla mieszkańców miasta i regionu. Festiwal organizowany jest przez wszystkie publiczne uczelnie Śląska (porozumienie nawiązano w 2018 r.), a od 2020 r. ŚFN koordynowany przez Uniwersytet Śląski pełni rolę lidera Forum Polskich Organizatorów Festiwali Nauki (blisko 30 ogólnopolskich inicjatyw realizowanych na rzecz społecznej odpowiedzialności nauki, pod patronatem Ministerstwa).

Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024 to kolejny krok w budowaniu przyszłości miasta  i województwa opartej na silnych ośrodkach akademickich, jakie tu funkcjonują. W Mieście Nauki chcemy budować i wzmacniać sieci współpracy środowiska akademickiego i edukacyjnego, mieszkańców, decydentów, użytkowników miasta i regionu we współpracy z krajowymi i europejskimi ośrodkami. Współpracy, której wspólnym mianownikiem są uczelnie i nauka postrzegane jako dobro publiczne, fundamenty kluczowych przemian oraz narzędzie dialogu. 

Informacje o Konsorcjum:

 

Dotychczasowe działania

Październik 2021 r.  utworzenie Konsorcjum Akademickiego Katowice Miasto Nauki.
22 grudnia 2021 r.

konferencja prasowa, podczas której ogłoszono przyznanie tytułu:

www.www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/katowice-europejskim-miastem-nauki-w-2024-roku–konferencja-z-udzialem-wiceministra-wojciecha-murdzka

 
26-30 czerwca 2022 r. 

Konsorcjum Akademickie na Światowym Forum Miejskim WUF 11:

www.forumakademickie.pl/zycie-akademickie/strefa-nauki-na-swiatowym-forum-miejskim

 
13 lipca 2022 r.

Spotkanie przedstawicieli Konsorcjum Katowice Miasto Nauki z ministrem edukacji i nauki:

www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/katowice–europejskie-miasto-nauki-2024

 
15 lipca 2022 r. 

Konferencja EuroScience Open Forum (regional site) w Katowicach:

www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/euroscience-open-forum-katowice

 
16 lipca 2022 r. 

W holenderskiej Lejdzie odbyła się ceremonia przekazania Katowicom tytułu:

www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/katowice-oficjalnie-z-tytulem-europejskiego-miasta-nauki

 
22 września 2022 r.

Podpisanie instytucjonalnego porozumienia na rzecz organizacji EMNK 2024: www.us.edu.pl/multimedia/zaciesniamy-wspolprace-w-ramach-europejskiego-miasta-nauki-2024

 

 
30 września 2022 r. 

I międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2022/2023:

www.us.edu.pl/inauguracja-roku-akademickiego-publikacja-o-miescie-nauki

  

https://katowice.tvp.pl/63074979/miedzyuczelniana-inauguracja-roku-akademickiego

 
16-18 listopada 2022 r pierwszy Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia organizowany przez Konsorcjum: www.naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94404%2Cw-katowicach-trwa-miedzynarodowy-kongres-jakosci-ksztalcenia.html  
5 grudnia 2022 r.

spotkanie wiceprzewodniczącego komisji europejskiej Fransa Timmermansa ze śląską młodzieżą podczas 6. Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice:

 www.us.edu.pl/frans-timmermans-spotkal-sie-z-mlodzieza-podczas-6-sfn

 
17 marca 2022 r.

przyznanie Metropolii GZM oraz Uniwersytetowi Śląskiemu nagrody komisji europejskiej w konkursie Mobility Action za działania na rzecz przywrócenia rzeki Rawy: Projekt prototypowania przestrzeni nad Rawą został doceniony przez Komisję Europejską i zdobył 1 miejsce w konkursie #MobilityAction Projekt został dostrzeżony dzięki przekształceniu parkingu przy kampusie uniwersyteckim w interaktywny, zielony obszar dla pieszych.

Projekt prototypowania był prowadzony przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię i Uniwersytet Śląski przy wsparciu Miasta Katowice i uczelni Konsorcjum Akademickiego.

 

Materiały filmowe

Rektor Uniwersytetu Śląskiego o przyznaniu Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego o przyznaniu Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024

Rektor Akademii Muzycznej o przyznaniu Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024

Rektor Politechniki Śląskiej o przyznaniu Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego o przyznaniu Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024

Rektor Akademii Sztuk Pięknych o przyznaniu Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego o przyznaniu Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024

return to top