Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

ozdobny bloczek w kolorach białym i fioletowym

 

Tytuł Europejskiego Miasta Nauki to wyjątkowe wyróżnienie, które przyciąga oczy całego naukowego (i nie tylko!) świata. To także szansa na zaprezentowanie potencjału Katowic i całego regionu, ale także własnych osiągnięć. Chcemy realizować przygotowania do tego wielkiego święta nauki razem z wami. Do współpracy zapraszamy wszystkich zainteresowanych budowaniem idei Miasta Nauki.

Jeżeli jesteś zainteresowany sponsorowaniem działań w Mieście Nauki, zapraszamy do kontaktu pod adresem: joanna.muller@us.edu.pl.

Dla pozostałych zainteresowanych

Jeżeli jesteś mieszkańcem, przedsiębiorcą, przedstawicielem świata kultury, nauczycielem lub inną osobą, która nie jest związana zawodowo z uczelniami Konsorcjum Akademickiego Katowice – Miasto Nauki i chciałbyś/chciałabyś współtworzyć z nami program obchodów Miasta Nauki, zapoznaj się z zasadami współpracy.

Logo Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024
ZASADY WSPÓŁPRACY

SPIS TREŚCI: 

Podstawowe informacje

Dzięki staraniom Miasta Katowice oraz środowiska naukowego katowickich uczelni publicznych, Katowice zostały pierwszym w historii miastem z Europy Środkowo-Wschodniej uhonorowanym tytułem Europejskiego Miasta Nauki (European City of Science).

Tytuł ten przyznawany jest przez EuroScience –  Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki i Technologii (European Association for the Advancement of Science and Technology), a działania w ramach tytułu wspierane są przez Komisję Europejską.

Dysponentami tytułu oraz jednostkami odpowiedzialnymi za działania wynikające z tytułu są: Miasto Katowice oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach występujący jako lider konsorcjum Akademickiego „Katowice-Miasto Nauki”, zrzeszającego publiczne uczelnie z siedzibą w Katowicach:

 • Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach,
 • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach,
 • Politechnika Śląska,
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach (lider).

Kontakt w sprawie współpracy: emn@us.edu.pl

 

Formy współpracy:

Formy współpracy w ramach Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 (EMNK 2024)
  Dla wydarzeń i inicjatyw (jednorazowa współpraca) Dla podmiotów
(stała współpraca)
Typ
współpracy
Oficjalne wydarzenie (program główny) Patronat (wydarzenie towarzyszące) Partner Sponsor
Rodzaj zaangażowania
w EMNK 2024
Chcę zorganizować oficjalne wydarzenie EMNK 2024
w ramach głównego programu obchodów
Chcę, aby moja inicjatywa została objęta patronatem EMNK 2024
i została wpisana
w kalendarium wydarzeń towarzyszących
Chcę, aby moja instytucja została oficjalnym partnerem EMNK 2024 Chcę zaangażować firmę i wspierać finansowo realizację zadań EMNK 2024
Zobowiązania Zrealizuję założenia programowe oraz wytyczne współpracy naukowej, dostępności
i środowiskowe
Zrealizuję założenia programowe oraz wytyczne dostępności
i środowiskowe
Zrealizuję założenia programowe oraz wytyczne współpracy naukowej, dostępności
i środowiskowe
Zrealizuję założenia programowe
i ustalone umownie zasady współpracy
Korzyści

Skorzystam z:

·  oficjalnych kanałów promocji EMNK 2024

·  logotypu EMNK 2024

·  kanałów dotarcia do odbiorców EMNK 2024

Skorzystam z:

·   logotypu EMNK 2024

Skorzystam z:

·    oficjalnych kanałów promocji EMNK 2024

·    logotypu EMNK 2024

·    kanałów dotarcia do odbiorców EMNK 2024

Skorzystam z:

·  oficjalnych kanałów promocji EMNK 2024

·  logotypu EMNK 2024

·  kanałów dotarcia do odbiorców EMNK 2024

Sposób wnioskowania Zasady określone
w regulaminie współpracy (rozdziały 1 i 2)
Zasady określone
w regulaminie współpracy (rozdziały 1 i 3)
Zasady określone
w regulaminie współpracy (rozdziały 1 i 4)
Zasady określone
w regulaminie współpracy (rozdziały 1 i 5)

 

 1. Oficjalne wydarzenie Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 – uzyskanie tego tytułu skutkuje wpisaniem wydarzenia w główny program obchodów EMNK 2024 i umożliwia korzystanie z logotypu EMNK 2024, a wydarzenie jest promowane przez jednostki prowadzące EMNK 2024. W celu uzyskania tytułu oficjalnego wydarzenia EMNK 2024 należy spełnić warunki zawarte w wytycznych (załącznik) oraz zasady określone w regulaminie współpracy (rozdziały 1 i 2).
 2. Patronat Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 – patronat przyznawany jest inicjatywom i wydarzeniom towarzyszącym głównym obchodom EMNK 2024 i uprawnia m.in. do korzystania z logo EMNK 2024 oraz wpisania inicjatywy w kalendarium wydarzeń towarzyszących EMNK 2024 jako „wydarzenie/inicjatywa towarzysząca EMNK 2024”. Zasady wnioskowania o patronat określone są w regulaminie współpracy (rozdziały 1 i 3).
 3. Partner Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 – tytuł przyznawany jest instytucjom wspierającym i realizującym zadania wynikające z tytułu Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024, które nie są jednostkami Miasta Katowice oraz członkami Konsorcjum Akademickiego „Katowice – Miasto Nauki” (rozdziały 1 i 4).
 4. Sponsor Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 – tytuł przyznawany podmiotom gospodarczym oraz innym, które wspierają finansowo i organizacyjnie zadania wynikające
  z tytułu EMNK 2024 (rozdziały 1 i 5).
 5. Wobec wszystkich form współpracy obowiązują zasady udostępniania logotypu EMNK 2024 określone w rozdziale 6 regulaminu.

 

REGULAMIN WSPÓŁPRACY

ROZDZIAŁ 1

Zasady ogólne

 1. Dysponentem tytułu Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 (EMNK 2024) jest Miasto Katowice oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 2. Regulamin określa zasady współpracy dla instytucji, podmiotów, inicjatyw oraz wydarzeń ubiegających się o możliwość współpracy w ramach EMNK 2024 w zakresie dostępnych form.
 3. Celem współpracy jest wsparcie transformacji miasta i regionu w oparciu o naukę
  i innowacje m.in. poprzez organizację wydarzeń i inicjatyw o charakterze naukowym, popularnonaukowym, kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, technologicznym, artystycznym, społecznym i innym.
 4. W celu nawiązania wybranej formy współpracy należy złożyć wniosek w formie elektronicznej dostępny na stronie (link do formularza).
 5. Wniosek należy wypełnić rzetelnie i dokładnie. W przypadku nie zastosowania się do procedur, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.
 6. Wysłanie formularza oznacza akceptację warunków współpracy oraz niniejszego regulaminu.
 7. Wnioski rozpatrywane są przez Komisję. Tryb powołania i funkcjonowania Komisji regulowane są odrębnym regulaminem.
 8. Wnioski rozpatrywane są w trybie całorocznym, jednak wymagane jest złożenie wniosku co najmniej 21 dni przed wydarzeniem.
 9. Informacja o decyzji dotyczącej współpracy przekazywana jest w formie pisemnej.
 10. Kwestie sporne rozstrzyga Rada Programowa EMNK 2024, przy czym kluczowa jest opinia wybranej uczelni Konsorcjum Akademickiego „Katowice – Miasto Nauki”, która posiada największe kompetencje w danej dziedzinie bądź obszarze współpracy.
 11. Współpraca dotyczy przedsięwzięć o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanych na terenie Polski lub online.
 12. Zgłaszane wydarzenia powinny odbywać się w terminie od 1.04.2023 r. do 20.12.2024 r.
 13. W przypadku zmiany terminu lub odwołania wydarzenia, organizator zobowiązany jest do złożenia pisemnej informacji o tym fakcie na minimum 3 dni robocze przed planowaną zmianą.
 14. Komisja nie kwalifikuje do współpracy z EMNK 2024 przedsięwzięć o charakterze komercyjnym i marketingowym oraz wydarzeń, podczas których przeprowadzane są zbiórki pieniędzy, za wyjątkiem tych szczególnie użytecznych dla rozwoju społecznego.
 15. Zgłaszane wydarzenia powinny gwarantować uczestnikom bezpłatny udział. W wyjątkowych sytuacjach Komisja może zdecydować o współpracy z EMNK 2024 przedsięwzięciom o płatnym udziale, jeśli gwarantują one wysoki poziom merytoryczny, nie są nastawione bezpośrednio na zysk organizatora i zostaną uznane za szczególnie użyteczne dla rozwoju społecznego.
 16. Zgłaszane wydarzenia powinny spełniać wytyczne współpracy naukowej, dostępności oraz środowiskowe opisane w załączniku.
 17. Wydarzenie/inicjatywa musi być organizowana w poszanowaniu godności i praw człowieka oraz wartości akademickich.
 18. Wydarzenia organizowane w ramach Miasto-Region-Akademia powinny być zaplanowane i zorganizowane w sposób przyjazny dla środowiska, jako tzw. ekoeventy, z uwzględnieniem minimalizacji negatywnego wpływu na ekosystemy, przez:
  – zaplanowanie wydarzenia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
  – zastosowanie prośrodowiskowych rozwiązań i materiałów,
  – wykorzystanie energii odnawialnej,
  – dbanie o segregację i recykling odpadów,
  – wprowadzanie aktywności i elementów edukacyjnych,
  – wspieranie lokalnej społeczności,
  – promowanie zrównoważonego transportu,
  – angażowanie uczestników w działania proekologiczne/prośrodowiskowe.
 19. Podjęcie wybranej formy współpracy z EMNK 2024 nie stanowi deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego dla wydarzenia. W przypadku wsparcia finansowego lub organizacyjnego, kwestie te będą regulowane odrębnymi umowami.
 20. W przypadku prowadzenia przez podmiot partnerski działań, które mogą wpłynąć negatywnie na wizerunek EMNK 2024 oraz organizatorów Komisja może zawnioskować o zerwanie w trybie natychmiastowym współpracy, o czym partner zostanie niezwłocznie powiadomiony. Decyzja ta jest ostateczna, a partnerowi nie przysługuje odwołanie, ani żadne roszczenie w tej sprawie.
 21.  W przypadku zerwania współpracy każdy kolejny wniosek podmiotu partnerskiego o nawiązanie współpracy pozostawia się bez rozpatrzenia.
 22.  Zerwanie współpracy nakłada na podmiot partnerski obowiązek usunięcia informacji o współpracy z EMNK 2024 oraz usunięcia znaków ze wszystkich materiałów informacyjnych i promocyjnych, związanych z przedsięwzięciem.
 23.  Zobowiązuje się organizatora do przekazania w terminie 14 dni od daty realizacji, podsumowania z przebiegu przedsięwzięcia. Należy to zrobić za pośrednictwem formularza, dostępnego na stronie (link do strony z formularzami i regulaminem).
 24.  Wszelkie pytania dotyczące wybranej formy współpracy należy kierować na adres: emn@us.edu.pl

 

ROZDZIAŁ 2

Procedura nadawania tytułu

„Oficjalne wydarzenie Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024”

 1. Wnioskowanie o tytuł „Oficjalnego wydarzenia EMNK 2024” odbywa się na zasadach ogólnych.
 2. Oficjalne wydarzenia EMNK 2024 zostają wpisane w główny program obchodów EMNK 2024, co równoznaczne jest z informowaniem o nich Komisji Europejskiej. 
 3. Oficjalne wydarzenia EMNK 2024 są promowane przez organizatorów oficjalnymi kanałami promocji oraz mogą zostać objęte wsparciem organizacyjnym ze strony dysponentów tytułu EMNK 2024. 
 4. Status oficjalnego wydarzenia EMNK 2024 mogą otrzymać wydarzenia, w ramach których podjęta została współpraca z co najmniej jedną uczelnią wchodzącą w skład Konsorcjum Akademickiego „Katowice – Miasto Nauki”, w obszarze programowym lub organizacyjnym. 
 5. Status oficjalnego wydarzenia EMNK 2024 mogą otrzymać eventy, inicjatywy, konferencje i inne wydarzenia, które zrealizują założenia programowe EMNK 2024 oraz wytyczne współpracy naukowej, dostępności i środowiskowe. 
 6. Oficjalne wydarzenia EMNK 2024 mogą być wspierane finansowo lub organizacyjnie przez organizatorów oraz sponsorów na mocy odrębnych umów. 
 7. Oficjalne wydarzenie EMNK 2024 może korzystać z logotypu EMNK 2024 zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 6 niniejszego regulaminu.

 

ROZDZIAŁ 3

Procedura przyznania patronatu Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024
(status wydarzenia towarzyszącego)

 1. Wnioskowanie o patronat odbywa się na zasadach ogólnych.
 2. Patronatem EMNK 2024 mogą zostać objęte inicjatywy i wydarzenia, które nie znajdują się w głównym programie obchodów EMNK 2024.
 3. Patronat EMNK 2024 jest równoznaczny ze statusem wydarzenia towarzyszącego głównym obchodom EMNK 2024. Dla wydarzeń pod patronatem nie jest konieczne wypełnienie wszystkich założeń programowych oraz wytycznych współpracy naukowej, dostępności oraz środowiskowych.
 4. Wydarzenie pod patronatem EMNK 2024 powinno:
  1. być otwarte dla społeczności lokalnej, przez co rozumie się umożliwienie w nim nieodpłatnego udziału mieszkańcom i innym zainteresowanym osobom,
  2. być promowane na poziomie europejskim np. poprzez media społecznościowe, przygotowanie materiałów promocyjnych również w języku angielskim itp.
  3. posiadać aspekt naukowy i dotyczyć zagadnień związanych ze ścieżkami tematycznymi EMNK 2024, tj.:
   1. klimat i środowisko,
   2. zdrowie i jakość życia,
   3. przemysły przyszłości,
   4. innowacje społeczne,
   5. dziedzictwo przemysłowe i kulturowe,
   6. kreacja i krytyka.
  4. Uzyskanie patronatu EMNK 2024 nie stanowi deklaracji wsparcia finansowego ani organizacyjnego ze strony dysponentów tytułu EMNK 2024. W przypadku wsparcia finansowego lub organizacyjnego, kwestie te będą regulowane odrębnymi umowami.
  5. Wydarzenie pod patronatem EMNK 2024 może korzystać z logotypu EMNK 2024 zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 6 niniejszego regulaminu.

 

ROZDZIAŁ 4

Procedura podjęcia współpracy w charakterze Partnera

 1. Wnioskowanie o tytuł partnera odbywa się na zasadach ogólnych.
 2. Tytuł partnera EMNK 2024 jest wyróżnieniem nadawanym instytucjom w celu podkreślenia szczególnego i stałego charakteru współpracy.
 3. Współpraca partnerska jest bezpośrednio związana z transformacją miasta i regionu w oparciu o nowoczesną naukę i innowacje. 
 4. Partnerem może zostać instytucja, która zaproponuje program współpracy zgodny z założeniami programowymi EMNK 2024 i uzyska zgodę dysponentów tytułu.
 5. Uzyskanie tytułu partnera nie stanowi deklaracji wsparcia finansowego ani organizacyjnego ze strony dysponentów tytułu EMNK 2024.
 6. Podstawą funkcjonowania partnerstwa będzie umowa partnerstwa, która określi zakres współpracy oraz odpowiedzialności poszczególnych partnerów, a także ewentualne warunki finansowe.
 7. Informacja o partnerstwie, a także inicjatywy i wydarzenia wynikające z umowy partnerskiej będą promowane oficjalnymi kanałami EMNK 2024, m.in. poprzez:
  1. publikowanie informacji w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych,
  2. umieszczenie informacji w kalendarzu wydarzeń EMNK 2024,
  3. opcjonalny aktywny udział w wydarzeniu przedstawicieli organizatorów EMNK 2024.
 8. Partner EMNK 2024 zobowiązuje się do:
  1. projektowania zadań zgodnie z założeniami programowymi oraz wytycznymi dotyczącymi współpracy naukowej, dostępności i środowiska,
  2. konsultowania działań podejmowanych w ramach partnerstwa z organizatorami EMNK 2024,
  3. informowania w materiałach promocyjnych o statusie partnera EMNK 2024 po poprzednim uzyskaniu zgody,
  4. zapewnienia eksponowanego miejsca dla logotypu EMNK 2024 w materiałach promocyjnych i kanałach internetowych, zgodnie z wytycznymi określonymi w księdze identyfikacji wizualnej EMNK 2024.
 9. Partnerzy zobowiązują się do bieżącego przekazywania niezbędnych informacji w celu prawidłowej realizacji współpracy oraz prowadzenia działań w dobrej wierze
  z poszanowaniem swojej odrębności i dobrego imienia.
 10. Partner może korzystać z logotypu EMNK 2024 zgodnie z zasadami określonymi w rozdział 6 niniejszego regulaminu.

 

ROZDZIAŁ 5

Procedura podjęcia współpracy w charakterze Sponsora

Zasady współpracy w charakterze Sponsora wraz z ofertą dla Sponsorów ustalane będą indywidualnie. Zainteresowani podjęciem tej formy współpracy proszeni są o kontakt: joanna.muller@us.edu.pl

 

ROZDZIAŁ 6

Zasady udostępnienia logotypu Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024

 1. Logotyp EMNK 2024 jest udostępniany przez właściciela znaku tj. Miasto Katowice.  
 2. Z logotypu EMNK 2024 mogą korzystać organizatorzy EMNK 2024 (tj. Miasto Katowice oraz uczelnie Konsorcjum Akademickiego „Katowice – Miasto Nauki”) oraz wydarzenia
  i inicjatywy o statusie „oficjalne wydarzenie EMNK 2024”, a także wydarzenia towarzyszące o statusie „Patronat EMNK 2024”, a także podmioty, które uzyskały miano Partnera lub Sponsora.
 3. Podmioty współpracujące z EMNK 2024 nie mogą udostępniać logotypu EMNK 2024 innym podmiotom bez wiedzy dysponentów.
 4. Logotyp EMNK 2024 udostępniany jest bezpłatnie.
 5. Logotyp EMNK 2024 jest prawnie chroniony. Używanie logotypu EMNK 2024 bez zgody Komisji pociąga za sobą odpowiedzialność karną przewidzianą stosownymi przepisami.
 6. Zgoda na korzystanie z logotypu EMNK 2024 jest wydawana na czas określony i dotyczy zakresu wskazanego dla poszczególnych form współpracy (Wydarzenie, Patronat, status Partnera lub Sponsora).
 7. Komisja zastrzega sobie prawo do kontrolowania sposobu korzystania z logotypu EMNK 2024.
 8. Komisja zastrzega możliwość natychmiastowego wycofania zgody na wykorzystanie logotypu w sytuacji, kiedy podmiot w rażący sposób narusza wizerunek EMNK 2024 bądź organizatorów. 
 9. Podmiot realizujący wybraną formę współpracy z EMNK 2024, otrzymując zgodę na korzystanie z logotypu EMNK 2024 zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania wymogów graficznych zawartych w księdze identyfikacji wizualnej  EMNK 2024 (niedozwolone są wszelkie ingerencje w znak graficzny),
  2. uzyskania zgody Komisji na umieszczenie logotypu EMNK 2024 w swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych. Projekty opatrzone logotypem EMNK 2024 należy przesłać przed upublicznieniem do akceptacji na adres email: emn@us.edu.pl
  3. w przypadku wydarzeń – do przesłania do 48 godzin od zakończenia wydarzenia dokumentacji zdjęciowej i/lub filmowej z przedsięwzięcia celem promocji i archiwizacji na adres emn@us.edu.pl
  4. złożenia raportu z realizacji współpracy wraz ze szczegółową informacją o polach eksploatacji logotypu EMNK 2024. 
 10.  Logotyp EMNK 2024 może być wykorzystywany w celach:
  1. realizacji założeń programowych EMNK 2024,
  2. współpracy środowiska lokalnego, naukowego, instytucji, przedsiębiorców
   i przedstawicieli mediów w skali miasta, regionu, kraju i Europy,
  3. zwiększenia zaangażowania mieszkańców i środowiska naukowego w rozwiązywanie problemów lokalnych,
  4. wzmocnienia możliwości pozyskania środków na realizację planów inwestycyjnych
   w regionalną naukę,
  5. budowy tożsamości miasta opartej na nauce i akademickim wizerunku,
  6. zwiększenia turystycznej atrakcyjności miasta i regionu na arenie międzynarodowej,
  7. zwiększenia oddziaływania nauki i edukacji na wszystkie sfery życia,
  8. podnoszenia poziomu rozpoznawalności uczelni na arenie międzynarodowej.
  9. realizacji programu Horyzont Europa na lata 2023-2024 – poszerzanie uczestnictwa
   i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (Horyzont – WIDERA),
  10. realizacji 6 priorytetów Komisji Europejskiej na lata 2019-2024 oraz realizacja Strategii badań i innowacji KE na lata 2020-2024,
  11. wdrażania idei Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB),
  12. realizacja Strategii Komisji Europejskiej na rzecz bioróżnorodności 2030 pod nazwą „Przywracanie przyrody do naszego życia”,
  13. wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ,
  14. realizacji priorytetów Programu Erasmus +.
 1. Logotyp EMNK 2024 nie może być wykorzystywany w publikacjach i materiałach naruszających prawo, równość, dobre obyczaje i uczucia religijne.

ZAŁĄCZNIK – WYTYCZNE

Rozdział 1 Główne założenia programowe

 1. Generalnym celem zadań realizowanych w ramach tytułu EMNK 2024 jest transformacja miasta i regionu w oparciu o nowoczesną naukę i innowacje. 
 2. Myślą przewodnią programu obchodów EMNK 2024 jest „NAUKA DA NAM PRZYSZŁOŚĆ”.
 3. Ścieżki tematyczne EMNK 2024:
  1. Klimat i środowisko
  2. Zdrowie i jakość życia
  3. Przemysły przyszłości
  4. Innowacje społeczne
  5. Dziedzictwo przemysłowe i kulturowe
  6. Kreacja i krytyka
 4. Budowanie programu obchodów w latach 2023-2024 odbywa się zgodnie z następującymi założeniami bazowymi TWDZ/CCEC *:
  1. Twórz / Create
  2. Współpracuj / Cooperate
  3. Doświadczaj / Experience
  4. Zmieniaj / Change
 5. Wytyczne dla zadań i wydarzeń projektowanych dla obchodów EMNK 2024:
  1. stosowanie zasady: myśl globalnie, działaj lokalnie,
  2. dostępność (m.in. architektoniczna, językowa, finansowa, technologiczna, dbałość
   o aspekty włączające i równościowe),
  3. egalitarność (m.in. język popularnonaukowy, powszechny dostęp, powszechne komunikowanie),
  4. zrównoważony rozwój (korzystanie z zasobów i ich tworzenie w sposób uwzględniający wpływ na środowisko naturalne),
  5. europejski wymiar (m.in. promocja międzynarodowa, udział odbiorców i gości zagranicznych, tłumaczenie materiałów, współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, uczestnictwo/tworzenie międzynarodowych sieci współpracy),
  6. interdyscyplinarność,
  7. proaktywność i otwartość na problemy (m.in. prowadzenie dyskusji o problemach
   i wyzwaniach, dążenie do dialogu, szukanie rozwiązań w toku konsultacji społecznych
   i eksperckich),
  8. wszechstronny, powszechny i oczywisty kontakt z nauką,
  9. odpowiedzialne i celowe projektowanie zadań/wydarzeń/projektów (m.in. poprzez zaplanowanie i określenie w jaki sposób proponowane zadanie wpłynie na transformację regionu).
 6. Realizacja europejskich wytycznych strategicznych:
  1. Realizacja programu Horyzont Europa na lata 2023-2024 – poszerzanie uczestnictwa
   i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (Horyzont – WIDERA).
  2. Realizacja 6 priorytetów Komisji Europejskiej na lata 2019-2024 oraz realizacja Strategii badań i innowacji KE na lata 2020-2024:
   1. Środowisko i klimat / Europejski Zielony Ład
   2. Nasza cyfrowa przyszłość / Europa na miarę ery cyfrowej
   3. Praca i gospodarka / Gospodarka służąca ludziom
   4. Ochrona obywateli i wartości / Silniejsza pozycja Europy na świecie
   5. Europa na świecie / Promowanie europejskiego stylu życia
   6. Demokracja i prawa / Nowy impuls dla demokracji europejskiej
  3. Wdrażanie idei Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB) opartego na trzech wartościach:
   1. zrównoważony rozwój (od celów klimatycznych, aż do obiegu zamkniętego, zerowego zanieczyszczenia i bioróżnorodności),
   2. estetyka (w tym jakość doświadczenia i stylu),
   3. integracja (obejmująca różnorodność, równość dla wszystkich, dostępność i przystępność cenową). Zielona Strefa Nauki jako laboratorium Nowego Europejskiego Bauhausu.
  4. Realizacja Strategii Komisji Europejskiej na rzecz bioróżnorodności 2030 pod nazwą „Przywracanie przyrody do naszego życia”.
  5. Wdrażanie Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ.
  6. Realizacja priorytetów Programu Erasmus +: włączenie i różnorodność; transformacja cyfrowa; środowisko i walka ze zmianą klimatu; uczestnictwo w życiu demokratycznym, wspólne wartości i zaangażowanie obywatelskie.
  7. Wydarzenia projektowane są dla następujących grup odbiorców:
   1. mieszkańcy regionu w podziale na grupy (programy dla dzieci, szkół, dorosłych, seniorów, rodzin),
   2. turyści i odbiorcy zagraniczni największych eventów (skala: region-kraj-Europa-świat),
   3. środowisko akademickie (program dla każdej grupy w społeczności akademickiej),
   4. regionalne, krajowe i międzynarodowe jednostki świata nauki, kultury, sztuki, popularyzacji nauki, nawiązujące współpracę z Konsorcjum Akademickim „Katowice -Miasto Nauki” oraz Miastem Katowice,
   5. otoczenie biznesowe i gospodarcze,
   6. podmioty opiniotwórcze i media,
   7. instytucje publiczne i podmioty non-profit,
   8. fauna i flora.

Rozdział 2 Wytyczne współpracy naukowej

 1. Oficjalne wydarzenia EMNK 2024 oraz współpraca partnerska powinny dotyczyć ścieżek tematycznych określonych w założeniach programowych.
 2. Wydarzenia prowadzone przez inne instytucje i podmioty niż uczelnie powinny na etapie wnioskowania wykazać współpracę z naukowcem/naukowcami w celu rzetelnej realizacji założeń programowych i udokumentowania jakości naukowej.
 3. Inicjatywy lokalne powinny odbywać się z udziałem przedstawicieli świata nauki.
 4. W kwestiach spornych wynikających z wybranej formy współpracy dysponenci tytułu EMNK 2024 zwrócą się do wybranej uczelni Konsorcjum Akademickiego „Katowice – Miasto Nauki”
  o opinię w zakresie wybranej dziedziny bądź obszaru.

Rozdział 3 Wytyczne dostępności

UWAGA: Poniższe wytyczne to zbiór wybranych, horyzontalnych zaleceń, których spełnienie spowoduje, że dane wydarzenie stanie się bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Należy pamiętać o tym, że osoby z niepełnosprawnością mają również prawo uczestniczyć w pełni
w każdym wydarzeniu organizowanym jako element EMNK 2024. Jednocześnie każde wydarzenie towarzyszące może mieć inny charakter, organizowane jest w różnych warunkach czy wykorzystuje różne środki przekazu, miejsca, usługi itp. Warto zatem przed jego organizacją przeanalizować
co musi zostać zrobione, aby w wydarzeniu mogła wziąć udział osoba z określoną niepełnosprawnością (np. niesłysząca, niewidoma, poruszająca się na wózku, niemówiąca, z niepełnosprawnością intelektualną itp.). Poniższy katalog z pewnością nie jest wyczerpujący. Stanowi on zalecenie i powinien zostać wykorzystany w miarę możliwości przez organizatora wydarzenia.

Więcej przykładów konkretnych rozwiązań i podpowiedzi znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/dobre-praktyki/#Twoja%20droga%20do%20dost%C4%99pno%C5%9Bci,
a także w zakładce „Poradniki, standardy, wskazówki”.

 

 1. Dostępność architektoniczna:
  1. zapewnienie wolnych od barier poziomych (korytarze, alejki, przejścia, chodniki)
   i pionowych (schody, piętra) przestrzeni komunikacyjnych, zadbanie o brak przedmiotów lub mebli, które mogą utrudniać poruszanie się,
  2. zainstalowanie urządzeń lub rozwiązań technicznych, które umożliwią dostanie się do wszystkich pomieszczeń, w których odbywa się wydarzenie osobie poruszającej się na wózku lub o kulach,
  3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń, w których odbywa się wydarzenie nie tylko w sposób wizualny, ale też głosowy (np. osoba udzielająca informacji, kierująca do miejsca wydarzenia). Umieszczenie informacji wizualnej na odpowiedniej wysokości, aby mogły ją przeczytać osoby poruszające się na wózku. Warto zwrócić uwagę na odpowiednią czcionkę, wielkość informacji i kontrastowość oraz zapewnić właściwe oświetlenie dla informacji,
  4. umożliwienie wstępu na wydarzenie osobie korzystającej z psa asystującego,
  5. co najmniej jedna toaleta powinna być dostępna dla klientów z niepełnosprawnością, tzn.
   w szczególności umożliwiać samodzielne z niej skorzystanie przez osobę poruszającą się na wózku,
  6. zadbanie, by w procedurach ewakuacji na wypadek zagrożenia ujęto kwestie ewakuacji osób z niepełnosprawnościami – kto za to odpowiada, na jakich zasadach itp.
 2. Dodatkowe wskazówki dotyczące dostępności architektonicznej:
  1. przygotowanie miejsc przeznaczonych dla osób poruszających się na wózku (np. na widowni). Najlepiej rozmieścić je w kilku różnych miejscach sali, żeby osoba
   z niepełnosprawnością miała wybór. Powinny one umożliwiać obserwację całości wydarzenia,
  2. w razie planowania ekspozycji, wystawy, warto pamiętać że materiały (eksponaty) powinny być prezentowane w taki sposób, żeby były dobrze widoczne dla osób o różnym wzroście, również dla dzieci i osób poruszających się na wózku,
  3. zapewnienie miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością w pobliżu budynku,
   w którym odbywa się wydarzenie,
  4. zapewnienie asysty osobie z niepełnosprawnością podczas wydarzenia.
 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna – zapewnienie kontaktu z organizatorem wydarzenia oraz rejestracji/zgłoszenia się do udziału w wydarzeniu z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje.
 4. Dodatkowe wskazówki dotyczące komunikacji:
  1. używanie prostego języka np. w zaproszeniu na konkretne wydarzenia, na etapie prowadzenia rejestracji,
  2. zapewnienie tłumaczenia wydarzenia na polski język migowy,
  3. zapewnienie napisów i/lub audiodeskrypcji w materiałach video,
  4. przygotowywanie audiodeskrypcji, która jest jednym ze sposobów przekazania brakujących informacji osobom niewidomym. Audiodeskrypcja dodawana jest tam, gdzie ważna jest warstwa wizualna i gdzie jest na nią miejsce.
 5. Dostępność cyfrowa – wszystkie dokumenty dotyczące wydarzenia – np. ulotki, zaproszenia, plakaty, materiały multimedialne itp. powinny być umieszczone na stronie internetowej i powinny być możliwe do odczytania za pomocą czytnika ekranu.
 6. Dodatkowe wskazówki:
  1. dostępność trzeba zapewnić niezależnie od tego, gdzie umieszcza się treści. Dotyczy to takich platform, jak Facebook, YouTube, Instagram, Vimeo, Twitter i innych. Większość tych platform umożliwia np. wgranie napisów do filmu,
  2. powinno się zapewnić tekst alternatywny (opis tekstowy) do grafiki umieszczanej na stronie internetowej. Nie wymaga to opisywania wszystkich szczegółów grafiki, lecz jedynie kontekstu informacyjnego,
  3. jeśli w Internecie publikowane jest nagranie z wydarzenia, to należy zadbać o to, by znalazły się w nim napisy dla osób niesłyszących i audiodeskrypcja dla niewidomych.

Rozdział 4 Wytyczne środowiskowe

 1. Zgłaszane wydarzenia powinny minimalizować negatywny wpływ na środowisko.
  Nie należy stosować jednorazowego plastiku (wyeliminowanie np. kubków i sztućców plastikowych, plastikowych pojemników przy cateringu, plastikowych butelek na wodę itd.).
 2. Należy zapewnić segregację odpadów.
 3. Zaleca się unikać sztucznych oraz ciętych roślin jako dekoracji.
 4. Zaleca się zapewnić dostęp do dozowników z wodą pitną lub wodę w szklanych butelkach.
  W przypadku cateringu zaleca się zapewnić dostęp do posiłków wegetariańskich i/lub wegańskich.
 5. Zaleca się promowanie korzystania z komunikacji publicznej oraz miejskiej infrastruktury rowerowej w szczególności z Roweru Miejskiego w trakcie oficjalnych wydarzeń EMNK 2024.
return to top