Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

GEPARD | Podsumowanie projektu GEPARD podczas międzynarodowej konferencji naukowej pn. „Różnorodność, równość i inkluzja w społeczności…”

10.04.2024 - 12:00 aktualizacja 10.04.2024 - 12:08
Redakcja: OO

21–22 marca 2024 roku odbyła się pierwsza w Polsce konferencja całkowicie poświęcona problematyce równości i różnorodności. Międzynarodową, interdyscyplinarną konferencję Community of diversity, equity and inclusion: Towards supporting well-being and sustainability /Różnorodność, równość i inkluzja w społeczności – wspieranie dobrostanu i zrównoważonego rozwoju/ zorganizował Uniwersytet Śląski w Katowicach. Współorganizatorami byli: Województwo ŚląskieGórnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz ING Hubs Poland. Wydarzenie odbyło się w ramach pasma Miasto – Region – Akademia obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024, zostało także objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Katowice, a specjalny udział wziął w nim UNICEF Polska.

Celem konferencji była wymiana wiedzy, poglądów oraz praktyk i doświadczeń w zakresie wdrażania szeroko rozumianych polityk równości i różnorodności w różnych środowiskach akademickich i pozaakademickich, ulokowanych w zróżnicowanych kontekstach społeczno-kulturowych oraz państwowych i międzynarodowych.

W trakcie wydarzenia poruszano zagadnienia takie, jak: rozumienie pojęcia  różnorodności w zależności od przyjętej perspektywy, płeć i inne profile indywidualne i grupowe jako obszary różnorodności, intersekcjonalność w refleksji, badaniach i działaniach równościowych oraz inkluzyjnych, problemy wdrażania polityk równościowych w różnych środowiskach oraz sposoby przezwyciężania trudności w kontekście rozwijania i zapewniania dobrostanu różnym grupom społecznym, badania naukowe, diagnoza, monitoring oraz ewaluacja bezpieczeństwa i problemy interwencji wobec naruszeń zasad równościowych, znaczenie języka inkluzyjnego oraz problemy jego stosowania w praktyce, a także edukacja na rzecz równości i poszanowania różnorodności.

Istotnym elementem i celem konferencji była ponadto prezentacja projektu międzynarodowego GEPARD /Gender Equality Programme in Academia – Raising Diversity/ oraz jego finalnych rezultatów w postaci interaktywnej platformy (gepard-project.eu) zawierającej: Uniwersalny Plan Równości Płci jako narzędzie umożliwiające tworzenie i doskonalenie planów równości płci, przewodnik metodologiczny do prowadzenia badań diagnozujących i ewaluujących polityki równości, zestaw materiałów edukacyjnych oraz scenariusze zajęć dydaktycznych.

Wagę wydarzenia zaakcentowały w swoich wystąpieniach czołowe dla tematu równości i różnorodności postaci międzynarodowej i krajowej sceny politycznej: Komisarz europejska ds. równości Helen Dalli, Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, Ministra ds. Równości Katarzyna Kotula czy międzynarodowa ekspertka i doradczyni UE ws. sytuacji kobiet w nauce i badaniach Marcela Linkova. Konferencja zgromadziła także prorektorki i prorektorów uczelni odpowiedzialnych za realizację polityk równości, reprezentujących różne kraje – m.in. Hiszpanię, Maltę, Niemcy, Cypr czy Republikę Czeską. Uczestniczyły w niej również czołowe postaci świata naukowego badające problemy równości i różnorodności – maltańskie badaczki problematyki gender diversity: JosAnn Cutajar oraz Maureen Cole z Malty, Carmen Casas Vives z Hiszpanii, Caitrionę NiLaorie z Irlandii oraz polskie badaczki problematyki równości i różnorodności. Łącznie ponad 40 badaczek i badaczy oraz osób zarządzających wdrażaniem polityk równości w różnych środowiskach brało udział w dyskusjach panelowych, wygłaszało prelekcje lub prowadziło warsztaty.

Konferencja Community of diversity, equity and inclusion: Towards supporting well-being and sustainability zgromadziła imponującą liczbę około 600 uczestniczek i uczestników. W konferencji wzięły udział osoby ze środowisk akademickich, biznesowych i samorządowych, a także z sektora edukacji publicznej, w tym liczne grono – ponad 50 osób – uczestniczek i uczestników z zagranicy: m.in. z Malty, Niemiec, Włoch, Cypru, Austrii, Węgier, Hiszpanii, Irlandii, Turcji, Republiki Czeskiej, Chin, Kamerunu czy Stanów Zjednoczonych.

uczestnicy konferencji

Fot. Aleksandra Kiernas

return to top