Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komunikat rektora Uniwersytetu Śląskiego z 15 maja 2020 roku

15.05.2020 - 15:54 aktualizacja 15.05.2020 - 20:39
Redakcja: AJS, Sekcja Prasowa
Tagi: komunikat rektora

Komunikat
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z 15 maja 2020 roku

Funkcjonowanie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w czasie pandemii opiera się o rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Zdrowia.

Szczegółowe regulacje funkcjonowania naszej uczelni zawarte są w kolejnych zarządzeniach rektora:

 • zarządzenie nr 28 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, z późniejszymi zmianami (zarządzenie nr 29);
 • zarządzenie nr 34 z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, z późniejszymi  zmianami (zarządzenie nr 38, nr 47, nr 54);
 • zarządzenie nr 35 z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie powołania w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zespołu monitorowania i koordynowania działań w sprawie zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2;
 • zarządzenie nr 39 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia lub wyłączenia stosowania niektórych zasad zamieszkiwania w domach studenckich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z późniejszymi  zmianami (zarządzenie nr 47, nr 55);
 • zarządzenie nr 40 z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne w związku z zawieszeniem kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach;
 • zarządzenie nr 45 z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie nadzwyczajnego trybu przeprowadzania obrad i podejmowania uchwał za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w trybie obiegowym w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, z późniejszymi  zmianami (zarządzenie nr 52);
 • zarządzenie nr 59 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia sposobu realizacji zajęć dydaktycznych w czasie stanu epidemicznego a także do podejmowania wszelkich decyzji związanych z organizacją procesu kształcenia.

W oparciu o wymienione przepisy zawieszone zostało kształcenie na studiach, na wszystkich poziomach i formach kształcenia, w tym także kształcenie doktorantów w formie stacjonarnej. Zarządzono by zajęcia były kontynuowane w formie zdalnej. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadziło również ograniczenie obowiązku świadczenia pracy na terenie uczelni, z wyłączeniem tych przypadków, w których jest to niezbędne ze względu na zachowanie ciągłości pracy uczelni.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia z dnia 14 maja 2020 r. znoszenie ograniczeń w działalności uczelni i instytutów PAN zostało zapowiedziane wraz z nałożeniem na rektorów obowiązku opracowania zasad i procedur minimalizujących zagrożenie epidemiologiczne związane z przywracaniem funkcjonowania uczelni oraz powracaniem do nich studentów, doktorantów i pracowników (www.gov.pl/nauka).

W wspomnianym komunikacie czytamy: „Od poniedziałku (18 maja) będzie obowiązywała zmiana rozporządzeń ograniczających działalność uczelni oraz instytutów naukowych i jednostek pomocniczych Polskiej Akademii Nauk polegająca na przywróceniu możliwości świadczenia pracy na terenie tych podmiotów.

Przewidujemy, że od 25 maja przywrócona zostanie możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych na ostatnich latach studiów oraz tych zajęć, także w ramach kształcenia doktorantów, które nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w tym w laboratoriach, centrach symulacji medycznej itp.”.

Na podstawie komunikatu Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 2020 r. (www.gov.pl/koronawirus/3etap) planowane jest stopniowe przywracanie działalności uczelni od 25 maja br. Poniżej zamieszczam fragment tego komunikatu:

Lewy cudzysłów

UCZELNIE (od 25 maja)

Chcemy przywrócić również możliwość prowadzenia na uczelniach:

  • zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów),
  • zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.

Powrót do zajęć dotyczy również kształcenia doktorantów i zajęć organizowanych np. w laboratoriach i centrum symulacji medycznej.

 

Uwzględniając powyższe, a także wcześniej wprowadzone uregulowania dotyczące funkcjonowania naszej uczelni, podjęliśmy prace zmierzające do stopniowego powrotu do kształcenia i pracy na terenie uczelni. Planowaną datą początkową nowych zasad funkcjonowania uczelni jest dzień 1 czerwca 2020 r. Już od 25 maja planowany jest stopniowy powrót do podstawowego sposobu świadczenia pracy wszystkich grup pracowników – zarówno nauczycieli akademickich, jak i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. W niniejszym komunikacie przedstawiamy w zarysie schemat postępowania oraz wytyczne dla osób pełniących funkcje kierownicze umożliwiające przygotowanie uczelni do funkcjonowania w obszarze kształcenia, badań naukowych, a także administracji oraz domów studenckich. Odpowiedzialność za wdrożenie zasad bezpieczeństwa w poszczególnych jednostkach ponoszą ich kierownicy, w szczególności dziekani i dyrektorzy wyodrębnionych struktur administracyjnych uczelni.

Planowane przywracanie funkcjonowania uczelni musi uwzględniać zalecenia zawarte w piśmie Głównego Inspektora Sanitarnego z 12 maja 2020 r. pt. Zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na studiach.

Szczegółowe regulacje oraz dodatkowe wytyczne zostaną określone w drodze odpowiednich zarządzeń i komunikatów JM Rektora UŚ i podane do wiadomości wspólnoty Uniwersytetu w najbliższych dniach, niezwłocznie po ukazaniu się „Środowiskowych wytycznych w związku z przywracaniem działalności uczelni” przygotowywanych przez MNiSW.

 

Kształcenie 

Zajęcia dydaktyczne, które w semestrze letnim prowadzone są w formie zdalnej, będą kontynuowane w tej formule i zakończą się w przewidzianym w organizacji roku akademickiego terminie 7 czerwca br. Egzaminy i zaliczenia tych zajęć przeprowadzone będą w formie zdalnej. W uzasadnionych przypadkach dziekani będą mogli zadecydować o przeprowadzeniu zaliczenia lub egzaminu w formie innej niż w pełni zdalna, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Nie ulegają zmianie określone w organizacji roku akademickiego terminy:

 • egzaminacyjna sesja letnia: 8.06.2020-30.06.2020,
 • egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego: 1.09.2020-25.09.2020,
 • zaliczenia i egzaminy dotyczące zajęć, które nie mogły być prowadzone zdalnie zostaną przeprowadzone po ich zakończeniu, w terminach określonych przez dziekanów.

Zajęcia, których nie można przeprowadzić zdalnie, zostaną zrealizowane w formie kontaktowej nie wcześniej niż od 1 czerwca br. Dokładne terminy i formę realizacji tych zajęć określą dziekani wydziałów, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim członkom wspólnoty Uczelni, a także uzgodnienia terminów zajęć z terminami ewentualnych egzaminów w równolegle toczącej się sesji. Harmonogram sesji oraz odpowiednio zmieniony plan pozostających do odpracowania zajęć dziekani podają do wiadomości studentów nie później niż do dnia 25 maja br.

Egzaminy dyplomowe mogą odbywać się w formie zdalnej lub kontaktowej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. O formie egzaminu decyduje dziekan na wniosek studenta składany wraz z pracą dyplomową. W przypadku, gdy któryś z członków komisji wnioskuje o uczestniczenie w egzaminie w sposób zdalny, dziekan zapewnia mu taką możliwość.

Organizując zajęcia dydaktyczne po dniu 1 czerwca br. należy mieć na względzie zapewnienie bezpieczeństwa uczestników, które może wymagać m.in. przeniesienia takich zajęć do odpowiednio większych pomieszczeń, a w przypadku braku takiej możliwości – podział grup zajęciowych.

 

Badania naukowe

Od dnia 25 maja br. należy wznawiać zawieszone badania laboratoryjne i ewentualnie terenowe. Prowadzenie  badań naukowych w laboratoriach należy zorganizować z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa sanitarnego. W związku z tym należy opracować szczegółowe harmonogramy wykorzystania infrastruktury badawczej/laboratoryjnej pozostającej w dyspozycji jednostek oraz instrukcje dotyczące przebywania w tych laboratoriach zgodnie z zaleceniami GIS.

 

Administracja i wsparcie kształcenia oraz badań naukowych

Od dnia 25 maja br. stopniowo znoszone będzie ograniczenie obowiązku świadczenia pracy na terenie uczelni w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi oraz pracy administracji. Jest to szczególnie ważne dla pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych, doktorantów oraz inżynieryjno-technicznych i pracowników administracji centralnej i wydziałowych, kampusów oraz bibliotek. W każdej jednostce zostanie opracowany system przywracania oraz wykonywania pracy w trybie stacjonarnym. Uwzględniamy także możliwość świadczenia pracy zdalnej w tych jednostkach i działach, gdzie będzie to możliwe i uzasadnione. Przywracanie organizacji pracy w trybie stacjonarnym będzie rozłożone w czasie. Zorganizowanie tej pracy będzie wielkim wyzwaniem dla zespołu kanclerskiego oraz dla dziekanów i kierowników organizacyjnych.

 

System biblioteczny

Od 4 maja 2020 r. wznowiono funkcjonowanie wypożyczalni Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (dalej CINiBA), Biblioteki Prawniczej oraz Oddziału BUŚ w Cieszynie. Od 11 maja 2020 r. funkcjonuje również Biblioteka Nauk Społecznych. Nieczynne pozostają czytelnia i strefy otwartego dostępu. Elektroniczne zamówienie na materiały biblioteczne obejmują także książki znajdujące się w tych strefach, a przeznaczone do wypożyczenia. Dodatkowo rozszerzona została usługa książkomatów  w CINiB-ie.

 

Domy akademickie

Obecnie funkcjonuje większość domów akademickich. Przebywają w nich studenci, którzy ze względu na sytuację rodzinną lub materialną nie mają innych możliwości zamieszkania, a także, nieliczni studenci zagraniczni.

Informacje dotyczące możliwości krótkoterminowego zakwaterowania studentów i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w domach akademickich w związku z koniecznością uczestniczenia w zajęciach uruchamianych od dnia 1 czerwca br., a także w sesji egzaminacyjnej zostaną przekazane studentom do dnia 25 maja br. za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzez komunikaty na stronach wydziałów.

Kwaterowanie będzie odbywało się na zasadach indywidualnych, na podstawie prośby skierowanej drogą elektroniczną lub telefoniczną. By móc skorzystać z możliwości zakwaterowania, należy uprzednio (co najmniej dwa dni wcześniej od daty zakwaterowania)  poinformować o tym administratora właściwego DS, wskazując jednocześnie uzasadnienie (cel) zakwaterowania.

Pierwszeństwo podczas procesu indywidualnego kwaterowania, o którym mowa wyżej, przysługuje tym studentom i doktorantom, którzy opuścili akademik, zostawiając swoje rzeczy lub wykwaterowali się po 12 marca 2020 r. w ramach wolnych miejsc w akademiku. Ze względu na konieczność przygotowania i zorganizowania tych miejsc, prosi się osoby zainteresowane doraźnym kwaterowaniem, by przekazały tę informację najpóźniej do dnia 1 czerwca 2020 r. Po tej dacie informacja o pozostałych wolnych miejscach zostanie przekazana na stronie internetowej UŚ.

Stawki opłat obliczane będą według stawek dobowych i faktycznego okresu pobytu w domu studenckim i są wnoszone za faktyczny okres pobytu w domu studenta, wg obowiązujących stawek dobowych w roku akademickim 2019/2020, ustalonych odpowiednio dla właściwego domu studenta, które dostępne są na stronach:

 • dla domów studenta w Katowicach i w Sosnowcu:

pobierz plik

 • dla domów studenta w Cieszynie:

pobierz plik

 

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Wieczne pióro i dokument

return to top