Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komunikat w sprawie przesłuchań kolejnych studentów UŚ

11.09.2020 - 09:22 aktualizacja 11.09.2020 - 09:22
Redakcja: OO, Sekcja Prasowa

W związku z zaplanowanymi w najbliższym czasie przesłuchaniami kolejnych studentów Uniwersytetu Śląskiego, którzy brali udział w zajęciach prowadzonych przez Panią dr hab. Ewę Budzyńską, przypominamy nadal aktualne stanowisko władz uczelni z 25 maja 2020 roku dotyczące podejmowanych przez organy ściągania czynności wobec członków wspólnoty naszej uczelni:

„Z głębokim zaniepokojeniem odbieramy podejmowane przez organy ścigania przesłuchiwanie studentów, którzy zdecydowali się wnieść skargę na budzące ich sprzeciw treści zajęć prowadzonych przez Panią dr hab. Ewę Budzyńską. Skarga ta stanowi przedmiot postępowania prowadzonego przez niezależną komisję dyscyplinarną UŚ, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami. Nie ma żadnych podstaw, aby wątpić w rzetelność i bezstronność działań tej komisji. Czynności organów ścigania podejmowane w czasie, gdy toczy się nadal postępowanie przed organami uczelni, są odbierane przez wielu członków wspólnoty naszego Uniwersytetu, jako ingerujące w autonomię funkcjonowania jego organów. Powinny one realizować powierzone im przez prawo zadania w sposób nieskrępowany, z poszanowaniem zasad wolności słowa, autonomii uczelni oraz podstawowych wartości, jakie szanowane winny być w Uniwersytecie. Władze uczelni nie mają formalnej możliwości udziału w czynnościach procesowych organów ścigania, jednakże uważnie obserwują sposób ich prowadzenia oraz należyte respektowanie praw i wolności uczestników tego postępowania. Każdy członek wspólnoty naszej uczelni może liczyć na wszelkie dostępne i zgodne z prawem formy wsparcia i pomocy”.

Sprzeciw wobec ingerencji organów ścigania w sprawy, których rozstrzyganie należy do autonomicznych obowiązków uczelni wyraziły również Prezydia KRASP oraz RGNiSW w swoim stanowisku z 9 czerwca 2020 roku – https://us.edu.pl/prezydium-krasp-oraz-prezydium-rgnisw-ws-przesluchan-studentow-us/.

Informujemy równocześnie, iż pierwsze zebranie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich zwołane zostało na 23 września 2020 roku i będzie poświęcone wyborom przewodniczącego Komisji i jego dwóch zastępców. Następnie przewodniczący Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich wyznaczy składy orzekające we wszystkich aktualnie procedowanych przez Komisję sprawach.

return to top