Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nowoczesna edukacja o zagrożeniach środowiskowych sposobem na tworzenie nowych, specjalistycznych miejsc pracy

logo projektu, napis Interreg Polska-Słowacja Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, flaga Unii Europejskiej

Finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Całkowita wartość projektu: 932 011,80 EUR
Dofinansowanie ze środków EFRR (85%): 792 209,91 EUR
Koordynator: prof. dr hab. Ireneusz Malik
Lider projektu: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych
Partner: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta (www.uniza.sk)
Okres realizacji: 01.06.2019–30.06.2023

Opis projektu: Projekt polega na transgranicznym transferze kompetencji oraz wprowadzeniu do edukacji zawodowej obszaru wsparcia nowoczesnych technologii środowiskowych dla zagrożeń środowiskowych. Nastąpi to przez opracowanie nowych programów kształcenia w zawodzie technik/inżynier zagrożeń środowiskowych i szkolenia grup docelowych. Szkolenia obejmą kompetencje dotyczące nowych metod identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom. Pierwszą fazą projektu będzie transfer technologii z Uniwersytetu w Żylinie do partnera polskiego i zwrotny transfer technologii z Uniwersytetu Śląskiego do partnera słowackiego. Transfer obejmie technologie wczesnego ostrzegania przed ruchem gruntu w obszarach osuwiskowych, szybkiej detekcji powodzi oraz nową, opatentowaną, unikatową technologię zastosowania dendrochronologii do identyfikacji osuwania, powodzi, zanieczyszczeń i opracowania map zagrożeń. Kompetencje te zostaną następnie upowszechnione w postaci opracowanych programów kształcenia w zawodzie technik/inżynier zagrożeń środowiskowych (zgodnie z obowiązującym prawem) dla trzech poziomów kształcenia: szkół wyższych, szkół ponadpodstawowych oraz szkół dla dorosłych. Dla wszystkich tych poziomów kształcenia przeprowadzone zostaną szkolenia (obejmujące uczniów i nauczycieli), a ostatnim etapem projektu będą szkolenia praktyczne polegające na zastosowaniu zaprezentowanych nowych technologii na realnych przykładach zagrożeń występujących na obszarze wsparcia. W tym etapie podkreślone zostaną możliwości komercyjnego zastosowania prezentowanych technologii, tak aby dały one mieszkańcom obszaru wsparcia możliwości zatrudnienia i zarobkowania.

Cel projektu: Podniesienie jakości i różnorodności kształcenia zawodowego (w szkołach ponadpodstawowych, szkołach dla dorosłych oraz w szkołach wyższych) na obszarze wsparcia poprzez upowszechnienie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu obsługi nowoczesnych technologii środowiskowych dla przeciwdziałania zagrożeniom środowiskowym, w tym upowszechnienie wypracowanej w projekcie propozycji nowych, specjalistycznych programów kształcenia w zawodzie technik/inżynier zagrożeń środowiskowych.

 

return to top