Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

ACTIVATING STUDENTS IN ONLINE CLASSES

Aktualności

Opis projektu

Głównym celem Projektu jest aktywizacja studentów biorących udział w zajęciach on-line.

Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie nauczycieli akademickich na wiedzę z zakresu dydaktyki online, wymuszonej pandemią Covid-19. Badania przeprowadzone na uczelniach pokazały, że choć większość nauczycieli potrafi szybko nabywać umiejętności techniczne związane z pracą z wykorzystaniem narzędzi internetowych, problemem okazał się brak wiedzy na temat metodyki zajęć online. Okazało się, że przeniesienie zajęć akademickich do wirtualnej sieci skutkowało znacznie mniejszą aktywnością studentów niż podczas tradycyjnych spotkań. Mamy nadzieję, że projekt wpłynie na doskonalenie umiejętności nauczycieli m.in. w zakresie kompetencji dydaktycznych i cyfrowych, umiejętności posługiwania się nowatorskimi narzędziami cyfrowymi.

Celem projektu jest rozpropagowanie metody odwróconej klasy, a także wsparcie nauczania zdalnego narzędziami technologii informacyjno-komunikacyjnej. Wiele narzędzi jest znanych w dydaktyce, ale do tej pory rzadko stosowanych na zajęciach online. Wykorzystanie takich narzędzi jak: Mentimeter, Padlet, LearningApps, Genially pozwoli nie tylko nadać zajęciom atrakcyjnej formy, ale będzie też dobrą metoda aktywizacji studentów. Ważnym elementem jest również grywalizacja zajęć. Rezultaty projektu mają pomóc nauczycielom akademickim w prowadzonych przez nich zajęciach on-line, zapewniając im metody, narzędzia, jak i możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji oraz budowania nowego standardu nauczania.

Metoda odwróconej klasy zostanie zaprojektowana i przetestowana na trzech uczelniach (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie oraz Uniwersytet Sofijski), ale również zostanie zaprezentowana naszym partnerom z Europejskiego Uniwersytetu Transform4Europe – T4E.

img

Adresaci projektu

Głównymi interesariuszami projektu są nauczyciele akademiccy pracujący na wyżej wymienionych Uczelniach. Są oni związani z różnymi dyscyplinami naukowymi, nauczają na różnych kierunkach studiów i cechuje ich różny poziom doświadczenia dydaktycznego. Szerszą grupę interesariuszy stanowią naukowcy pracujący na wszystkich uniwersytetach T4E, którzy będą mieli okazję poznać i wdrożyć naszą e-metodologię opartą na metodzie odwróconej klasie.

Trzeci poziom beneficjentów to studenci, którzy wezmą udział w nowatorskich zajęciach on-line.

img

Rezultaty projektu

Założeniem projektu jest uzyskanie pozytywnego wpływu na jakość nauczania w uczelniach wchodzących w skład T4E, jak i innych uczelniach naszego regionu. Wyniki projektu zostaną również zaprezentowane nauczycielom na niższych poziomach edukacji, którzy często korzystają ze wsparcia Uczelni w tym zakresie. Dlatego też, opracowane w projekcie metody będą mogły być stosowane zastosowanie w szkołach podstawowych i średnich.

 

img

Output 1. Flipped classroom based e-methodology

Output 2. Teacher training material. Part 1

Output 2. Teacher training material. Part 2

Output 2. Teacher training material. Part 3

Output 2. Teacher training material. Part 4

Output 3. Demo scenarios

Output 4. Best practices

Output 5. T4E tracs scenarious

Partnerzy projektu

Projekt jest realizowany przez trzech partnerów wchodzących w skład uniwersytetu europejskiego „Transform4Europe”:

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska)
  • Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa)
  • Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy (Bułgaria)

Liderem projektu jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

                             Obraz znaleziony dla: sofia university logo

img

Kontakt

Zespół Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:

  • Koordynator projektu: dr Renata Jankowska, prof. UŚ (renata.jankowska@us.edu.pl)
  • Koordynator ds. administracyjnych: dr Małgorzata Gwadera (malgorzata.gwadera@us.edu.pl)
  • Asystent ds. administracyjnych: Paweł Ziegler (pawel.ziegler@us.edu.pl)
  • Asystentka ds. finansowych: dr Emilia Rekosz-Cebula (emilia.rekosz-cebula@us.edu.pl)

Zespół Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie

Zespół Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klemensa z Ochrydy

Adres mailowy projektu: activeclass@us.edu.pl

img
return to top