Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Innovative Start. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w odpowiedzi na oczekiwania przyszłych pracodawców

Finansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Wartość projektu: 1 153 812,00 zł
Okres trwania: 01.10.2016–30.09.2019

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, analitycznych, językowych, informatycznych, interpersonalnych studentów i studentek studiów stacjonarnych II stopnia kierunków: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska oraz biologia żywności i żywienia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy. Projekt służyć będzie lepszemu przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy poprzez realizację szkoleń (w tym części certyfikowanych), zajęć warsztatowych, zajęć praktycznych w formie projektowej, dodatkowych zajęć realizowanych wspólnie z pracodawcami, a także zajęć wynikających ze współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt obejmuje swym zakresem specjalistyczne szkolenia i kursy, zajęcia warsztatowe, wizyty studyjne u pracodawców, realizację projektów we współpracy z pracodawcami, które wyposażą studentów w kompetencje lub kwalifikacje oczekiwane przez pracodawców od kandydatów do pracy. Efektem projektu będzie zwiększenie konkurencyjności absolwentów wydziału na rynku pracy. Wsparciem objęci zostaną studenci ostatnich semestrów czterech kierunków studiów II stopnia.

return to top