Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

List rektora do studentów UŚ na nowy rok akademicki 2020/2021

18.09.2020 - 09:55 aktualizacja 19.04.2022 - 11:09
Redakcja: MJ
Tagi: komunikaty

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

ten list będzie dłuższy, zawiera sporo ważnych informacji, ale nie rozwiązuje wszystkich niepewności, jakie targają nami w związku z nadchodzącym rokiem akademickim. Wiele Waszych pytań znamy, staramy się je rozstrzygnąć, niektóre jednak pozostaną jeszcze przez jakiś czas bez odpowiedzi. Oto, co już wiemy.

Pewne jest, że niebawem, 1 października, zainaugurujemy wspólnie rok akademicki 2020/2021 – 53. na Uniwersytecie Śląskim. „O roku ów! kto ciebie widział w naszym kraju!” – chciałoby się zawołać za Mickiewiczem i dodać: „w kraju i na świecie”. Ostatni semestr spędziliśmy zasadniczo na studiowaniu przed ekranami, wdzięczni za technologię, która pozwoliła nam zachować ciągłość kształcenia. W semestrze nadchodzącym chcielibyśmy nieco bardziej otworzyć dla Was Uczelnię, zakładamy jednak, że większa część kształcenia będzie wciąż odbywać się zdalnie. Uważnie obserwujemy sytuację w szkołach i jej rozwój będzie dla nas wskazówką co do ostatecznych decyzji, jakie podejmiemy przy organizacji kształcenia w nadchodzącym roku akademickim.

Poniżej znajdą Państwo kilka przydatnych wiadomości, dotyczących funkcjonowania Uniwersytetu w tych wciąż nadzwyczajnych warunkach. Dla większej czytelności wyodrębniliśmy następujące grupy zagadnień:

 1. Poziomy zagrożenia epidemicznego
 2. Organizacja kształcenia
 3. Akademiki
 4. Dni adaptacyjne
 5. Świadczenia
 6. Wyróżnienia rektora
 7. Inauguracje roku akademickiego

1. POZIOMY ZAGROŻENIA COVID-19

Opracowaliśmy prosty system informowania całej Wspólnoty Uniwersytetu o stanie zagrożenia epidemicznego na naszej Uczelni. Uważamy bowiem, że nie wystarczy określić sposób prowadzenia zajęć w nadchodzącym semestrze, ale trzeba także przygotować się na zmieniającą się sytuację w trakcie jego trwania. Ujęta w cztery poziomy tabela określa sposoby postępowania wszystkich grup tworzących społeczność UŚ. Szczegółowe wytyczne obowiązujące dla każdego z poziomów zagrożenia znajdują się na stronie https://us.edu.pl/uczelnia/status-zabezpieczen-covid-19/.

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA

W roku akademickim 2020/2021 istotna część Waszych zajęć (m.in. wykłady i lektoraty) będzie odbywać się zdalnie. Bezpośrednio w salach, w formie kontaktowej, z zachowaniem koniecznego bezpieczeństwa prowadzone będą zajęcia, których nie można zrealizować zdalnie (laboratoria czy warsztaty). Ponadto, jesteśmy przekonani, że nowo przyjęci studenci powinni mieć możliwość rozpoczęcia przynajmniej wybranych zajęć w murach naszej Uczelni, aby poznać Uniwersytet, swoich wykładowców oraz koleżanki i kolegów. Trwają przygotowania takiej formuły, aby na każdym kierunku studiów czekały na Was zajęcia kontaktowe. Szczegółowe decyzje w tej kwestii podejmą i ogłoszą w najbliższym czasie władze dziekańskie na stronach wydziałowych.

Początek zajęć dydaktycznych dla studentów pierwszych roczników zaplanowano na 12 października, natomiast dla studentów starszych lat na 5 października. Rozpoczęcie zajęć poprzedzać będą szkolenia prowadzone zdalnie i polecane wszystkim studentom:

– szkolenie z zakresu obowiązujących zasad bezpieczeństwa,

– specjalne szkolenia (m.in. przygotowujące do udziału w zajęciach zdalnych),

– spotkania adaptacyjne.

Przypominam również, że obowiązkowa rejestracja elektroniczna na lektoraty języków obcych i wychowanie fizyczne odbywa się na początku roku akademickiego.

 • Lektoraty

Studentów kontynuujących kształcenie w roku akademickim 2020/2021 obowiązuje ponowna rejestracja do dotychczasowych grup lektoratowych lub – tylko z ważnych powodów – do innych. Każda ewentualna zmiana grupy dokonywana jest na pisemny wniosek studenta (zmiana grupy – wniosek.doc), złożony w Biurze ds. Rejestracji Internetowej Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (lektorat@us.edu.pl). Studentów II i III roku kontynuujących naukę w ramach 3. modułu „język obcy” obowiązuje ponowna rejestracja do dotychczasowych grup lub, z ważnych powodów, do innej grupy, z zachowaniem języka i poziomu.

Student rozpoczynający lektorat wybiera zajęcia z jednego języka obcego: angielskiego, niemieckiego, francuskiego albo rosyjskiego, pod warunkiem ich dostępności w ramach programów studiów na danym kierunku. Na niektórych kierunkach przewidziano języki obce inne niż wymienione. Istnieją kierunki, które określają w swoich wymaganiach wobec studenta znajomość języka angielskiego, dlatego ich oferta lektoratowa ograniczona jest do tego języka.

Warunkiem uczestnictwa w lektoracie jest prawidłowe zarejestrowanie się do grupy w terminie internetowej rejestracji za pośrednictwem serwisu USOSweb: www.usosweb.us.edu.pl na podstawie wyniku obowiązkowego testu poziomującego (w przypadku studentów rozpoczynających lektorat).

Na początku roku akademickiego odbędą się zdalne spotkania informacyjne z lektorami, będące okazją do udzielania informacji o specyfice lektoratów oraz wyjaśniania ewentualnych problemów.

 • Zajęcia wychowania fizycznego

Zajęcia z przedmiotu wychowanie fizyczne są obowiązkowe dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych przez pierwsze dwa semestry. W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 WF będzie realizowane przez Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu w następujący sposób:

– 10 godzin (5 zajęć) na salach gimnastycznych,

– 10 godzin (2 lub 3 spotkania) w terenie – poza obiektami UŚ,

– 10 godzin w formie zdalnej.

Osoby zainteresowane konkretnymi dyscyplinami sportu mogą realizować wychowanie fizyczne na zajęciach równoważnych zajęciom WF, uczestnicząc w sekcjach Akademickiego Związku Sportowego UŚ – szczegóły i warunki uczestnictwa są dostępne na stronie www.azs.us.edu.pl.

Na zajęcia wszyscy studenci muszą zalogować się w systemie UL: www.ul.us.edu.pl.

Dodatkowo w okresie 5–10 października CWFiS przygotuje różne aktywności fizyczne, w tym grę miejską. Studenci uczestniczący w tych wydarzeniach będą mogli zaliczyć dużą część semestru zimowego. Szczegóły i zapisy do udziału w Sportowym Tygodniu będą dostępne na stronie www.cwfis.us.edu.pl.

 • Dostosowanie do specjalnych potrzeb

Osoby, które chciałyby skorzystać z wsparcia w procesie kształcenia w związku z niepełnosprawnościami lub problemami zdrowotnymi, mogą uzyskać je w postaci Indywidualnego Dostosowania Studiów, pisząc na adres duo@us.edu.pl Szczególne formy wsparcia opisane są na stronie: www.us.edu.pl/student/dostosowanie.

 • Rozliczanie sesji letniej roku akademickiego 2019/2020

Zajęcia dydaktyczne wynikające z planu studiów semestru letniego roku akademickiego 2019/2020, które zostały zrealizowane w niepełnym wymiarze godzinowym lub nie odbyły się (w szczególności zajęcia: laboratoryjne, praktyczne, warsztatowe), będą przeprowadzane na wydziałach zgodnie z harmonogramami ustalonymi przez dziekanów. Dziekani określili listę modułów zajęć dydaktycznych, które z uwagi na ich specyfikę nie zostały zrealizowane, i ustalili warunki, termin oraz sposób ich przeprowadzenia. Informacja o tym została przekazana do wiadomości studentów.

Egzaminy i zaliczenia w sesji letniej egzaminacyjnej roku akademickiego 2019/2020 realizowane są w większości w formie zdalnej. Gdy jednak specyfika egzaminu lub zaliczenia zajęć wymaga przeprowadzenia ich w formie kontaktowej, jest to realizowane z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa zarówno ze strony Uczelni, jak i studenta, w szczególności zasad określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zniesiony został obowiązek dokonywania wpisów w indeksie i przedkładania go w dziekanacie. Student informuje dziekanat o zaliczeniu sesji, wypełniając formularz podania w systemie USOSweb.

3. AKADEMIKI

Jednym z istotnych czynników, zapobiegających rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa jest zachowanie dystansu społecznego. Zakwaterowanie w DS-ach będzie się odbywało z zachowaniem niezbędnych warunków dla ochrony przed zarażeniem COVID-19.

Wnioski o zamieszkiwanie w domach studenckich będą rozpatrywane etapami:

I etap – wnioski złożone w terminie do 14 września zostaną rozpatrzone do 18 września br.

II etap – wnioski złożone od 15 września do 21 września zostaną rozpatrzone do 30 września br.

III etap – wnioski złożone po 21 września br. będą rozpatrywane na bieżąco na wydziałach, a po 5 października w Biurze Studenckich Spraw Socjalnych Centrum Obsługi Studentów (bstud@us.edu.pl).

Decyzję o przyznaniu miejsca w akademiku wszyscy zainteresowani będą mogli znaleźć na swoich indywidualnych kontach w USOSweb (www.usosweb.us.edu.pl).

Więcej informacji – zob. www.us.edu.pl/student/komunikaty/akademiki-skladanie-podan-decyzje.

Tym z Państwa, którzy pragnęliby mieszkać w DS przez krótszy czas, chcielibyśmy zaoferować miejsca gościnne.

Kwaterowanie odbędzie się od 29 września do 5 października br. Tegoroczną nowością będzie elektroniczna rejestracja, która pozwoli na uniknięcie zbyt licznych jednoczesnych skupisk ludzkich. Każdy, kto otrzyma decyzję o przyznaniu miejsca, będzie musiał zarejestrować się w uczelnianym systemie SRW i określić, w którym dniu i o której godzinie przyjedzie się zakwaterować. Rejestracja będzie prowadzona odrębnie dla każdego akademika. Linki do rejestracji będą dostępne od 21 września na stronie www.us.edu.pl/student/wsparcie-i-fundusze/akademiki-2.

Do akademika należy zabrać tylko to, co jest naprawdę niezbędne. Doświadczenie początków epidemii i konieczność nagłego powrotu do miejsc stałego zamieszkania pokazała, jak ważne jest szybkie spakowanie i zabezpieczenie rzeczy w sytuacji, gdy nie ma możliwości ich zabrania.

W akademiku trzeba pamiętać o bezwzględnym przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej, na bieżąco ogłaszanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, a w szczególności: dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, przestrzegania zasad dystansu społecznego, czyli unikania gromadzenia się, zasłaniania ust i nosa (przy użyciu maseczki, przyłbicy itp.), a także o niezwłocznym informowaniu kierownika obiektu (telefonicznie lub mailowo) o podejrzeniu kontaktu z osobą zakażoną COVID-19.

4. DNI ADAPTACYJNE

Na początku roku akademickiego (2–9 października), na ekranach telewizorów, monitorów, tabletów i telefonów będą Państwo mogli zobaczyć materiały, które z myślą o Was przygotowują pracownicy Centrum Obsługi Studentów oraz przedstawiciele Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i Rad Wydziałowych we współpracy z innymi jednostkami działającymi na rzecz rozwoju aktywności studenckiej. Podczas rozmów z uczelnianymi ekspertami poznacie odpowiedzi na pytania, które nurtują każdą studentkę i każdego studenta, rozpoczynających studia w naszej Alma Mater.

Wiele miejsca poświęconego zostanie organizacji działania Uczelni i nauki w czasie pandemii koronawirusa. Dowiecie się, jak będą przebiegać zajęcia oraz jak i u kogo załatwić sprawy studenckie. Poznacie najważniejsze i najpotrzebniejsze dla studenta osoby w całej Uczelni i na wydziale. Zobaczycie, jak funkcjonuje Uniwersytet w czasie pandemii, dlaczego warto korzystać z uczelnianego adresu e-mail, gdzie znaleźć plan zajęć i oceny oraz do kogo z jakim pytaniem się zwrócić.

Pierwszego dnia poznacie Uniwersytet jako całość, a w kolejnych dniach zostaną zaprezentowane poszczególne wydziały i jednostki oraz odbędą się warsztaty tematyczne. Każdego dnia zabierzemy Was na wycieczkę po wydziałowych budynkach, by pokazać, jak wygląda Uniwersytet „od środka”, gdzie znajdują się dziekanat, strefy studenckie czy punkt ksero. Zaprezentujemy Wam także osoby, które na wydziale zajmują się sprawami studenckimi, byście dzwoniąc, czy spotykając się bezpośrednio, potrafili rozpoznać właściwą osobę.

Uzupełnieniem Wirtualnych Dni Adaptacyjnych jest platforma www.adapciak.us.edu.pl, która prezentuje najważniejsze informacje oraz zawiera linki odsyłające do stron internetowych, na których zamieszczamy aktualne informacje oraz najważniejsze akty prawne i dane kontaktowe.

5. ŚWIADCZENIA

Wszystkie rodzaje świadczeń są przyznawane na wniosek studenta. Wypełnione w systemie USOSweb wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób z niepełnosprawnością lub o zapomogę należy złożyć wraz z wymaganą dokumentacją w dziekanacie (osobiście lub listem poleconym) do 10. dnia danego miesiąca. Świadczenia stypendialne przyznawane są na semestr. W przypadku złożenia wniosku do 10. dnia danego miesiąca świadczenie wypłacane jest również za miesiąc, w którym wniosek został złożony, a w przypadku złożenia wniosku po tym terminie – od miesiąca następnego, bez wyrównania za poprzedni miesiąc. Zapomoga przysługuje studentowi dwa razy w ciągu całego roku akademickiego. Trwają prace nad elektronicznym wnioskiem o przyznanie stypendium rektora; będzie można wypełnić go w systemie USOSweb i złożyć w dziekanacie do 15 października lub, w przypadku gdy studia (II stopnia) rozpoczynają się od semestru letniego, do 30 marca. Informacja o terminie składania wniosku o stypendium ministra ukaże się na stronie Uczelni w odrębnym komunikacie. W poszukiwaniu informacji dla studentów zajrzyj na stronę: www.us.edu.pl/student.

Uwaga: obecne przepisy ustawowe związane z epidemią, dopuszczające e‑mailowy tryb składania dokumentów stypendialnych, nie obejmują nowego roku akademickiego. O ewentualnych nowych regulacjach będą Państwo informowani na bieżąco.

6. WYRÓŻNIENIA REKTORA

Przypominam Wam, że trwa głosowanie na Studenta i Doktoranta Roku w ramach XII konkursu Wyróżnień JM Rektora. Z sylwetkami tegorocznych wyróżnionych można zapoznać się na stronie www.us.edu.pl/student/dzialalnosc-studencka/wyroznienia-jm-rektora-us/laureaci-xii-edycji.

Aby oddać głos, należy wejść na stronę: www.ankieter.us.edu.pl/surveys/335 i zalogować się tak, jak do systemu USOSweb.

Głosowanie potrwa do 23 września. Serdecznie zachęcam do udziału.

7. INAUGURACJA CENTRALNA I INAUGURACJE WYDZIAŁOWE

Zapraszam Was na uroczystą inaugurację roku akademickiego, która odbędzie się 1 października 2020 r. w auli Wydziału Nauk Przyrodniczych. Chociaż ta największa aula naszej Uczelni pomieści zaledwie drobną część wspólnoty UŚ, spróbujemy spotkać się z każdym z Państwa z osobna i z wszystkimi razem podczas transmisji w serwisach Facebook oraz YouTube na kanałach „Uniwersytet Śląski” oraz „UŚTV”.

Równocześnie zapraszam Was na inauguracje wydziałowe, które będą dostępne w serwisie YouTube na kanale „Uniwersytet Śląski”. Oto ich harmonogram:

2 października

godz. 10.00 – Wydział Nauk Przyrodniczych
godz. 14.00 – Wydział Humanistyczny

6 października

godz. 10.00 – Wydział Nauk Społecznych
godz. 14.00 – Wydział Prawa i Administracji

7 października

godz. 10.00 – Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego
godz. 14.00 – Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

8 października

godz. 10.00 – Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

9 października

godz. 10.00 – Wydział Teologiczny

Szanowni Państwo, zdaję sobie sprawę, że Wasza niepewność co do życia i studiowania w najbliższych miesiącach nie zniknie. Podzielam ją, obiecując zarazem, że dołożymy wszelkich starań, abyśmy przebyli razem ten czas odosobnienia z najmniejszymi stratami, a nawet wykorzystując go do nabycia nowych umiejętności, które wzbogacą nasze właściwe kształcenie, kiedy tylko minie zagrożenie.

Bądźmy cierpliwi i ostrożni, pomagajmy sobie w trakcie kolejnych miesięcy, dbając zwłaszcza o tych, których przeszkody techniczne lub brak umiejętności mogą oddzielić od nas bardziej niż epidemia.

Od kilku miesięcy jesteśmy świadkami gorących dyskusji w związku ze skargą złożoną przed studentów na jednego z nauczycieli akademickich naszej uczelni. Choć przykra dla całej społeczności, jest to sprawa, którą nasz Uniwersytet rozwiąże w sposób rzetelny i sprawiedliwy, wykorzystując do tego niezależną komisję dyscyplinarną. Natomiast głęboki niepokój budzą przesłuchania naszych studentów przez prokuraturę, która rozpoczęła związane z tą skargą odrębne postępowanie. Widzimy w tym wytwarzanie w społeczności akademickiej poczucia zagrożenia oraz pośrednią ingerencję w autonomię uczelni. Tym bardziej chcę, abyście pamiętali o fundamentalnych wartościach, jakie wyznajemy jako wspólnota Uniwersytetu Śląskiego; wartościach, które wpisaliśmy w § 4 naszej „konstytucji”, czyli Statutu UŚ:

 1. Wspólnota Uniwersytetu uznaje za swoje podstawowe, konstytuujące ją wartości: wolność badań naukowych, działalności artystycznej i kształcenia, równość szans wszystkich członków wspólnoty Uniwersytetu, poszanowanie ludzkiej godności oraz poszukiwanie prawdy.
 2. Wspólnota Uniwersytetu, podejmując decyzje dotyczące swoich członków, bierze pod uwagę ich rzeczywiste dokonania, uznaje za niedopuszczalne jakiekolwiek formy nierównego traktowania i dyskryminacji bezpośredniej lub pośredniej, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną.
 3. Wspólnota Uniwersytetu respektuje swobodę debaty prowadzonej w atmosferze szacunku dla odmiennych racji oraz nieskrępowanego wyrażania poglądów opartych na faktach i metodach naukowych, poszanowaniu reguł swobodnego i uczciwego dyskursu prowadzonego zgodnie z zasadami logicznego myślenia i racjonalnej argumentacji.
 4. W kształceniu studentów, doktorantów i uczestników innych form kształcenia Uniwersytet dąży do przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności, poszanowania praw człowieka oraz pielęgnowania cnót obywatelskich i wartości demokratycznych.

Taki uniwersytet chcemy wspólnie z wami tworzyć.

Cud edukacji polega na upartym i nieprzerwanym kształceniu kolejnych roczników młodych ludzi. Wbrew wszelkim przeciwnościom, na czele z epidemią COVID-19, zrobimy to w Uniwersytecie Śląskim po raz pięćdziesiąty trzeci.

 

Z najlepszymi życzeniami na nowy rok akademicki 2020/2021

prof. dr hab. Ryszard Koziołek
Rektor Uniwersytetu Śląskiego

List rektora do pobrania w formacie pdf

prof. Ryszard Koziołek Prof. dr hab. Ryszard Koziołek. Fot. Sekcja Prasowa UŚ

return to top