Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Maksymalizacja potencjału śląskich uczelni

12.10.2017 - 17:20 aktualizacja 12.10.2017 - 17:20
Redakcja: admin

Zwiększenie potencjału śląskich szkół wyższych to główny cel powstałego niedawno Związku Uczelni „Uczelnie Śląskie” (ang. „Silesian Universities”). Jego skład tworzy pięć szkół wyższych: Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Częstochowska w Częstochowie, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej oraz Politechnika Opolska w Opolu. Na miejsce siedziby nowego podmiotu wybrane zostały Katowice.

Związek ma osobowość prawną, może prowadzić działalność gospodarczą w formie wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, której formę określi Rada Związku. Zakres takiej działalności może obejmować między innymi: doradztwo związane z zarządzaniem, badania naukowe i prace rozwojowe oraz działalność wspomagającą edukację.

Uczestnicy Związku, którego misją jest optymalizacja wykorzystania zasobów śląskich uczelni, mogą powierzyć mu prowadzenie zadań np. w zakresie:

  • monitorowania karier zawodowych absolwentów i śledzenia potrzeb rynku pracy umożliwiających dostosowanie kierunków studiów i programów kształcenia,
  • podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
  • stwarzania warunków do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych poprzez tworzenie konsorcjów, wspólnych centrów badawczych, laboratoriów itp.
  • wspierania komercjalizacji wyników badań,
  • wprowadzenia w uczelniach tworzących Związek jednolitych zasad w zakresie finansowym, kadrowym, informatycznym, pomocy prawnej i zamówień publicznych,
  • reprezentowania interesów uczestników Związku wobec administracji rządowej i samorządowej, jak również innych organizacji samorządowych, gospodarczych i społecznych, w tym zwłaszcza funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego oraz mediów,
  • opiniowania aktów prawnych oraz inicjatyw prawodawczych w istotnych kwestiach dotyczących szkolnictwa wyższego.

 

Związek będzie współpracować z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, instytucjami naukowymi, rządowymi i samorządowymi, a także gospodarczymi i organizacjami społecznymi w kraju i za granicą.

Nowy podmiot został zatwierdzony decyzją ministra nauki i szkolnictwa wyższego wydaną 28 września 2017 roku. Funkcję przewodniczącego przez rok pełnić będzie rektor każdej z uczelni członkowskich, w uzgodnionej kolejności. Pierwszym jest rektor Politechniki Śląskiej. 

return to top