Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Nabór na kurs „Copywriting w języku polskim”

16.02.2022 - 13:57 aktualizacja 18.02.2022 - 17:53
Redakcja: AJS

Rozpoczynamy cykl szkoleń, które są częścią projektu „Level up↑ – zwiększenie efektywności komunikacyjnej UŚ i kształtowanie postaw otwartości w środowisku akademickim”.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18”.

Kurs Copywritingu w języku polskim

Nabór: do 18 lutego 2022 roku.

Termin szkolenia: 21 i 22 lutego 2022 roku.

Uczestnikiem szkolenia może być pracownik kadry zarządzającej i administracyjnej, który w wyznaczonym terminie dostarczy komplet dokumentów – osobiście, pocztą tradycyjną lub wewnątrzuczelnianą – do Działu Marketingu (rektorat, pokój 1.2).

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Pracownicy kampusów: Cieszyn, Chorzów i Sosnowiec mogą przesyłać zgłoszenia drogą elektroniczną na adres e-mail: piotr.skrzynecki@us.edu.pl (bez skanów dokumentów), a następnie przekazać w formie papierowej komplet dokumentów w okresie trwania naboru. Zgłoszenie e-mail, będzie unieważnione w przypadku braku wpłynięcia kompletu dokumentów w formie drukowanej w okresie trwania naboru.

Rekrutacja jest prowadzona przez Dział Marketingu; w przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: piotr.skrzynecki@us.edu.pl, nr tel. 32 359 2434.

Szkolenia są finansowane z projektu nr PPI/WTP/2019/1/00028/U/00001, uczestnik nie ponosi kosztów udziału. Zapraszamy do aplikowania.


Dokumenty do pobrania:


Niebawem rozpocznie się także rekrutacja na takie kursy jak:

  1. Inkluzywna komunikacja w uczelni – jak nie wykluczać nikogo w procesie komunikacji ustnej i pisemnej.
  2. Standardy dostępności cyfrowej (WCAG) dla użytkowników o podstawowych kompetencjach cyfrowych.

return to top