Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nowy Statut Uniwersytetu Śląskiego

29.05.2019 - 10:58 aktualizacja 07.11.2019 - 11:01
Redakcja: admin
Tagi: prawo UŚ, statut uczelni, wewnętrzne regulacje

We wtorek 28 maja 2019 roku Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przyjął nowy Statut uczelni. Najważniejszy akt prawny dostosowuje wewnętrzne regulacje do wymogów nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wprowadza także szereg rozwiązań, które mają na celu umocnienie pozycji badawczej i dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego. Jego zapisy zapewniają również poszanowanie tradycyjnych wartości akademickich.

Nowy Statut określa zasady organizacji i funkcjonowania uczelni, w tym:

 • sposób powoływania i odwoływania organów uczelni, m.in. podmiotów uprawnionych do wskazywania kandydatów na rektora oraz sposób organizowania wyborów,
 • skład rady uczelni oraz senatu,
 • zasady i tryb funkcjonowania rady uczelni, senatu i kolegium elektorów,
 • zasady sprawowania wewnętrznego nadzoru nad aktami wydawanymi przez organy uczelni,
 • typy jednostek organizacyjnych uczelni,
 • funkcje kierownicze,
 • zasady powoływania osób do pełnienia funkcji kierowniczych i ich odwoływania,
 • tryb nadawania tytułu doktora honoris causa,
 • zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez uczelnię,
 • zasady dysponowania mieniem uczelni,
 • tryb nadawania regulaminu organizacyjnego,
 • przepisy porządkowe dotyczące odbywania zgromadzeń.

Prace nad jego przygotowaniem trwały ponad rok. Do skutecznego wdrożenia zmian w tak szerokim zakresie istotne było zaangażowanie całej społeczności akademickiej. Szczególnie ważny etap prac stanowiło powołanie we wrześniu ubiegłego roku zespołów roboczych w formule think tanków, pomysły wypracowane w tych grupach poddawane były dyskusji podczas otwartych spotkań ze społecznością akademicką. Działania te miały na celu opracowanie kompleksowych założeń do nowego Statutu, które stanowiły podstawę do prac komisji statutowej, a następnie finalnej debaty na forum Senatu Uniwersytetu Śląskiego.

Nowy dokument został zatwierdzony przez Senat UŚ zdecydowaną większością głosów. Najważniejszy akt prawny uczelni wejdzie w życie 1 października 2019 roku.

Statut Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uchwalony przez Senat uczelni 28 maja 2019 roku

 

return to top