Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Ogólnopolski Dzień Erasmusa

25.11.2021 - 11:26 aktualizacja 26.11.2021 - 09:55
Redakcja: RJ
Tagi: Erasmus+

Ogólnopolski Dzień Erasmusa obchodzony 25 listopada to wspaniała okazja, aby dowiedzieć się, czym jest program Erasmus+ i jakie niesie za sobą korzyści.

 

Czym jest program Erasmus+?

Program Erasmus+ jest kontynuacją europejskich programów edukacyjnych realizowanych przez Unię Europejską od 1998 roku.

Erasmus+ umożliwia m.in. realizację międzynarodowych wymian edukacyjnych na poziomie szkolnictwa wyższego, a w ramach nich wyjazdy stypendialne dla studentów w celu zrealizowania części studiów w zagranicznych uczelniach partnerskich lub wyjazdy w celu odbycia zagranicznej praktyki studenckiej. Dodatkowo w ramach programu wspierane są wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe pracowników uczelni.

Udział w Erasmusie jest doświadczeniem łączącym studentów bez względu na ich kraj pochodzenia, którzy tworzą ponadnarodową wspólnotę. Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce co setna osoba spośród wszystkich mieszkańców krajów programu odbędzie część studiów lub praktyki w ramach Erasmus+.

 

Erasmus+ w liczbach

  • W 2007 roku liczba studentów z całego świata, którzy skorzystali z programu, przekroczyła 1 milion, natomiast w 2013 roku wyniosła już 3 miliony.
  • W ciągu 23 lat studenci Uniwersytetu Śląskiego zrealizowali w ramach programu blisko 5,5 tys. wyjazdów, a pracownicy prawie 3,5 tys.
  • Całkowity budżet programu Erasmus+ na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro.

 

Co obejmuje program Erasmus+?

W ramach programu można odbyć część studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej, z którą dla danej dziedziny akademickiej zawarta została umowa o współpracy. Obecnie jest to ponad 700 umów podpisanych przez Uniwersytet Śląski z blisko 450 uczelniami partnerskimi w 47 krajach programu i krajach partnerskich. Część umów obejmuje tylko niektóre działania.

Na Uniwersytecie Śląskim współpraca w ramach Erasmus+ została nawiązana między innymi ze wszystkimi uczelniami partnerskimi Transform4Europe: z Estońską Akademią Sztuk Pięknych w Tallinie, Uniwersytetem Kraju Saary, Uniwersytetem w Alicante, Uniwersytetem Sofijskim im. św. Klemensa z Ochrydy, Uniwersytetem w Trieście oraz Uniwersytetem Witolda Wielkiego w Kownie.

Erasmus+ umożliwia również realizację zagranicznych praktyk studenckich. Instytucją przyjmującą na praktykę studenta lub niedawnego absolwenta może być niemal każda instytucja w krajach UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Macedonii, Serbii  i Turcji, prowadząca działalność zgodną z profilem kształcenia praktykanta. Wyłączone są jedynie instytucje UE oraz zarządzające programami unijnymi.

Pracownicy szkół wyższych mogą w ramach wymiany edukacyjnej realizować wyjazdy w celu prowadzenia zajęć w uczelniach partnerskich lub uczestnictwa w różnych szkoleniach (w tym np. udział w kursie lub innej formie zorganizowanego doskonalenia zawodowego, wizyta studyjna, job shadowing).

 

Informacje o zapisach

Na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w celu odbycia części studiów w roku akademickim 2021/2022 zakwalifikowanych zostało 368 studentów Uniwersytetu Śląskiego.

Rekrutacja na przyszły rok akademicki zostanie ogłoszona w semestrze letnim.

Obecnie trwa nabór na praktyki zagraniczne studentów oraz na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe nauczycieli akademickich.

Studenci uczestniczący w programie otrzymują dofinansowanie zależne od rodzaju mobilności i kraju pobytu. Wysokość dofinansowania waha się od 450 do 700 euro miesięcznie. Osoby mające utrudniony dostęp do mobilności mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie.

W wymianie można wziąć udział wielokrotnie. W przypadku studentów na każdy poziom studiów przypada 12 miesięcy (w przypadku jednolitych studiów magisterskich – 24 miesiące), które można spędzić na stypendium w wybranych krajach.

Szczegółowe informacje o wymianach edukacyjnych w ramach programu Erasmus+ dla studentów i pracowników uczelni, rekrutacji, zasadach i procedurach można znaleźć na uniwersyteckiej stronie Erasmus+.

Zagraniczni studenci trzymający napis ERASMUS+

Zagraniczni studenci trzymający napis ERASMUS+ | fot. Centrum Komunikacji Medialnej

return to top