Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Projekt pt. „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych…”

06.04.2018 - 16:28 aktualizacja 06.04.2018 - 16:28
Redakcja: admin

Projekt badawczy pt.  „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego – BioGalmany” uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (Zadanie 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych) na łączną kwotę prawie 2,5 mln zł. Będzie realizowany od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r. we współpracy Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ z JST.

Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na negatywne zmiany zachodzące w obrębie muraw galmanowych w całej Europie, w tym również w Polsce. Jego głównym celem jest odtworzenie, wzmocnienie i utrzymanie odpowiednich warunków siedliskowych dla zachowania bioróżnorodności muraw galmanowych na utworzonych w regionie śląsko-krakowskim obszarach Natura 2000 oraz w miejscach występowania cennych fragmentów tychże muraw, dotąd nie objętych żadną formą ochrony. Ponadto w ramach projektu zostanie podjęta próba wprowadzenia jednego gatunku objętego działaniami ochronnymi – sasanki otwartej (Pulsatilla patens) na historyczne stanowisko w Jaworznie.

Planowane działania wpisują się w główny nurt podejmowanych obecnie prac mających na celu ochronę i restytucję wielu cennych nieleśnych siedlisk przyrodniczych, a zwłaszcza muraw kserotermicznych. Projekt ma przyczynić się rozpowszechniania wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat skutecznych metod ochrony muraw galmanowych oraz praktyk, które powinny być stosowane w miejscach, gdzie występują podobne siedliska (zarówno w kraju, jak i za granicą).

return to top