Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pytania studentów w związku z wprowadzeniem 2. poziomu zabezpieczeń COVID-19

23.10.2020 - 13:16 aktualizacja 26.10.2020 - 14:01
Redakcja: MJ
Tagi: COVID-19

Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez studentów pytania związane z wprowadzeniem 2. poziomu zabezpieczeń COVID-19 w Uniwersytecie Śląskim.

Czynna jest wyłącznie wypożyczalnia, obecnie nie ma możliwości korzystania ze zbiorów na miejscu. Zamówienia na książki ze strefy wolnego dostępu można składać przez całą dobę za pośrednictwem katalogu elektronicznego. Wrzutnia książek funkcjonuje całodobowo. 

Źródła elektroniczne, do których dostęp wykupiła Biblioteka są osiągalne z komputerów domowych dla wszystkich studentów i pracowników UŚ poprzez system HAN. Wyjątek stanowi kilka baz prawniczych, które z uwagi na zapisy licencyjne są dostępne wyłącznie w Bibliotece Prawniczej, ale nadal dla wszystkich zainteresowanych. Jedynym warunkiem korzystania z baz danych z komputerów zlokalizowanych poza siecią Uniwersytetu Śląskiego jest posiadanie aktywnego konta w systemie bibliotecznym  (Prolib Integro).  

Aby wejść do wybranej bazy należy wybrać link (oznaczony jako HAN UŚ) znajdujący się na stronie CINiB-y w zakładce „Źródła elektroniczne”. Każda baza ma swój indywidualny link; można je znaleźć w opisach poszczególnych baz, a także w wykazie alfabetycznym lub dziedzinowym. Po kliknięciu w odpowiedni link pojawia się okno do logowania, w które należy wpisać login (PESEL lub numer karty bibliotecznej) oraz hasło używane w katalogu elektronicznym.

Czytelnikom – pracownikom, studentom doktorantom i słuchaczom studiów podyplomowych UŚ i UE, nieposiadającym konta w CINiB-ie, a chcącym skorzystać ze źródeł elektronicznych z domu (w przypadku UŚ) lub skorzystać z usługi elektronicznego zamawiania i pobierania cyfrowych kopii materiałów (w przypadku UŚ i UE), umożliwia się zdalne założenie konta przez formularz rejestracyjny. Szczegóły usługi znajdują się na stronie: www.ciniba.edu.pl

Nowe zasady bezpiecznego korzystania z kabin w okresie stanu „pomarańczowego” zostaną wkrótce ogłoszone na stronie www.ciniba.edu.pl.

Wydane legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności legitymacji.  

Studenci I roku mogą przychodzić do dziekanatów po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym właśnie w celu odbioru legitymacji lub indeksu. Dane kontaktowe dostępne są na stronie: https://us.edu.pl/student/zdalny-kontakt-z-dziekanatami-spnjo-oraz-cwfis.  

Odstąpiono od obowiązku dokumentowania przebiegu studiów w indeksie bowiem przebieg studiów dokumentowany jest w USOS. Nie ma więc konieczności pilnego zgłaszania się po odbiór indeksu. 

6 pkt 19) Regulaminu studiów: „(Studentowi przysługuje prawo w szczególności doutrwalania treści zajęć w formie zapisu dźwiękowego w granicach użytku dozwolonego przepisami prawa autorskiego. Źródło: www.bip.us.edu.pl.

Uwaga: nagrywanie obrazu wymaga zgody prowadzącego oraz pozostałych widocznych uczestników zajęć.

Obecnie wzbronione są odwiedziny w Domach Studenckich i Domach Asystenta, a także przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi akademikami/domami asystenckimi, natomiast nie ma zakazu opuszczania obiektu, w którym się mieszka i powrotu do niego (sytuacja nie dotyczy potencjalnych osób objętych kwarantanną). Zgodnie z apelem „zostańmy w domu” (również studenckim/asystenckim), każdy mieszkaniec winien sam rozważyć ryzyko dla siebie i innych, wynikające z przemieszczania się. 

Zdalna forma prowadzenia zajęć nie może być uznana za „gorszą” pod względem efektów dydaktycznych. Zasadniczo preferujemy formę kontaktową, lecz nie wynika to z faktu, że zajęcia prowadzone na odległość dają studentom mniejszą wiedzę czy mniejsze umiejętności. Chodzi raczej o to, że wspólna, fizyczna obecność w jednym miejscu pozwala na nawiązywanie głębszych relacji i tworzenie silniejszej wspólnoty akademickiej. 

Większość kosztów ponoszonych przez uczelnię w związku z kształceniem to koszty osobowe – związane z zatrudnianiem pracowników. Stan pandemii nie wiązał się ze zwolnieniem pracowników z ich zwykłych obowiązków względem studentów. W sytuacji, z jaką borykamy się od marca, pracownicy dydaktyczni wciąż prowadzą zajęcia w takim samym wymiarze godzin, zaś pracownicy administracyjni wciąż zapewnia obsługę toku kształcenia. Zmieniły się formy kontaktu, lecz nie zmienił się zakres prac, jakie na uczelni były konieczne do wykonania.  

Nowa sytuacja wymusiła także wdrożenie rozwiązań umożliwiających pracę zdalną, w tym również zapewnienie, by każdy student mógł z tych narzędzi korzystać. Generalne obniżenie opłat za studia nie wydaje się zatem zasadne, bowiem nie zmienił się zakres świadczeń ze strony uczelni – a jedynie ich forma. 

Zajęcia prowadzone w formie zdalnej są zajęciami co do zasady tej samej jakości co zajęcia prowadzone w formie kontaktowej. W ich trakcie realizowane są wszystkie efekty uczenia się założone w programach studiów dla danych kierunków – uczelnia nie zwolniła prowadzących zajęcia z żadnych obowiązków w tym względzie. Dzięki temu przyszłe dyplomy będą miały taką samą wartość jak te, które zostały wydane przed rokiem 2020. 

W okresie nasilającej się epidemii i związanych z nią obostrzeń prosimy o nieprzyjeżdżanie po dyplomy do dziekanatów. Zaleca się nawiązanie kontaktu mailowego (dane dostępne są na stronie: www.us.edu.pl/student/zdalny-kontakt-z-dziekanatami-spnjo-oraz-cwfis). Jeśli jest potrzeba uzyskania skanu dyplomu, dziekanat prześle go pocztą elektroniczną. W bardzo szczególnych przypadkach, po przekazaniu przez absolwenta uzasadnionego wniosku (skan/zdjęcie podpisanego pisma), oryginał dyplomu zostanie wysłany na wskazany adres listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.   

Zajęcia z przedmiotu wychowanie fizyczne prowadzone są zdalnie. Szczegóły prowadzenia zajęć ustala nauczyciel w porozumieniu z grupą dydaktyczną. Ze względu na to, iż część studentów z drugiego naboru nie zalogowała się na zajęcia, możliwość logowania się została przedłużona do końca października. Również studenci już zalogowani mogą do końca października przelogować się i wybrać korzystną dla siebie grupę. 

Dodatkowo równolegle prowadzone są zajęcia sekcji sportowych AZS, organizowane zgodnie z wymogami sanitarnymi dla poszczególnych dyscyplin sportowych i z ustaleniami wprowadzonego poziomu zabezpieczeń. Są to dobrowolne zajęcia sportowe, w których studenci-zawodnicy uczestniczą w treningach i zawodach, reprezentując naszą uczelnię. W przypadku chęci wycofania się studenta z takich zajęć może on w każdej chwili informując prowadzącego przejść na zajęcia teoretyczne.

Nie ma możliwości zachowywania miejsc bez wnoszenia opłatOczywiście po formalnym wykwaterowaniu i opróżnieniu pokoju nie płaci się już za akademik, natomiast powrót na poprzednie miejsce będzie możliwy tylko wówczas, jeśli w międzyczasie nie otrzymała go inna osoba.

biała kartka przypięta czarnym spinaczem do sznurka, szare tło

return to top