Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ruszył nabór do programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

15.04.2021 - 09:04 aktualizacja 30.04.2021 - 09:09
Redakcja: AJS
Tagi: Inkubator Innowacyjności

Uniwersytet Śląski w Katowicach jako lider konsorcjum projektu realizowanego w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację prac przedwdrożeniowych.

Cel projektu

Przedsięwzięcie realizowane jest przez konsorcjum w składzie: Uniwersytet Śląski w Katowicach, SPIN-US sp. z o.o. – spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Celem projektu jest przeprowadzenie szeregu działań, które przyczynią się do wzmocnienia współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym, przygotowania projektów komercjalizacji dla prowadzonych badań naukowych, zintensyfikowania możliwości zarządzania portfelem technologii oraz przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych w celu ich komercjalizacji.

Dla kogo?

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie pracownicy UŚ lub UJK (zatrudnieni w ramach stosunku pracy) oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej jedna osoba jest pracownikiem UŚ lub UJK (zatrudnionym w ramach stosunku pracy), jeśli są twórcami wyników badań naukowych i prac rozwojowych mogących podlegać komercjalizacji wykonywanej przez UŚ, SPIN-US lub UJK.

W projekcie mogą wziąć udział również uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez UŚ lub UJK oraz studenci tych uczelni, kształcący się na studiach: stacjonarnych lub niestacjonarnych, pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich. Do projektu aplikują jako twórcy wyników badań naukowych i prac rozwojowych, mogących podlegać komercjalizacji przeprowadzonej przez UŚ, SPIN-US lub UJK.

Grafika: ikony różnych dyscyplin naukowych oraz napis Inkubator Innowacyjności 4.0, dofinansowanie realizacji prac przedwdrożeniowych. Nabór

Dofinansowanie na prace przedwdrożeniowe

Przedmiotem wniosków zgłaszanych w ramach naboru mogą być wyłącznie wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, które w całości lub częściowo należą do UŚ lub UJK. Wsparcie na realizację prac przedwdrożeniowych w ramach projektu ma na celu podniesienie gotowości technologicznej zgłoszonych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, tak aby w ich wyniku powstał produkt przygotowany do komercjalizacji i wdrożenia.

Uczestnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wniosku wraz z kosztorysem zgodnie z Regulaminem naboru wniosków i przyznawania wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych.

Termin składania wniosków w pierwszym naborze: do 12 maja 2021 roku.

Żarówka w piasku
fot. Glen Carrie/ unsplash.com

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (działanie 4.4).

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

return to top