Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

czym jest molestowanie?

Molestowanie

To każdego rodzaju niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby fizycznej i stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. Naruszenie godności może być wynikiem różnego rodzaju zachowań wyrażających się zarówno w gestach, słowach, stwierdzeniach, obrazach znieważających czy szykanujących daną osobę bądź w jakikolwiek inny sposób nękających ją.

Molestowanie jest rodzajem dyskryminacji. Choć słownikowo znaczenie pojęcia molestowanie odwołuje do zachowań powtarzalnych (SJP: naprzykrzać się, natrętnie o coś prosić), to molestowanie może być aktem jednorazowym.

Molestowanie ma wiele wspólnego z konfliktem – nierozwiązany a eskalowany konflikt może przerodzić się w molestowanie pracownika(-czki) czy studenta(-ki).

Pracodawca(-czyni,) ale tak samo wykładowca(-czyni) zobowiązany(-a) jest przeciwdziałać zachowaniom mogącym mieć charakter dyskryminacji, ale nie doprowadzających do sytuacji publicznej konfrontacji, w której dochodziłoby do otwartego atakowania przez innych.

Chodzi o sytuacje, gdy atmosfera oraz emocje części członków danej grupy – pracowników(-ic), studentów(-ek) – mogą prowadzić do naruszania godności innych i stwarzać wobec nich atmosferę zastraszania, wrogości, poniżenia, upokorzenia czy też uwłaczającą ich godności. Przykładowo, gdy osoba, która publicznie wyraziła swoje zaangażowanie religijne na forum grupy, jest regularnie traktowana z tego właśnie powodu w poniżający sposób, kierowane są wobec niej komentarze uwłaczające jej, a nawet groźby.

Najbardziej rozpoznawalnym rodzajem molestowania jest molestowanie seksualne.

Wyrażenie sprzeciwu wobec zachowań typu molestowanie jest bardzo istotne w kontekście możliwości postawienia zarzutu danej osobie, iż była sprawcą molestowania. Sprzeciw ten może zostać wyrażony w dowolnej formie – zarówno pisemnej, jak i ustnej, bądź nawet sygnalizującej otoczeniu, iż dana osoba stała się ona obiektem niechcianych i nieakceptowanych przez nią zachowań.

Warto pamiętać również, iż jakiekolwiek przeciwstawienie lub podporządkowanie się molestowaniu nie może powodować żadnych negatywnych konsekwencji wobec takiej osoby.

Molestowanie seksualne

Podążając za ustawą o równym traktowaniu – przez molestowanie seksualne rozumie się każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym wobec osoby fizycznej lub odnoszące się do płci, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności tej osoby, w szczególności przez stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. O jakich zachowaniach mówimy?

element dekoracyjny

Nacechowane seksualnie uwagi i sugestie werbalne (np. uwaga profesora do swojej doktorantki „Ależ dzisiaj pani drapieżnie wygląda” lub jego sugestia „Pani mnie podnieca”)

element dekoracyjny

Nacechowane seksualnie komunikaty przekazywane drogą niewerbalną lub za pośrednictwem mediów komunikacyjnych (np. nagie zdjęcia wysyłane przez portale społecznościowe lub pokazywanie komuś gestów o charakterze seksualnym)

element dekoracyjny

Naruszenie nietykalności cielesnej (np. szukanie okazji do obściskiwania, obmacywania)

element dekoracyjny

Zastosowanie gróźb lub podstępu celem doprowadzenia do obcowania płciowego (np. szantażowanie studentki(-ta) przez egzaminatora(-kę), że nie zda egzaminu bez obcowania płciowego z nim(nią)

element dekoracyjny

Seksualne wykorzystanie niepoczytalności, bezradności lub nadużycie stosunku zależności (np. doprowadzanie koleżanki(-gi) do stanu upojenia alkoholowego, by obcować z nią(nim) seksualnie bez jej(go) zgody).

Członkowie(-inie) społeczności akademickiej w zależności od relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi ich reprezentantami(-kami) mogą podlegać na uczelni odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz odpowiedzialności cywilnej lub karnej, w zależności od stopnia popełnionego przez nich(nie) przewinienia bądź przestępstwa.

return to top