Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Inkubator Innowacyjności 4.0

Konsorcjum projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 informuje, iż zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o przyznanie wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych w ramach III naboru.

Gratulujemy zespołom naukowym, których wnioski zostały ocenione pozytywnie.

 

Poniżej lista rankingowa wniosków:

Numer wniosku

Tytuł wniosku

Ocena wniosku

Punktacja

UŚ/28/II 4.0/2022

Opracowanie metody regeneracji i modyfikacji zużytych przemysłowych katalizatorów SCR w skali przemysłowej

Ocena pozytywna

80

UŚ/24/II 4.0/2022

Opracowanie preparatu z wykorzystaniem jaj ślimaka Cornu aspersum jako bazy kosmetycznej

Ocena pozytywna*

64

UŚ/26/II 4.0/2022

Optymalizacja struktur oraz powiększenie skali syntez nowych materiałów molekularnych dla technologii OLED oraz OPV

Ocena pozytywna*

62

UŚ/23/II 4.0/2022

Identyfikacja mutacji zwiększających rozkrzewienie jęczmienia zwyczajnego wraz z opracowaniem technik pozwalających za selekcję form niosących zmutowane allele

Ocena negatywna

Nie spełnia kryterium 2, 5

UŚ/25/II 4.0/2022

Thermo_AI – system automatyzujący proces diagnostyki z wykorzystaniem termografii poprzez wykorzystanie metod i narzędzi sztucznej inteligencji

Ocena negatywna

Nie spełnia kryterium 6, 7

 UŚ/27/II 4.0/2022

Zestaw rekomendowanych ćwiczeń do wsparcia psychologicznego dla muzyków z przeznaczeniem do aplikacji mobilnej Crescendo

Ocena negatywna

Nie spełnia kryterium 1,2,7

*wnioskowana kwota dofinansowania może ulec zmianie, w szczególności w zakresie kwalifikowalności kosztów oraz adekwatności zaplanowanych wydatków. Ostateczna wysokość dofinansowania zostanie ustalona na drodze konsultacji z Wnioskodawcą.

 

 

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Obraz przedstawia trzy logotypy instytucji finansujących działania projektowe. Pierwszy z lewej widnieje logotyp Funduszy Europejskich - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W następnej kolejności widnieje logotyp Rzeczpospolitej Polskiej, a na końcu logotyp Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

return to top