Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Inkubator Innowacyjności 4.0

Uniwersytet Śląski w Katowicach jako lider konsorcjum projektu realizowanego w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” ogłasza III nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację prac przedwdrożeniowych.

Cel:

Celem projektu realizowanego przez Konsorcjum w składzie: Uniwersytet Śląski w Katowicach, SPIN-US sp. z o.o. – spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, jest przeprowadzenie szeregu działań, które przyczynią się do wzmocnienia współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym, przygotowania projektów komercjalizacji dla prowadzonych badań naukowych, zintensyfikowania możliwości zarządzania portfelem technologii oraz przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych w celu ich komercjalizacji.

Dla kogo:

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie pracownicy UŚ lub UJK (zatrudnieni w ramach stosunku pracy) oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej jedna osoba jest pracownikiem UŚ lub UJK (zatrudnionym w ramach stosunku pracy), jeśli są twórcami wyników badań naukowych i prac rozwojowych mogących podlegać komercjalizacji wykonywanej przez UŚ, SPIN-US lub UJK.

Uczestnikami projektu mogą być również uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez UŚ lub UJK oraz studenci, czyli osoby kształcące się na studiach wyższych (stacjonarnych lub niestacjonarnych) pierwszego/drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich prowadzonych na UŚ lub UJK, jeśli są twórcami wyników badań naukowych i prac rozwojowych mogących podlegać komercjalizacji wykonywanej przez UŚ, SPIN-US lub UJK.

Co:

Przedmiotem wniosków zgłaszanych w ramach naboru mogą być wyłącznie wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, które w całości lub częściowo należą do UŚ lub UJK.

Wsparcie na realizację prac przedwdrożeniowych w ramach projektu ma na celu podniesienie gotowości technologicznej zgłoszonych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, tak aby w ich wyniku powstał produkt, przygotowany do komercjalizacji i wdrożenia.

Uczestnicy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości nie wyższej niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wniosku wraz z kosztorysem zgodnie z Regulaminem naboru wniosków i przyznawania wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW W III NABORZE: od 18 listopada 2021 r. do 18 lutego 2022 r.

Zarządzenie nr 60/2021 z dnia 06-04-2021 Rektora UŚ w sprawie ustalenia regulaminu naboru wniosków i przyznawania wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-602021

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Współpracy z Gospodarką – transfer@us.edu.pl.

 

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Obraz przedstawia trzy logotypy instytucji finansujących działania projektowe. Pierwszy z lewej widnieje logotyp Funduszy Europejskich - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W następnej kolejności widnieje logotyp Rzeczpospolitej Polskiej, a na końcu logotyp Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

return to top