Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Inkubator Innowacyjności 4.0

Konsorcjum projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” ogłasza IV nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację prac przedwdrożeniowych.

UWAGA! W związku z pozytywną weryfikacją przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację projektu ogłoszony nabór wniosków jest ostatnim w ramach projektu. Wszystkie prace przedwdrożeniowe będące przedmiotem wniosku muszą zostać zakończone do 31.03.2023 r.

Cel:

Celem projektu realizowanego przez Konsorcjum w składzie: Uniwersytet Śląski w Katowicach, SPIN-US sp. z o.o. – spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, jest przeprowadzenie szeregu działań, które przyczynią się do wzmocnienia współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym, przygotowania projektów komercjalizacji dla prowadzonych badań naukowych, zintensyfikowania możliwości zarządzania portfelem technologii oraz przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych w celu ich komercjalizacji.

Dla kogo:

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie pracownicy UŚ lub UJK (zatrudnieni w ramach stosunku pracy) oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej jedna osoba jest pracownikiem UŚ lub UJK (zatrudnionym w ramach stosunku pracy), jeśli są twórcami wyników badań naukowych i prac rozwojowych mogących podlegać komercjalizacji wykonywanej przez UŚ, SPIN-US lub UJK.

Uczestnikami projektu mogą być również uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez UŚ lub UJK oraz studenci, czyli osoby kształcące się na studiach wyższych (stacjonarnych lub niestacjonarnych) pierwszego/drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich prowadzonych na UŚ lub UJK, jeśli są twórcami wyników badań naukowych i prac rozwojowych mogących podlegać komercjalizacji wykonywanej przez UŚ, SPIN-US lub UJK.

Co:

Przedmiotem wniosków zgłaszanych w ramach naboru mogą być wyłącznie wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, które w całości lub częściowo należą do UŚ lub UJK.

Wsparcie na realizację prac przedwdrożeniowych w ramach projektu ma na celu podniesienie gotowości technologicznej zgłoszonych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, tak aby w ich wyniku powstał produkt, przygotowany do komercjalizacji i wdrożenia.

Uczestnicy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych w wysokości:

– nie wyższej niż 100.000 zł (zespoły z UŚ),

– nie wyższej niż 50.000 zł (zespoły z UJK).

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wniosku wraz z kosztorysem zgodnie z Regulaminem naboru wniosków i przyznawania wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW W IV NABORZE: do 26 września 2022 r.

Zarządzenie nr 60/2021 z dnia 06-04-2021 Rektora UŚ w sprawie ustalenia regulaminu naboru wniosków i przyznawania wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-602021

Zarządzenie nr 53/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru wniosków i przyznawania wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych w procedurze konkursowej w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_53_2021.html

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

UŚ – Biuro Współpracy z Gospodarką – transfer@us.edu.pl

UJK –  Centrum  Zarzadzania Projektami – diitt@ujk.edu.pl

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

 

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Obraz przedstawia trzy logotypy instytucji finansujących działania projektowe. Pierwszy z lewej widnieje logotyp Funduszy Europejskich - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W następnej kolejności widnieje logotyp Rzeczpospolitej Polskiej, a na końcu logotyp Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

return to top