Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Improving Research and Innovation Infrastructure Performance: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation – InnoHEIs

Celem projektu InnoHEIs jest zwiększenie wkładu instytucji naukowych oraz ich infrastruktury badawczej w regionalną efektywność innowacji poprzez stworzenie sprzyjającego środowiska dla interaktywnego zaangażowania biznesu i przemysłu oraz współpracy między członkami poczwórnej helisy, zajmującymi się regionalnymi wyzwaniami społecznymi.

Czas realizacji projektu: sierpień 2019 – lipiec 2023

Projekt „InnoHEIs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 „Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji”, Celu szczegółowego 1.1 – Poprawa wdrażania polityk związanych z infrastrukturą badań i innowacji Programu Interreg Europa.

Lider projektu: Holandia – Hanze University of Applied Sciences

Partnerzy projektu:

Projekt ma na celu poprawę wydajności infrastruktury badawczo-rozwojowej i świadczonych usług, zapewnienie wydajnego i skutecznego korzystania z tych urządzeń i usług w celu zwiększenia roli instytucji szkolnictwa wyższego w promowaniu współpracy naukowej i biznesowej. Projekt jest poświęcony doskonaleniu polityk związanych ze wspieraniem badań naukowych i rozwojowych oraz wzmacniania roli uczelni w rozwoju regionalnym.

Cele projektu:

  • poprawa i wzmocnienie regionalnej polityki w zakresie badań naukowych i innowacji poprzez zapewnienie skutecznego i wydajnego wykorzystania infrastruktury w zakresie badań naukowych i innowacji (HEIs) z wykorzystaniem metod/przestrzeni współtworzenia dla przedsiębiorstw, przemysłu, społeczeństwa/społeczności i naukowców (zorientowanie na potrzeby, zorientowanie na użytkownika, otwarte innowacje),
  • zachęcanie do współpracy w dziedzinie badań i przedsiębiorstw/przemysłu, co ma na celu poprawę procedury nadmiernego deficytu, innowacyjności przedsiębiorstw przyciągających je do korzystania z usług w zakresie badań i innowacji, transferu technologii, poszukiwania rozwiązań w celu sprostania wyzwaniom społecznym,
  • wzmocnienie trwałej roli HEIs w doskonaleniu i rozwoju RIS3.

Szczegółowe informacje o projekcie: www.interregeurope.eu.

 

Kierownik projektu ze strony UŚ: mgr Jacek Nowak

Specjalista ds. finansowych ze strony UŚ: mgr Sylwia Ledwoch

napis InnoHEIs Interreg Europe, European Union European Regional Development Fund, flaga Unii Europejskiej

return to top