Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Komunikat rektora UŚ ws. sytuacji spowodowanej koronawirusem

28.02.2020 - 15:27 aktualizacja 10.03.2020 - 12:18
Redakcja: OO

Katowice, dnia 28 lutego 2020 r.

 

Komunikat

Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

W nawiązaniu do komunikatu z 26.02.2020 r. związanego z koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19, uprzejmie informuję, że zaleca się aby pracownicy, studenci i doktoranci, którzy w ostatnich dniach wrócili z Chin, Korei Południowej, Włoch (w szczególności z regionów: Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu oraz innych krajów, które zostaną wyszczególnione w komunikatach Głównego Inspektoratu Sanitarnego: gis.gov.pl/aktualnosci/, ograniczyli aktywność edukacyjną i zawodową, od powrotu do Polski poprzez ewentualne zastosowanie procedury postępowania, o której mowa poniżej i pozostali w domu przez okres 14 dni kalendarzowych.

I. Pracownicy

  1. Nauczyciele akademiccy, którzy w okresie 14 dni od przyjazdu do Polski mają zaplanowane zajęcia dydaktyczne, w porozumieniu z bezpośrednim przełożonym mogą odpracować te zajęcia w późniejszym terminie oraz są zwolnieni z wykonywania obowiązków organizacyjnych i naukowych na terenie Uczelni.
    Warunkiem wyrażenia zgody na odpracowanie zajęć w późniejszym terminie i zwolnienie z wykonywania obowiązków organizacyjnych i naukowych na terenie Uczelni jest niezwłoczne zawiadomienie bezpośredniego przełożonego o powrocie z ww. krajów drogą mailową za pośrednictwem służbowego maila, w którym oświadczają o fakcie przebywania w ww. krajach i dacie powrotu do kraju.
  1. Dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w okresie 14 dni od przyjazdu do Polski stosuje się zadaniowy system czasu pracy. Czas niezbędny do wykonania oraz rodzaj zadań na danym stanowisku ustala bezpośredni przełożony w porozumieniu z pracownikiem, uwzględniając jego wymiar czasu pracy. Decyzję o zastosowaniu zadaniowego czasu pracy podejmuje bezpośredni przełożony za zgodą rektora, właściwego prorektora lub kanclerza.
    Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi niezwłocznie zawiadamiają bezpośredniego przełożonego o powrocie z ww. krajów drogą mailową za pośrednictwem służbowego maila, w którym oświadczają o fakcie przebywania w ww. krajach i dacie powrotu do kraju. Bezpośredni przełożony ustala  w porozumieniu z pracownikiem  zadania na ten okres i występuje do rektora, właściwego prorektora lub kanclerza o zastosowanie zadaniowego systemu czasu pracy drogą mailową za pośrednictwem Działu Spraw Osobowych i Socjalnych. O zastosowaniu zadaniowego systemu czasu pracy pracownik i bezpośredni przełożony  zostaje zawiadomiony drogą mailową.

II. Studenci

Studenci otrzymają usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach dydaktycznych zaplanowanych w okresie 14 dni kalendarzowych od powrotu do Polski. Decyzję w tej sprawie podejmują indywidualnie prodziekani ds. kształcenia lub upoważnieni przez nich pełnomocnicy, określając  jednocześnie sposób odbycia zajęć dydaktycznych.

Studenci niezwłocznie zawiadamiają prodziekanów ds. kształcenia lub upoważnionych pełnomocników za pośrednictwem właściwych dziekanatów o powrocie z ww. krajów drogą mailową i oświadczają o fakcie przebywania w ww. krajach i dacie powrotu do kraju.

III. Doktoranci

Do doktorantów szkół doktorskich stosuje się odpowiednio zasady jak dla nauczycieli akademickich, z tym, że decyzje w tym zakresie podejmują dziekani szkół doktorskich.

Do doktorantów na studiach doktoranckich stosuje się odpowiednio zasady jak dla studentów, z tym, że decyzje w tym zakresie podejmują kierownicy studiów doktoranckich.

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie: 800-190-590.

Infolinia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach dotycząca koronawirusa: www.psse.katowice.pl/infolinia

606 488 680, 539 963 856, 606 326 142

Stały dyżur (24h): 32 351 23 00

Telefon alarmowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach: 660 686 917.

Rektor Uniwersytetu Śląskiego
Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

return to top