Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO)

20.12.2019 - 13:16, aktualizacja 18.05.2020 - 16:12
Redakcja: AJS, Sekcja Prasowa

Finansowanie: Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Wartość projektu: 18 763 954 zł

Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2022

Celem projektu jest otwarcie dostępu do danych naukowych w zasobach krajowych instytucji naukowych, dotyczących różnorodności biologicznej organizmów jądrowych (Eukaryota). Będzie on realizowany poprzez digitalizację i udostępnienie danych nie istniejących dotąd w formie cyfrowej i/lub nie udostępnionych poprzez sieć internetową (mobilizacja) oraz ich integrację na poziomie merytorycznym i strukturalnym w celu zapewnienia wysokiej jakości naukowej oraz możliwości ich późniejszego wykorzystania w jak najszerszym zakresie możliwych zastosowań (integracja). Powstanie system informatyczny integrujący i udostępniający dane z kolekcji przyrodniczych (dane okazów dowodowych) oraz dane o stwierdzeniach gatunków z innych źródeł informacji, które nie były dotąd dostępne cyfrowo (źródła bibliograficzne i niepublikowane, starsze bazy offline, należące do partnerów projektu). Otwarty zostanie dostęp do danych o rozmieszczeniu gatunków w Polsce oraz danych z najcenniejszych naukowo kolekcji okazów flory i fauny z innych rejonów. Integracja będzie dotyczyć wszystkich zbiorów danych na poziomie organizacji i standaryzacji danych, a także poprzez integrację taksonomii, niezbędną dla zapewnienia wartości merytorycznej. Zapewniony będzie dostęp dla użytkowników wewnętrznych (edycja danych) i zewnętrznych (wizualizacja, zestawienia, raporty) oraz usługi sieciowe (webservices), które pozwolą na jego współpracę z krajowymi repozytoriami w zakresie udostępniania danych oraz metadanych. Planowane narzędzia i aplikacje wesprą profesjonalistów i specjalistów amatorów (citizen science), pozwalając pozyskiwać nowe dane z terenu i działań digitalizacyjnych, redukując koszty digitalizacji poprzez pracę w grupie (również działania typu crowd-sourcing). Ułatwiony będzie dostęp do aktualnych danych o gatunkach szczególnego zainteresowania(inwazyjne, szkodliwe, zagrożone, chronione), istotnych dla gospodarki czy innych sfer życia publicznego (ochrona zdrowia, edukacja).

Logo: Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, UE Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

return to top